"confiscation" translation into Czech

EN

"confiscation" in Czech

EN confiscation
volume_up
{noun}

You have done nothing to resolve the madness affecting hundreds of thousands of people across Spain who face confiscation and demolition of their houses.
Neudělal jste nic, abyste vyřešil toto šílenství, které se dotýká statisíc lidí v celém Španělsku, jimž hrozí konfiskace a zbourání jejich domů.
This search resulted in the confiscation of historical archives on the gulags.
Tato prohlídka vedla k zabavení historických archivů o gulazích.
Punitive measures must not be eluded, including the confiscation of the property and freezing of the assets of those at fault for provoking an international financial crisis.
Trest musí být vykonán, včetně zabavení majetku a zmrazení aktiv těch, kdo mohou za vyvolání mezinárodní finanční krize.

Synonyms (English) for "confiscation":

confiscation
English

Context sentences for "confiscation" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSoon we will have trials in absentia and the common recognition of fines and confiscation orders.
Brzy budeme mít soudy vedené v nepřítomnosti a společné uznávání pokut a příkazů ke konfiskaci.
EnglishNo 'three strikes out'; no warrantless searches and confiscation of laptops or mobile phones.
Žádné "třikrát a dost", žádné neoprávněné prohlídky a zabavování notebooků nebo mobilních telefonů.
English(FR) We are currently in the middle of a study on the confiscation of assets generated by this illegal activity.
(FR) V současné době jsme v polovině studie o konfiskaci majetku z trestné činnosti.
EnglishSecondly, we need to ensure the effective execution of rulings concerning confiscation of the assets of criminals.
Za druhé musíme zajistit účinný výkon soudních rozhodnutí o konfiskaci majetku pachatelů trestných činů.
EnglishSecond, protection of raw materials against confiscation, against the neo-colonial expropriation of poor countries, especially in Africa.
Za druhé, ochrana surovin před vykrádáním, před neokoloniálním vykořisťováním chudých zemí, zejména v Africe.
EnglishIn addition, Article 6a makes explicit reference to the seizure and confiscation of instrumentalities and proceeds from this kind of offence.
Navíc článek 6a výslovně odkazuje na zajištění a konfiskaci prostředků a výnosů z tohoto druhu trestné činnosti.
EnglishUnfortunately, at Brussels airport, for example, there is a long-winded procedure involving both additional charges and the confiscation of items.
Například na bruselském letišti existuje bohužel zdlouhavý postup, který zahrnuje jak dodatečné poplatky, tak zabavování věcí.
EnglishFor paragraph 2, we want to add the words at the end of the paragraph, 'as well as deliberate impoverishment, arbitrary taxation and land confiscation'.
V bodě 2 bychom chtěli na konci odstavce doplnit slova, "jakož i úmyslné udržování v chudobě, svévolné vybírání daní a zabavování půdy".
EnglishWhile confiscation of church property has been rife, those linked to unregistered evangelical house churches have been particular targets for state persecution.
Zatímco je zabavování církevního majetku běžné, osoby spojené s neregistrovanou evangelickou církví jsou konkrétními cíli státní perzekuce.
EnglishFurthermore the government continues to turn a blind eye to fraudulent confiscation of farmers' land, illegal logging and widespread plundering of the country's natural resources.
Vláda nadále zavírá oči před podvodným zabíráním půdy zemědělců, nelegální těžbou dřeva a rozsáhlým drancováním přírodních zdrojů země.
EnglishBy putting a stop to forced collectivisation and the confiscation of food stocks, the leaders of the Soviet Union could have saved millions of human lives, but they did not do so.
Kdyby vedoucí představitelé Sovětského svazu zastavili násilnou kolektivizaci a konfiskaci potravinových zásob, byli by mohli ušetřit miliony lidských životů, to ovšem neučinili.
EnglishIn view of the level of persecution, torture, hard labour, confiscation of land and restriction on the rights of movement in Myanmar, the authorities can easily be accused of crimes against humanity.
Vzhledem k míře pronásledování, mučení, tvrdé práce, konfiskacím půdy a omezování práv pohybu v Myanmaru mohou být vedoucí činitelé snadno obviněni ze zločinů proti lidskosti.