EN coach
volume_up
{noun}

1. general

coach (also: mentor, trainer)
I am the best coach in Shutka and I have the most beautiful gander, Sugar.
Jsem nejlepší trenér v Šutce a mám nejkrásnějšího housera Cukrovku.
Jadigar, his persistent coach, gives him a second chance to return to the ring and be a champion again.
Vytrvalý trenér Jadigar mu dává šanci, aby se vrátil do ringu jako šampion.
Nonetheless, five days ago, a football coach was answering urgent questions as part of a parliamentary inquiry.
Nicméně před pěti dny fotbalový trenér odpovídal na naléhavé otázky v rámci parlamentního šetření.
coach
coach (also: carriage, shay)

2. British English

coach (also: bus)
coach
coach (also: car, carriage, cart, vehicle)

Context sentences for "coach" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe problem in connection with cross-border coach travel is also unresolved.
Problém v souvislosti s přeshraniční autokarovou dopravou zůstal také nevyřešen.
EnglishI support this regulation concerning passenger rights in bus and coach transport.
Podporuji nařízení o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě.
EnglishI voted in favour of this report on the rights of bus and coach passengers.
Hlasovala jsem ve prospěch této zprávy o právech cestujících autobusy a autokary.
EnglishAnd also I can use each one of you as the acting coach to our future robot companions.
A také já můžu použít každého z vás jako trenéra pro naše budoucí robotí druhy.
EnglishI would like to make a similar point about international coach transport too.
Podobnou poznámku bych rád učinil i v souvislosti s mezinárodní autokarovou dopravou.
EnglishCommon rules for access to the international market for coach and bus services (recast) (
Přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění) (
EnglishThe very nature of bus and coach travel is very different to other sectors.
Samotná podstata autobusové a autokarové dopravy je velmi odlišná od ostatních odvětví.
EnglishIn the European Union, more than 70 million Europeans travel by bus and coach every year.
V Evropské unii cestuje každoročně více než 70 milionů Evropanů autobusy a autokary.
EnglishFrom now on, passengers travelling by bus and coach will also have their rights safeguarded.
Od nynějška budou chráněna i práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě.
EnglishI voted for the regulation concerning the rights of passengers in bus and coach transport.
Hlasovala jsem pro nařízení o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě.
Englisha regulation that would protect non-discriminatory access to transport by bus and coach;
nařízení, které by chránilo nediskriminační přístup k autobusové a autokarové dopravě;
EnglishI therefore voted in favour of the report on passenger rights in bus and coach transport.
Proto jsem hlasoval pro zprávu o právech cestujících v autobusové dopravě.
EnglishMore generally, bus and coach passengers are, on the whole, less well off.
Obecněji řečeno jsou cestující v autobusové a autokarové dopravě celkově sociálně slabší.
EnglishWe need the 12-day rule for occasional cross-border coach services.
Pravidlo dvanácti dní potřebujeme zavést pro občasnou přeshraniční autokarovou dopravu.
EnglishMy second point is that we should include as much as possible when it comes to bus and coach transport.
Za druhé bychom měli zahrnout co nejvíc oblastí autobusové a autokarové dopravy.
English. - I voted in favour of giving important new rights to bus and coach passengers.
písemně. - Hlasoval jsem pro, aby cestující autobusy a autokary získali důležitá nová práva.
EnglishHowever, we still face the problem of bus and coach passengers.
Avšak stále ještě se potýkáme s problémem cestujících v autobusové a autokarové dopravě.
English(SK) I fully support Mr Cancian's report on passenger rights in bus and coach transport.
(SK) Plně podporuji zprávu kolegy Canciana o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě.
EnglishToday, this House voted on the report on the rights of passengers in bus and coach transport.
Tato sněmovna dnes hlasovala o zprávě o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě.
EnglishUntil now, bus and coach passengers were in a much worse situation.
Cestující autobusy a autokary byli doposud v mnohem horší situaci.