"ceasefire" translation into Czech

EN

"ceasefire" in Czech

EN ceasefire
volume_up
{noun}

ceasefire (also: cease-fire)
volume_up
příměří {n} (dočasné)
We are alarmed by PKK's announcement that it wants to end the ceasefire.
Jsme znepokojeni oznámením Kurdské strany pracujících, že chce ukončit příměří.
There was a temporary ceasefire and a permanent ceasefire.
Došlo k dočasnému příměří a trvalému příměří.
Therefore, we are asking in this resolution for there to be an actual ceasefire.
Proto v tomto usnesení žádáme, aby došlo ke skutečnému příměří.
ceasefire (also: cease-fire)
volume_up
klid zbraní {m} (dočasný)
We are awaiting a definitive ceasefire declaration.
Očekáváme, že s konečnou platností vyhlásí klid zbraní.
No reconstruction - yet another one - can take place before a lasting ceasefire has been called.
K žádné obnově - nebo další - nemůže dojít, nebyl-li ještě vyhlášen klid zbraní.
The Council conclusions in January indicated that the EU is developing a 'work plan' for a lasting ceasefire.
Lednové závěry Rady ukázaly, že Evropská unie vyvíjí "pracovní plán" pro trvalý klid zbraní.

Context sentences for "ceasefire" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are here today to demand a cease-fire and an end to the slaughter of civilians.
Dnes jsme zde, abychom požadovali zastavení palby a ukončení zabíjení civilistů.
EnglishThe calls by the world community for an immediate ceasefire are falling on deaf ears.
Volání světového společenství po okamžitém zastavení palby naráží na uši hluchých.
EnglishToday, clearly, we must issue a strong demand for a cease-fire, but this is not enough.
Je jasné, že dnes musíme důrazně požadovat zastavení palby, ale to nestačí.
EnglishThis mediation therefore allowed an effective ceasefire, with a few sad exceptions.
Toto zprostředkování tedy až na několik smutných výjimek umožnilo skutečné zastavení bojů.
EnglishThe ceasefire, which was the first of the six points, was therefore immediate and effective.
Zastavení bojů, které bylo prvním z šesti bodů, bylo tedy okamžité a účinné.
EnglishIn that respect, we support the efforts of Egypt to broker a cease-fire.
V tomto ohledu podporujeme snahy Egypta zprostředkovat zastavení palby.
EnglishIt is essential that the cease-fire be respected, it is essential that peacekeepers be involved.
Je nezbytné, aby bylo respektováno přímeří, je nezbytné, aby se zapojily mírové jednotky.
EnglishWe immediately expressed our willingness to contribute in concrete ways to a durable ceasefire.
Okamžitě jsme vyjádřili svou ochotu přispět v konkrétních směrech k trvalému klidu zbraní.
EnglishEgypt is at the centre of the peace talks that are discussing an extended ceasefire with Hamas.
Egypt je uprostřed jednání o míru, kdy se s Hamásem diskutuje o prodlouženém klidu zbraní.
EnglishThe first is that an overwhelming majority of this Parliament wants to bring about a quick ceasefire.
Za prvé převážná většina tohoto parlamentu požaduje rychlé zastavení palby.
EnglishWe are looking forward to welcoming positive announcements on the ceasefire.
Těšíme se na uvítání kladných ohlášení o klidu zbraní.
EnglishShe agreed on the need for a lasting ceasefire and a return to the peace process, which is absolutely crucial.
Souhlasila s nutností klidu zbraní a obnovení mírového procesu, který je naprosto klíčový.
EnglishBe that as it may, we have to prioritise these discussions, which have the potential to produce a ceasefire.
Ať už je to jakkoli, musíme určit prioritu těchto diskusí, které mají potenciál zastavit palbu.
EnglishOur resolution reinforces the call for a cease-fire already expressed by the United Nations Security Council.
Naše usnesení posiluje požadavek na zastavení palby, k němuž již vyzvala Rada bezpečnosti OSN.
EnglishIt is important that we call for a lasting cease-fire and condemn the suffering of the civilian population.
Je důležité, abychom vyžadovali dlouhodobé ukončení palby a odsoudili utrpení civilních obyvatel.
EnglishIt must ensure that the March 2009 agreements on the ceasefire are respected effectively and in good faith.
Musí zajistit, aby dohody o klidu zbraní z března roku 2009 byly účinně a v dobré víře dodržovány.
EnglishMost importantly, an immediate and permanent cease-fire.
Nejdůležitější z nich je okamžité a trvalé zastavení palby.
EnglishSecondly, international law must be respected, and international law of course means an immediate ceasefire.
Za druhé je nutno respektovat mezinárodní právo a mezinárodní právo samozřejmě znamená okamžité zastavení palby.
EnglishBut it may be that today, there will be further movements towards a cease-fire in the region, which would be most welcome.
Ale dnes se může stát, že se posuneme blíže k zastavení palby v regionu, což by bylo velmi žádoucí.
EnglishAn immediate ceasefire is only a necessary start.
Okamžité zastavení palby je pouze nutný začátek.