"calories" translation into Czech

EN

"calories" in Czech

CS
CS

EN calories
volume_up
{plural}

calories
And those calories are in foods that cause, not prevent, disease.
A tyto kalorie jsou v potravinách, které jsou příčinou, nikoli prevencí chorob.
It takes about 10 calories to produce every calorie of food that we consume in the West.
Na výrobu jedné kalorie jídla, které konzumujeme na Západě, je zapotřebí 10 kalorií.
So when I ask you a question, since I'm blind, only raise your hand if you want to burn off some calories.
Takže, když vám položím otázku – protože jsem nevidomá – zdvihnete ruku jen v případě, že chcete spálit nějaké ty kalorie.

Synonyms (English) for "calorie":

calorie

Context sentences for "calories" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNo, not because we already produce enough calories to more than feed the world.
Ne, ne protože už teď produkujeme dostatek kalorií na to, abychom svět víc než jen nasytili.
EnglishOne kilogram of grasshoppers has the same amount of calories as 10 hot dogs, or six Big Macs.
1kg kobylek obsahuje stejné množství kalorií jako 10 hot dogů nebo 6 Big Maců.
EnglishFor every calorie of food that we consume here in Britain today, 10 calories are taken to produce it.
Na každou kalorii z jídla, kterou tady dnes v Británii zkonzumujeme, bylo potřeba vyrobit 10 kalorií.
EnglishThey got more calories over the course of a diversified meal.
Spolu s bohatším výběrem dostali více kalorií.
EnglishNow most people would answer grilled, and it's true that grilled chicken does contain less fat and fewer calories.
Většina lidí by odpověděla: grilované, a je pravdou, že grilované kuře obsahuje méně tuku a kalorií.
EnglishAnd even in terms of calories, it is very good.
V méřítku kalorii je to velmi prospěšné.
EnglishYou'd use a screen interface to enter information, like how many calories you ate that day, how much exercise you got.
Mohli jste použít jeho obrazovku na vložení informací, jako například kolik jste ten den snědli kalorií, jak moc jste cvičili.
EnglishI also believe that alcohol producers should label their products for calories and sugar in a similar fashion.
Myslím si také, že výrobci alkoholických nápojů by měli své výrobky označovat podobným způsobem, pokud jde o kalorickou hodnotu a o cukr.
EnglishIt's just a bunch of calories.
(yuca, maniok) Je to jen hromada kalorií.
EnglishBodies that were built to hang onto every calorie found themselves swimming in the superfluous calories of the post-war Western diet.
Těla, vytvořená aby dokázala využít každou kalorii, začla plavat v moři nadbytečných kalorií západní poválečné stravy.
EnglishSoon food became scarce, with many Dutch surviving on just 500 calories a day -- a quarter of what they consumed before the war.
Brzy bylo jídla nedostatek a mnoho Holanďanů přežívalo jen s 500 kaloriemi denně -- to byla čtvrtina toho, co konzumovali před válkou.
EnglishIt's about a million calories.
EnglishAs I am sure you are fully aware, the latest studies have clearly established that we probably had a higher intake of calories in the 1950s.
Jak jistě všichni víte, v nejnovějších studiích bylo jasně zjištěno, že v padesátých letech 20. století jsme pravděpodobně měli vyšší energetický příjem.
EnglishMany consumers do not know that alcohol has a high calorie content and that, for example, a glass of white wine contains twice as many calories as a similar quantity of a soft drink.
Mnoho spotřebitelů neví, že alkohol má vysoký objem kalorií a že například sklenice bílého vína obsahuje dvakrát tolik kalorií jako podobné množství nealkoholického nápoje.