EN composed
volume_up
{adjective}

1. general

composed (also: calm, canny, cool, dispassionate)
volume_up
klidný {adj. m}
composed (also: aligned, balanced, equable, equanimous)

2. "of"

composed
volume_up
složený {adj. m} (z)
But this image is actually entirely composed of photographs from different locations.
Ale ten obrázek je ve skutečnosti složený z fotografií z různých míst.
These forces are composed, equipped and trained to fulfil their mission satisfactorily in a difficult environment.
Tyto ozbrojené síly jsou složeny, vybaveny a vycvičeny tak, aby mohly uspokojivě plnit novou misi v obtížném prostředí.
It says: 'Preparation means a mixture or solution composed of two or more substances.
Uvádí se v něm: "přípravek je směs nebo roztok složený ze dvou nebo vícerých látek; směs a přípravek jsou synonyma."

Context sentences for "composed" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need to have a broader project, a detailed strategy, composed of various aspects.
Potřebujeme širší projekt, podrobnou strategii složenou z různých aspektů.
EnglishWe are analysing material, today, which is clearly composed of two parts or two areas.
Analyzujeme dnes materiál, který se skládá ze dvou částí, respektive ze dvou oblastí.
EnglishOr, type Composer:Beethoven to find all music that was composed by Beethoven.
Nebo zadejte Composer:Beethoven, když chcete vyhledat všechny skladby, které složil Beethoven.
EnglishOur Parliament is composed of Members directly elected by the citizens of Europe.
Náš parlament je složen z poslanců přímo volených občany Evropy.
EnglishAnd pretty soon the whole population is actually composed of these new superorganisms.
A dost brzo se celá populace skládá z těchto nových superorganismů.
EnglishThis has its origin in the various norms that society is composed of.
To má svůj původ v různých normách, na nichž se společnost spočívá.
EnglishWe still have a supervisory authority that for nine years has only been composed of members of Fidesz.
Stále máme orgán dohledu, který byl po devět let složen jen ze členů strany Fidesz.
EnglishWe must be careful that a target for motor fuel partially composed of biofuel does not cause damage.
Musíme dbát na to, aby záměr získat motorové palivo s příměsí biopaliva nezpůsobil škody.
EnglishMe was composed of stories, of cravings, of strivings, of desires of the future.
Já se sestávalo z příběhů, tužeb, snažení a přání.
EnglishBut Beethoven composed music long after he lost his hearing.
Ale Beethoven skládal hudbu ještě dlouho potom, co přišel o sluch.
EnglishThe new parliament will therefore once again be composed of people subservient to Europe's last dictator.
Nový parlament bude tedy opět složen z lidí sloužících poslednímu evropskému diktátorovi.
EnglishBEREC consists of a Board of Regulators composed of the heads of the 27 NRAs and a support office.
Agentura BEREC se skládá z rady regulačních orgánů, kterou tvoří 27 ředitelů, a z podpůrného úřadu.
English(Laughter) And each butter-fry is composed of different pieces.
(Smích) A každý mastno-hranolek je složen z rozdílných dílů.
EnglishYour drawings don't have to be composed of just straight lines.
Vaše kresby nemusí být tvořeny jen samými rovnými čárami.
EnglishYour drawings don't have to be composed of only straight lines.
Vaše kresby nemusí být tvořeny jen samými rovnými čarami.
EnglishThe melody used to symbolise the EU comes from the Ninth Symphony composed in 1823 by Ludwig Van Beethoven.
Melodie hymny je převzata z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena, kterou složil v roce 1823.
EnglishThe Dáil , or lower house of Parliament, is composed of 166 members while the Seanad , or upper house, has 60 members.
Dolní komora parlamentu zvaná Dáil má 166 členů a horní komora zvaná Seanad má 60 členů.
EnglishAround half of the EU budget certainly is composed of resources that are allocated for multiannual activities.
Jistě více než polovina rozpočtu EU představuje prostředky, jež jsou přidělovány na víceleté činnosti.
EnglishMake it impossible to say how the image actually was composed.
Nesmí být poznat, jak obraz vlastně vznikl.
EnglishIn this spirit, the nomination of the individuals of which it is composed must be governed by capability and independence criteria.
V tomto duchu se musí jmenování jeho členů řídit kritérii schopnosti a nezávislosti.