"curb" translation into Czech

EN

"curb" in Czech

EN curb
volume_up
{noun}

1. general

curb (also: bit)
curb (also: leash, bridle, rein)
It sketches new ways to curb youth unemployment.
Nastiňuje nové cesty k omezení nezaměstnanosti mladých lidí.
The US seems unable to pass legislation to curb its excessive CO2 emissions.
USA podle všeho nepřijmou právní úpravu na omezení nadměrných emisí CO2.
The outcome of inter-group negotiations and discussions is an emerging, ambitious, long-term agenda for action to curb climate change.
Výsledkem jednání a diskusí mezi skupinami je nová, ambiciózní a dlouhodobá agenda kroků zaměřených na omezení změny klimatu.

2. American English

Context sentences for "curb" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'There have been no improvements in activities to curb political corruption. ...
"Nenastalo žádné zlepšení v činnostech potlačujících politickou korupci. ...
EnglishWill they be ready to curb national interests in favour of the common, European good?
Budou státy připraveny potlačit své národní zájmy ve prospěch společného evropského zájmu?
EnglishThese policies also help us curb abuses that threaten our ability to provide this service.
Také nám pomáhají potlačit zneužívání, které ohrožuje poskytování služby.
EnglishI welcome this proposal, which aims to curb falsified medical products.
Vítám tento návrh, který má za cíl potlačovat padělané léčivé přípravky.
EnglishKey decisions have to be taken to slash our emissions and curb climate change.
Je nejvyšší čas učinit důležitá rozhodnutí s cílem výrazně snížit emise a zpomalit změny klimatu.
EnglishThis is the only way for us to curb the impact of climate change in future.
Je to jediný způsob, jak do budoucna snížit dopady změny klimatu.
EnglishAll efforts must be made to curb violence and aggression in schools.
Je třeba vynaložit veškeré úsilí k zastavení násilí a agrese ve školách.
EnglishI believe that, in general, more building blocks are needed to curb terrorism as a whole.
Domnívám se, že obecně potřebujeme více stavebních kvádrů, abychom terorismus udrželi na uzdě.
EnglishWe must therefore do even more to curb the dramatic increase in the incidence of cancer, for example.
Musíme se tedy více snažit, abychom zastavili například dramatický nárůst výskytu rakoviny.
EnglishMaking rural areas more attractive will help to curb the exodus of mainly young and well-trained people.
Zatraktivnění venkovských oblastí pomůže zastavit odchod zejména mladých a školených lidí.
EnglishWe need a green revolution and we must curb our own excesses.
Potřebujeme zelenou revoluci a musíme zkrotit své výstřelky.
EnglishIn order to curb the merciless overfishing, it is important to introduce a control and enforcement scheme.
Za účelem zabránění nemilosrdnému nadměrnému odlovu je důležité zavést systémy kontroly a vynucování.
EnglishWe must curb industrial, pillaging fishing techniques.
Průmyslové, plenitelské techniky rybolovu musíme zastavit.
EnglishCurb indebtedness by constitutional methods to prevent another Greek, Irish, or Portuguese crisis from happening.
Omezte zadluženost ústavními metodami, aby nedošlo k další řecké, irské nebo portugalské krizi.
EnglishI am fairly sure that this will also curb criminal activity.
Jsem přesvědčen, že i to zbrzdí trestnou činnost.
EnglishIt is time to curb this Europe of excess and pretence.
Je čas, abychom omezili v Evropě excesy a předstírání.
EnglishAtalanta is a short-term measure to curb piracy.
Atalanta je krátkodobým opatřením k potlačení pirátství.
EnglishI want to see strong measures put in place through Europol and Interpol to curb this illegal trade.
Ráda bych viděla důrazné opatření uplatňované prostřednictvím Europolu a Interpolu k potlačení tohoto ilegálního obchodu.
EnglishIn particular, China should use its influence to curb the nastiest of its friends, including the Government of Sudan.
Měla by především využít svůj vliv k přitažení uzdy těm nejhorším ze svých přátel, zejména súdánské vlády.
EnglishIf we are to curb this unhealthy practice it is not temporary rules that we need but absolutely strict regulations.
Pokud máme zastavit tyto nezdravé praktiky, musíme prosadit nikoli dočasná pravidla, ale zcela striktní předpisy.