EN cold
volume_up
{noun}

cold (also: coldness, cool, wintriness)
We dislike bitter tastes, we dislike loud sounds, we dislike hot temperatures, cold temperatures.
Nemáme rádi hořkou chuť, hlasité zvuky, horko nebo velký chlad.
But on this point we must not rely on leaving things to the initiative of each person feeling the cold.
V tomto bodu se však nesmíme spoléhat na to, že věci necháme na iniciativě každého, kdo pocítí chlad.
They couldn't tell you how they did it, but they could feel cold, they felt a coldness, and they were more often right than wrong.
Nebyli schopni popsat, jak na to přišli, ale pokaždé cítili jakýsi chlad a vetšinou měli pravdu.
cold (also: winter, wintertime)
The day we left Copenhagen it was snowing heavily and it was extremely cold in the meeting rooms.
V den, kdy jsme Kodaň opouštěli, hustě sněžilo a v jednacích sálech byla mimořádná zima.
At times it is so cold in here that we almost need to put on our coats.
Místy je tu taková zima, že téměř musíme sedět v kabátech.
The CO2 in the tropospheric layer holds in the warmth so that we do not get too cold.
CO2 v troposféře zadržuje teplo, aby nám nebyla příliš velká zima.
Meanwhile ever more products, from aspirin to cold remedies right through to sleeping remedies are sold without a prescription.
Mezitím je stále více produktů, od aspirinu přes léky proti nachlazení až po prášky na spaní, prodáváno bez předpisu.
cold
Jsou jako slabá rýma.
This picture is really fuzzy, I apologize; I had a bad cold when I took it.
Tento obrázek je opravdu nejasný, omlouvám se, měl jsem rýmu, když jsem to fotil.
And I'd love to talk to you about this, but I don't have much in the way of ... things to say because (Laughter) (Chris Anderson: I've got a cold.)
A rád bych tu promluvil o tom, nemám však toho mnoho co říci, protože -- (smích) (Ch. ~~~ Anderson: léčím si rýmu.)

Context sentences for "cold" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou must answer the European citizens as to why they are now sitting in the cold.
Musíte odpovědět evropským občanům na to, proč jsou nyní nuceni doma sedět v zimě.
EnglishThis picture is really fuzzy, I apologize; I had a bad cold when I took it.
Tento obrázek je opravdu nejasný, omlouvám se, měl jsem rýmu, když jsem to fotil.
EnglishIt reminds me very much of the Cold War period, as we know it from the history books.
Připomíná mi to důvěrně dobu studené války tak, jak ji znám z literatury faktu.
EnglishAnd her mother, Demeter, Goddess of the Earth, is sad, and makes it cold and barren.
Její matka, Démétér, bohyně země, je smutná, a tak zemi činí chladnou a neúrodnou.
EnglishWhen we found the structure of DNA, I gave my first talk at Cold Spring Harbor.
Když jsme objevili strukturu DNA, měl jsem svou první přednášku na Cold Spring Harbor.
EnglishDid you protest when 1 200 prisoners were murdered in cold blood over a decade ago?
Protestovali jste, když bylo v minulém desetiletí chladnokrevně zavražděno 1200 vězňů?
EnglishThe situation in which Albania finds itself is best described as a cold civil war.
Situaci, ve které se ocitla Albánie, asi nejlépe vystihuje pojem studená občanská válka.
EnglishA colleague of mine has described it thus: this report has a whiff of the Cold War about it.
Jeden z mých kolegů ji popisuje takto: tato zpráva má v sobě závan studené války.
EnglishThey can do that because when they are very cold they are what's called superconducting wire.
Ale oni mohou, protože když jsou ochlazené, tak jsou tím co nazýváme supravodiče.
EnglishIt's not fiction, it's not story tales, it's not make-believe; it's cold, hard science.
Tohle není fikce, tohle není pohádka, tohle není výmysl; to je chladná, nelítostná věda.
EnglishThe Cold War is now gone and the threats we face are increasingly asymmetric and global.
Studená válka skončila a stále více jsme vystaveni asymetrickým a celosvětovým hrozbám.
EnglishThat is why it pains me all the more to have to pour cold water on this matter.
Z toho důvodu pro mě není lehké tlumit nadšení v této záležitosti.
English. - (NL) NATO played an important role during the Cold War between 1949 and 1989.
písemně. - (NL) NATO hrálo během studené války mezi lety 1949 a 1989 důležitou roli.
EnglishThe fight against official, organised, calculated and cold-blooded death.
Boj proti oficiální, organizované, vykalkulované a chladnokrevné smrti.
EnglishWe shall not beat them by focusing on security issues belonging to the Cold War era.
Neporazíme je tak, že se soustředíme na otázky bezpečnosti spadající do období studené války.
EnglishToday the Caucasus is the front line of the new cold war, the localised cold war.
Dnes stojí Kavkaz na prahu studené války, lokální studené války.
English(PL) Madam President, people must eat, move about and take shelter from the cold or rain.
(PL) Paní předsedající, lidé musí jíst, pohybovat se a chránit se před chladem a deštěm.
English(DE) Mr President, I feel compelled to say that this social agenda leaves me stone-cold.
(DE) Vážený pane předsedající, musím říci, že tento sociální program mě nechává chladnou.
EnglishIn fact, we are rejoining NATO even though the Cold War has been over since 1990.
Ve skutečnosti se k NATO samovolně připojujeme, přestože studená válka je ukončena od roku 1990.
EnglishThey will be too interesting to be left in the cold and powerful hands of oblivion.
Jsou jistě příliš zajímavé na to, aby zůstaly ponechány napospas mrazivému a mocnému zapomnění.