"ceased" translation into Czech

EN

"ceased" in Czech

EN ceased
volume_up
{adjective}

ceased (also: defunct)
volume_up
zaniklý {adj. m}
Many of the borders created then have ceased to be, and Czechoslovakia and Yugoslavia do not exist.
Mnohé z tehdy vytvořených hranic zanikly a Československo a Jugoslávie neexistují.
ceased (also: settled, built-up)

Context sentences for "ceased" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe transatlantic partnership ceased to be merely economic long ago.
Transatlantické partnerství již dávno přestalo být pouze ekonomické.
EnglishThat was not only due to the new role of Angela Merkel, who has ceased to be the Climate Chancellor.
A to nejen kvůli nové úloze Angely Merkelové, která už není tou "kancléřkou klimatu".
EnglishEurope has long ceased to be a leader in the area of innovation.
Evropa již skutečně dlouho není leaderem v oblasti inovací.
EnglishIn addition, many cities have done away with the containers into which it can be sorted, or have ceased emptying them.
Mnoho měst navíc odstranilo kontejnery na tříděný odpad, nebo je přestalo vyvážet.
EnglishThe days of Gaddafi's regime are numbered because it is a dictatorship, and the people have ceased to fear it.
Dny Kaddáfího režimu jsou sečteny, protože se jedná o diktaturu, a lidé se ho přestali bát.
EnglishThe best sugar manufacturer has ceased operating, but neither the manufacturer nor the growers have come off badly.
Nejlepší výrobce cukru ukončil činnost, avšak ani výrobce ani pěstitelé z toho nevyšli špatně.
EnglishSo you have now ceased negotiating with Colonel Gaddafi?
Tak jste nyní přerušili jednání s plukovníkem Kaddáfím?
EnglishDuring the last three years, more than 30 000 SMEs have ceased operating due to financial deadlock.
Během posledních tří let zastavilo více než 30 000 malých a středních podniků svou činnost kvůli finančním potížím.
EnglishCivilization as we know it has ceased to exist -- no books, no electronic devices, no Facebook or Twitter.
Civilizace v podobě, jakou známe, přestala existovat - nejsou knihy, není elektronika, není Facebook ani Twitter.
EnglishThe Soviet Union itself ceased to exist in December 1991.
V prosinci 1991 zanikl Sovětský svaz.
EnglishSince EU accession, over 50% of Austrian farmers have given up their businesses; that is, ceased milk production.
Od přistoupení Rakouska k EU zanechalo svého podnikání více než 50 % rakouských zemědělců, což znamená zastavení produkce mléka.
EnglishDevelopment in this area would have ceased.
Vývoj v této oblasti by se zastavil.
EnglishSome butchers' shops have ceased trading.
Některá řeznictví ukončila činnost.
EnglishIt is high time that we ceased our accession negotiations with Ankara at once and worked to secure a privileged partnership.
Je nejvyšší čas, abychom ihned ukončili naše přístupová jednání s Ankarou a pracovali na bezpečném výsadním partnerství.
EnglishIt ceased to consider the fundamental objectives, turning its attention to that point, to some extent putting the cart before the horse.
Přestal brát v potaz základní cíle a obrátil svou pozornost k tomuto bodu, do jisté míry to vzal za opačný konec.
EnglishI would not go as far as some colleagues, who say that if some agencies ceased to operate, no one would notice.
Nešel bych až tak daleko jako někteří mí kolegové, kteří tvrdí, že kdyby některé agentury přestaly fungovat, nikdo by si toho ani nevšiml.
English(ES) Mr President, Commissioner, anchovy fishing in the Bay of Biscay ceased in 2005 due to the poor state of stocks.
(ES) Pane předsedající, paní komisařko, lov sardele obecné v Biskajském zálivu byl v roce 2005 zastaven kvůli nízkému stavu populací.
EnglishAs a German Member, I am particularly pleased that the German Federal Government has finally ceased its blocking of a permanent regulation.
Jako německý poslanec jsem obzvlášť potěšen, že německá spolková vláda nakonec přestala trvalou regulaci blokovat.
EnglishCurrently, the production of ships has ceased and most of the workers have already lost their jobs, having received only token compensation.
V současnosti výroba lodí skončila a většina pracovníků již přišla o práci, přičemž dostali pouze symbolické odškodné.
EnglishThe European Union has never ceased to remind Tunisia of its international obligations in the field of human rights and fundamental freedoms.
Evropská unie nikdy nepřestala Tunisku připomínat jeho mezinárodní závazky v oblasti lidských práv a základních svobod.