EN clearly
volume_up
{adverb}

clearly (also: blindingly, brightly, clear, patently)
volume_up
jasně {adv.}
Today, the opportunities this agreement brings clearly outweigh the uncertainties.
Dnes příležitosti, které tato dohoda přináší, jasně převažují nad nejistotami.
It also illustrates clearly the antinuclear prejudice of part of this House.
Rovněž jasně ukazuje zaujatost části tohoto Parlamentu proti jaderné energii.
Imitation products that are not clearly marked as such deliberately mislead consumers.
Imitace, které nejsou jasně označeny jako imitace, záměrně spotřebitele matou.
These directory companies are clearly not only deceptive and misleading.
Předmětné katalogové společnosti nepochybně nejsou jen klamavé nebo zavádějící.
There is clearly an urgent need for this framework agreement on data protection.
Tato rámcová dohoda o ochraně údajů je nepochybně naléhavě zapotřebí.
I do not feel that this is an adequate distinction, clearly, but it is interesting.
Nemám pocit, že by to bylo adekvátní rozlišení, nepochybně, ale je zajímavé.
Clearly we need to rethink our policies, but that will not be enough.
Samozřejmě potřebujeme přehodnotit naše politiky, ale to nebude všechno.
Clearly, this can only be achieved with appropriate support and funding.
Dosáhnout toho lze samozřejmě jen s patřičnou podporu a finančními prostředky.
Clearly, as you are all aware, Europe has no unilateral power to act.
Samozřejmě, jak všichni víte, Evropa nemá žádnou jednostrannou pravomoc jednat.
Research and innovation are clearly not the same thing and we agree with you very clearly.
Výzkum a inovace zjevně nejsou totéž a v tom s vámi jednoznačně souhlasíme.
Our system is self-referential, ineffectual and clearly a legacy of previous times.
Náš systém je sebestředný, neefektivní a je zjevně dědictvím minulosti.
Protectionism is clearly not the right answer to face this crisis - quite the opposite.
Protekcionismus zjevně není správnou reakcí na tuto krizi - právě naopak.
In such cases, it will clearly be difficult to state the country of origin.
V takových případech bude zřejmě obtížné uvádět zemi původu.
Nevertheless, Russia would clearly care about a united Western stance.
Avšak Rusko by mohl zřejmě zajímat jednotný postoj Západu.
That is clearly one area where Parliament could lead by example.
Toto je zcela zřejmě jedna z oblastí, ve které by Parlament mohl jít příkladem.
As you have recognised, the importance of adult learning is clearly increasing.
Jak jste uvedl, význam vzdělávání dospělých neustále zřetelně roste.
These three European characteristics are clearly implied in the Greece issue.
Tyto tři charakteristické rysy Evropy lze zřetelně vidět i na problému Řecka.
The accession negotiations must clearly define a European perspective for the Western Balkans.
Přístupová jednání musí zřetelně stanovit evropskou perspektivu pro západní Balkán.

Context sentences for "clearly" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is clearly another area where very close coordination with Russia is needed.
Toto je evidentně další oblast, která vyžaduje velmi těsnou koordinaci s Ruskem.
EnglishClearly, Internet access in the Member States of the Union varies considerably.
Je zřejmé, že dostupnost internetu v členských státech Unie je značně rozdílná.
EnglishA report with 91 articles must clearly include some aspects with which we agree.
Zpráva s 91 články musí nutně obsahovat některá hlediska, s nimiž souhlasíme.
EnglishThis said, the report also clearly charts the work that still needs to be done.
Vedle toho zpráva rovněž jednoznačně uvádí činnosti, které je ještě třeba vykonat.
EnglishIt is clearly the most important player out of the Eastern Partnership countries.
Je jasné, že ze zemí Východního partnerství se jedná o nejdůležitějšího hráče.
EnglishClearly what is now hoped for is that it can primarily be African mediation.
Je jasné, že v současné chvíli si přejeme to, aby se jednalo o mediaci africkou.
EnglishThe Treaty of Lisbon clearly grants Parliament new responsibilities and new powers.
Lisabonská smlouva jednoznačně přiznává Parlamentu nové odpovědnosti a pravomoci.
EnglishClearly, however, that is not the final goal, but is no more than a starting point.
Samotné uzavření dohody však jednoznačně není konečným cílem, ale pouhým začátkem.
EnglishThe donors' assistance must clearly be well coordinated and of a high quality.
Je nesporné, že pomoc dárců musí být dobře koordinovaná a musí být vysoce kvalitní.
EnglishFor that reason, we clearly need to create flexible opportunities in future.
Za tím účelem jednoznačně potřebujeme v budoucnosti vytvořit pružné příležitosti.
EnglishIn addition, to more clearly display these messages, your desktop might turn black.
Aby tyto zprávy byly zřetelněji viditelné, může být plocha zobrazena černou barvou.
EnglishThe committee's excellent reports clearly reveal the serious shortcomings that exist.
Vynikající zprávy výborů jednoznačně odhalují nedostatky, s nimiž se setkáváme.
EnglishThe second thing which we need to understand clearly is the situation we are in.
Druhá věc, kterou je třeba správně chápat, je situace, v níž se nacházíme.
EnglishWe clearly have to learn from this situation and take appropriate measures.
Je zřejmé, že se musíme z této situace poučit a přijmout odpovídající opatření.
EnglishClearly, therefore, we must also adopt a position on this issue at European level.
Je tedy zřejmé, že musíme k této otázce zaujmout stanovisko také na evropské úrovni.
EnglishClearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
EnglishWe clearly all agree that a common European Union position here would be very welcome.
Jistě se všichni shodneme v tom, že bychom uvítali společný postoj Evropské unie.
EnglishIf we already have the infrastructure, all we clearly need is the intelligent vehicle.
Když už máme infrastrukturu, je jasné, že potřebujeme i inteligentní automobil.
EnglishOne of the speakers here said there are clearly institutional shortages in this area.
Jeden z řečníků zde řekl, že v této oblasti jsou velké institucionální nedostatky.
English. - (PL) Clearly, European industry is undergoing far-reaching change.
písemně. - (PL) Evropský průmysl prochází jednoznačně hlubokými změnami.