"commerce" translation into Czech

EN

"commerce" in Czech

CS

EN commerce
volume_up
{noun}

commerce (also: deal, shop, store, trade)
There exists a strong potential for cross-border trade in on-line commerce.
Online obchodování skrývá velký potenciál pro přeshraniční obchod.
Electronic commerce is also excluded from the scope of the revision.
Z rámce revize je vyloučený také internetový obchod.
Weapon systems would fail, commerce would stop, aircraft would fall out of the sky.
Selžou zbrojní systémy, zastaví se obchod, spadnou letadla.

Synonyms (English) for "commerce":

commerce

Context sentences for "commerce" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd she claimed to be the general manager of Red Cross at the Chamber of Commerce.
Tvrdila, že je ředitelkou místní divize Červeného kříže na Ministerstvu obchodu.
EnglishThis text provides for new, very important regulations for e-commerce.
Text přináší nová, velmi důležitá nařízení v oblasti elektronického obchodování.
EnglishAt the same time, Community standards must be defined for e-commerce transactions.
Zároveň však musí být definovány normy Společenství pro transakce elektronického obchodu.
EnglishThis technology is regularly used by online banking sites and e-commerce websites.
Tuto technologii běžně využívají weby internetového bankovnictví a elektronických obchodů.
EnglishWhich sectors of commerce and which European products does it consider to be most vulnerable?
Která odvětví obchodu a které evropské výrobky se zdají být nejzranitelnějšími?
EnglishThese are elements of production and commerce which serve to meet fundamental needs.
To je základ výroby a obchodu sloužících k naplnění základních potřeb.
EnglishWith the proper adaptations, we need to provide all the guarantees of traditional commerce.
Pomocí odpovídajících úprav musíme poskytnout všechny záruky tradičního obchodování.
EnglishThe Commission will evaluate the need for and the timing of a report on the e-commerce Directive.
Komise zhodnotí potřebu a načasování zprávy ke směrnici o elektronickém obchodu.
EnglishIt would make life much easier for companies operating in the field of e-commerce.
Zjednodušila by život společnostem působícím v oblasti e-obchodu.
EnglishIt is in the e-Commerce Directive and we are simply referring to that.
Je ve směrnici o elektronickém obchodování a my na ni prostě odkazujeme.
Englishfor details on implementing e-commerce tracking with the new tracking code.
V článku Jak mohu sledovat transakce elektronického obchodování?
EnglishThe smaller Member States were also worried that they would be excluded from the e-commerce market.
Menší členské státy měly navíc obavu, že budou z trhu elektronického obchodu vyloučeny.
EnglishThat would, of course, be contrary to the e-Commerce Directive.
To by bylo samozřejmě v rozporu se směrnicí o elektronickém obchodu.
EnglishProject beneficiaries include municipalities, NGOs, chambers of commerce or cultural institutions.
Mezi příjemci projektů jsou obce, nevládní organizace, obchodní komory nebo kulturní instituce.
EnglishThis is of particular importance with the increases in cross-border trade and e-commerce.
To má svůj zvláštní význam i s ohledem na stále větší rozvoj přeshraničního a elektronického obchodování.
EnglishFirstly, for the development of e-commerce, high-speed broadband is an absolute prerequisite.
Za prvé, pro rozvoj elektronického obchodu je naprostou nezbytností velice rychlé širokopásmové připojení.
English. - (FR) E-commerce is undeniably successful.
písemně. - (FR) Elektronické obchodování je bezesporu úspěšné.
EnglishThe Czech Chamber of Commerce is the body representing the business community in the Czech Republic.
Hospodářská komora České republiky je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v České republice.
EnglishThat is why advertising is a vital part of commerce and trade.
Z toho důvodu tvoří reklama důležitou součást obchodu.
Englishhigher degree of consumer protection in electronic commerce;
vyšší ochrana spotřebitelů při elektronickém obchodu;