EN complexities
volume_up
{plural}

complexities (also: intricacies)
There are a lot of fun complexities that I'd love to spend the whole evening on, but I won't.
Je tady mnoho legračních složitostí na kterých bych mohl strávit celý večer, ale nebudu.
But how can we make sense out of the complexities of this subject?
Jak se ale v té složitosti můžeme vyznat?
Mr President, we all understand the complexities of the current appalling situation in eastern Congo, which is ethnically based and has its origins in Rwanda, Burundi and Uganda.
Pane předsedající, všichni rozumíme složitosti stávající děsivé situace na východě Konga, která má etnický základ a původ ve Rwandě, Burundi a Ugandě.

Synonyms (English) for "complexity":

complexity
complex

Context sentences for "complexities" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs the frequencies increase, so do the complexities of the patterns that appear on the plate.
A jak se frekvence zvyšují, vytváří různě složité vzorce, které se objevují na desce.
EnglishEurope has a part to play, provided that it can deal with all the complexities of the issue.
Evropa hraje svou úlohu za předpokladu, že dokáže řešit všechna úskalí tohoto problému.
EnglishMr Hannes Swoboda has an excellent understanding of the complexities of the Western Balkan region.
Pan Hannes Swoboda výborně rozumí složitostem západobalkánského regionu.
EnglishWhen faced with particularly difficult setbacks or complexities, a really interesting behavior emerges: decoration.
Když se potýkáme se zvláště těžkými nezdary či obtíže, vynoří se pozoruhodná aktivita: výzdoba.
English-- technically a much simpler procedure than having to grapple with the complexities of transplanting a whole organ.
Po technické stránce se jedná o mnohem lehčí postup než muset zápasit se spletitostmi transplantování celého orgánu.
EnglishTherefore, the Services Directive will do away with many of these complexities and - we all think - give a boost to them.
Proto směrnice o službách řadu těchto nejasností odbourá a - myslíme si to my všichni - vytvoří příznivější podmínky.
English. - Mr President, I think this debate has really reflected the complexities of the issues that we face.
úřadující předseda Rady. - Pane předsedající, myslím, že tato rozprava skutečně odrážela složité aspekty problémů, před nimiž stojíme.
EnglishA civilian blown up after activating an anti-vehicle mine is hardly going to be interested in the complexities of the technical terminology.
Civilistu, který po aktivaci miny určené k ničení vozidel vyletí do vzduchu, budou jen stěží zajímat složité jemnosti technické terminologie.
EnglishAt the same time, we understand the complexities of this huge country and I would like to express my deep sympathy with the victims of numerous terrorist attacks which have hit India.
Chápeme přitom obtíže této velké země a já bych rád vyjádřil svou hlubokou soustrast s oběťmi mnoha teroristických útoků, které zasáhly Indii.
EnglishAs rapporteur on the review of the EU ETS proposal, I understand the complexities behind this issue and the difficulties in negotiating a good and balanced compromise.
Jako zpravodajka pro posouzení návrhu ETS vím, jak náročné je dosáhnout dobrého a vyváženého kompromisu z důvodu komplikovanosti této záležitosti a těžkostí při jednání.
EnglishHowever, the challenge for our citizens who are having problems with recognition of their qualifications is, principally, how to find their feet in the complexities of the entire system.
Nicméně výzvou pro naše občany, kteří mají problémy s uznáváním svých kvalifikací, zůstává zejména to, jak se orientovat v celém tomto spletitém systému.