EN calling
volume_up
{noun}

We are a union of democracies - we have a democratic calling, so we will back this process of change with creativity and with determination.
Jsme unií demokracií - máme demokratické povolání, takže tento proces změny podpoříme kreativně a s odhodláním.

Context sentences for "calling" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are therefore calling them observers and in the text they are termed observers.
Proto je nazýváme pozorovateli a v textu jsou rovněž označováni ze pozorovatele.
EnglishI believe this is something the European public really needs and is calling for.
Domnívám se, že to je něco, co evropská veřejnost skutečně potřebuje a co si žádá.
EnglishThat is why I am calling on my fellow Socialist Members to show the same courage.
Proto vyzývám své kolegy, socialistické poslance, aby ukázali tu samou odvahu.
EnglishYou are the one unfairly calling Sweden to account for a stance which it adopted.
Jste to vy, kdo neprávem volá Švédsko k odpovědnosti za postoj, který je odhlasován.
EnglishAre those of you in this House who are calling for eurobonds prepared for that?
Jsou ti, kteří v tomto Parlamentu volají po eurobondech, na to připraveni?
EnglishThis is why I am calling for the emphasis to be put on the social aspect in future.
Z tohoto důvodu žádám, abychom v budoucnu kladli důraz na sociální hlediska.
EnglishThat is why I am calling for attention to be paid to the amount of red tape involved.
Proto vyzývám, aby byla v této oblasti věnována pozornost míře byrokratické zátěže.
EnglishMy question is this: who is calling for collective agreements to be abolished?
Moje otázka je následující: kdo žádá, aby byly kolektivní smlouvy zrušeny?
EnglishTherefore we join with today's Parliament motions calling for his release.
Proto se připojujeme k dnešním návrhům Parlamentu požadujícím jeho propuštění.
EnglishWorkers and young people are calling for something tangible, not for outdated ideologies.
Pracovníci a mladí lidé požadují něco konkrétního, odmítají zastaralé ideologie.
EnglishThe beekeeping community has been calling for cheaper sugar with which to feed the bees.
Včelařská komunita požaduje levnější cukr, který používá jako krmivo pro včely.
EnglishTherefore, I am calling on you to vote in favour of the amendment to this report.
Proto vás vyzývám, abyste hlasovali pro pozměňovací návrh k této zprávě.
EnglishNow I have had a number of questions on precisely what we are calling for at this stage.
Nyní jsem měl řadu otázek, které se týkají právě toho, co v této fázi požadujeme.
EnglishSecondly, we are calling for clear rules of play when it comes to visa facilitation.
Za druhé žádáme, aby pro zjednodušení vízového tyku platila jasná pravidla.
EnglishBy calling for reforms in the inhumane blasphemy laws, he was a human rights defender.
Byl obráncem lidských práv, který požadoval reformy nelidských zákonů o rouhačství.
EnglishHowever, this Parliament is calling for even more so-called decentralised agencies.
Ovšem tento Parlament volá po ještě větším počtu tak zvaně decentralizovaných agentur.
EnglishIt is very clear that two versions exist, but people are calling for genuine transparency.
Je tedy jasné, že existují dvě verze, ale lidé žádají skutečnou transparentnost.
EnglishIn this heated debate, the PPE members of my Group are calling for calm and reason.
V této vzrušené rozpravě volají členové Evropské lidové strany (PPE) po klidu a rozumu.
EnglishFor six months, we have been calling on the European Central Bank to change its policy.
Už šest měsíců vyzýváme Evropskou centrální banku, aby změnila svou politiku.
EnglishThank you very much, Mr Fleckenstein, for calling our attention to this fact.
Velice vám děkuji, pane Fleckensteine, za to, že jste nás na tuto skutečnost upozornil.