EN

call {noun}

volume_up
I therefore call on the Council to take a swift decision on this initiative.
Vyzývám proto Radu, aby v této iniciativě přijala rychlé rozhodnutí.
I would call on the Member States to reconsider that decision.
Rád bych vyzval členské státy, aby toto rozhodnutí znovu uvážily.
The best answer to that is the recent decision to call off the European Union-United States Summit.
Nejlepší odpovědí na to je nedávné rozhodnutí o odvolání summitu Evropské unie a Spojených států amerických.
The call of the trade unions for a social protection clause deserves our full support.
Volání odborů po klauzuli sociální ochrany zasluhuje naši plnou podporu.
European emergency call number 112 (written declaration): see Minutes
Evropská linka tísňového volání 112 (písemné prohlášení): viz zápis
It sets the specific name of the website as the second parameter inthe call.
Nastaví se tak konkrétní název webové stránky jako druhý parametr v rámci volání funkce.
The report's call for action in the area of youth unemployment is also correct.
Výzva zprávy k jednání v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí je také správná.
Hence this call, Commissioner Verheugen, to you and to the Commission.
Proto tato výzva určená vám, pane komisaři Verheugene, a Komisi.
So Parliament's call for stronger networks of cooperation is music to my ears.
Takže výzva Parlamentu k vytváření sítí spolupráce zní mým uším jako rajská hudba.
Click the Video or Call button to start the call.
Hovor zahájíte kliknutím na tlačítko Videohovor nebo Hovor.
The first time that you start a video or voice call, you’ll be prompted to install the Skype add-on.
Když poprvé zahájíte videohovor nebo hovor, zobrazí se výzva k instalaci doplňku pro Skype.
And with that call, my life would change forever.
Ten hovor navždy změnil můj život.
I am almost confident that the reason why President Barroso has just stepped out was to make a telephone call on this matter.
Jsem si téměř jist, že pan předseda Barroso se před okamžikem vzdálil právě proto, aby učinil telefonický hovor v této záležitosti.
Such a Europe is active and independent in its handling of the problems of world peace; it is not at the beck and call of President Bush.
Taková Evropa je při řešení problémů světového míru aktivní a nezávislá, není na zavolání k službám prezidenta Bushe.

Context sentences for "call" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThey call on us to totally abandon fundamental rights to protect something else.
Vyzývají nás, abychom se zcela zřekli základních práv k ochraně něčeho jiného.
EnglishWe call on Thailand and Cambodia to stop using these terrible weapons immediately.
Vyzýváme Thajsko a Kambodžu, aby okamžitě tyto strašné zbraně přestaly používat.
EnglishWe can come whenever they call and whenever reasonable progress has been made.
Můžeme přijít, kdykoli nás zavolají a kdykoli bude dosaženo přiměřeného pokroku.
EnglishAnd we call them that because their nucleus, or their center, are very active.
Nazýváme je tak proto, že jejich jádro, neboli jejich střed, je velice aktivní.
EnglishI therefore call on you, ladies and gentlemen, to endorse my Amendments 2 to 6.
Proto vás vyzývám, dámy a pánové, abyste podpořili moje pozměňovací návrhy 2 až 6.
EnglishI call on Iran to spare the lives of all minors still languishing on death row.
Vyzývám Írán, aby ušetřil životy všech nezletilých, kteří chřadnou v celách smrti.
EnglishIn itself this is quite legitimate, but in that case let us call a spade a spade.
V podstatě je to docela legitimní, ale nazývejme v tom případě věci pravými jmény.
EnglishTogether we must call and work for a European response to the financial crisis.
Společně musíme požadovat evropskou reakci na finanční krizi a pracovat na ní.
EnglishWe call for freedom for Hu Jia in China and for Mikhail Khodorkovsky in Russia.
Žádáme svobodu pro pana Chu Ťia v Číně a pana Michaila Chodorkovského v Rusku.
EnglishI support the rapporteur's call to leave the correlation tables in the report.
Podporuji požadavek zpravodaje, aby součástí zprávy zůstaly srovnávací tabulky.
EnglishThe report's call for action in the area of youth unemployment is also correct.
Výzva zprávy k jednání v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí je také správná.
EnglishThis is what, in engineering terms, you would call a real time control system.
Tohle byste v inženýrské terminologii nazvali kontrolní systém v reálném čase.
EnglishSo Parliament's call for stronger networks of cooperation is music to my ears.
Takže výzva Parlamentu k vytváření sítí spolupráce zní mým uším jako rajská hudba.
EnglishOnly together can we pursue what we call in our document 'the European interest'.
Jedině společně můžeme sledovat to, co v našem dokumentu nazýváme "evropský zájem”.
EnglishI call on the North Korean Government to explain the whereabouts of the footballers.
Vyzývám severokorejskou vládu, aby jasně sdělila přesné místo pobytu fotbalistů.
EnglishHow do we ensure that African citizens are able to call African leaders to account?
Jak zajistíme, že afričtí občané budou moci volat africké vůdce k odpovědnosti?
EnglishA last word: we also very much focus on the call for enhanced technology transfer.
Poslední slovo: velmi se také zaměřujeme na výzvy k většímu transferu technologií.
EnglishIn this respect, too, I would call on the Commission to finally appoint someone.
Vzhledem k tomu bych také ráda vyzvala Komisi, aby konečně někoho jmenovala.
EnglishI welcome the call for completion of the single railway market throughout Europe.
Vítám výzvu k dokončení vnitřního trhu v oblasti železniční dopravy po celé Evropě.
EnglishYou've got a seven-digit number -- call out any six of them loud and clear.
Vy máte sedmiciferné číslo -- zavolejte některých šest z nich nahlas a zřetelně.