"cure" translation into Czech


Did you mean: čurat, čůrat
EN

"cure" in Czech

EN cure
volume_up
{noun}

cure (also: drug, remedy)
We need a cure, a financial transaction tax, which is why I voted in favour.
Potřebujeme lék, daň z finančních transakcí, a proto jsem hlasoval pro.
The force of the downturn is such that nobody has a miracle cure for getting out of it quickly.
Razance poklesu je taková, že nikdo nemá zázračný lék, jak se z této situace rychle dostat.
Let us move forward with biogas, even if it is not a cure-all.
Zkusme dále pokračovat s bioplynem, přestože to není lék na všechno.
'Simple' - if the disease does not kill the fisheries sector, the 'cure' will.
"Jednoduché" - pokud odvětví rybolovu nezabijí jeho neduhy, tak jej zabije tato "léčba".
The principle that prevention is better than cure has proven to be true here.
Zásada, že prevence je lepší než léčba, se zde ukázala jako správná.
(NL) 'Prevention is better than cure' is the motto of the European Commission.
(NL) "Prevence je lepší než léčba," tak zní motto Evropské komise.
The world economy is in trouble and the cure will be very long-term.
Světová ekonomika je v potížích a i toto léčení bude velmi dlouhodobé.
Do you not think that with that kind of treatment these countries run the risk of dying not from the disease but from the cure?
Nemyslíte, že při takovém způsobu léčení se tyto země ocitají v ohrožení života, a to nikoliv kvůli svým neduhům, ale kvůli použité léčbě?
And as a doctor, I know that once a disease progresses to an advanced stage, achieving a cure can be difficult, if not impossible.
A jako lékař vím, že jakmile nemoc dospěje do pokročilého stadia, vyléčení bývá obtížné, ne-li nemožné.
No patient living with a rare cancer like multiple myeloma should be left behind in the race for cancer cures.
Žádný pacient žijící s jakoukoliv vzácnou rakovinou jako je mnohočetný myelom by neměl zůstat pozadu v závodu o vyléčení rakoviny.
Indeed, there is a lot of hype, but also hope that the promise of stem cells will one day provide cures for a whole range of conditions.
Přestože tento výzkum obnáší řadu chytáků, také nám dává naději že příslib kmenových buněk jednoho dně poskytne lék na vyléčení celé škály zdravotních problémů.

Synonyms (English) for "cure":

cure

Context sentences for "cure" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is extremely wise, as prevention is always better - much better - than cure.
To je velmi moudré, neboť prevence je vždy lepší - mnohem lepší - než náprava.
EnglishThe citizens' initiative is not the cure for all our ills, but it can be a huge help.
Občanská iniciativa není lékem na všechny naše nemoci, ale může být obrovskou pomocí.
EnglishResearch in medical areas also contributes to prevention and makes diseases easier to cure.
K prevenci a lepší léčitelnosti onemocnění přispívá i výzkum v oblasti medicíny.
EnglishWe have to do more to find a cure; we have to do more about taking care.
Máme povinnost udělat více pro nalezení léku; povinnost udělat více v oblasti péče.
EnglishAre these binding targets really the great cure that they are always hailed to be here?
Jsou tyto závazné cíle skutečně tak skvělým řešením, jak zde vždy byly vychvalovány?
EnglishWe know that early diagnosis of this disease will increase the chances of a successful cure.
Víme, že v případě včasného zjištění této nemoci je větší šance na úspěšnou léčbu.
English(PT) Madam President, prevention is always better than cure when it comes to disasters.
(PT) Paní předsedající, když dojde na katastrofy, prevence je pokaždé lepší než náprava.
EnglishEveryone agrees on the diagnosis, but there is vast debate regarding the cure.
S diagnózou všichni souhlasí, ale o léčbě se dalekosáhle diskutuje.
EnglishThey are not an overnight cure, but they will help to remedy the underlying sickness.
Nemají okamžitý účinek, pomohou však k nápravě dlouhodobých problémů.
EnglishTo use medical terminology, I have heard a lot about diagnosis but not a lot about the cure.
Řečeno lékařskou terminologií, vyslechla jsem si dlouhou diagnózu, ale málo o léčbě.
EnglishHave a nice day, Mr President, but first cure the tunnel vision.
Přeji vám hezký den, pane předsedající, ale nezapomeňte si sundat klapky z očí.
EnglishAlso there is a problem with having the right chemicals in place to cure the diseases of bees.
Problém je také v tom, že nemáme k dispozici správné chemikálie k léčbě chorob včel.
EnglishHowever, it should not be regarded as a cure-all, because it also comes with a number of drawbacks.
Neměla by však být chápána jako všelék, protože se s ní pojí řada nevýhod.
EnglishAs we see it, we have been trying to cure the symptoms since 2008.
Z výsledků naší analýzy vyplývá, že od roku 2008 léčíme příznaky.
EnglishThis 2020 Strategy is not a cure for the problems of the economies.
Tato strategie EU 2020 není lékem na problémy hospodářství.
EnglishHowever, Europe is not a crutch or a cure for an economic crisis.
Evropa však není berličkou ani lékem na hospodářskou krizi.
EnglishThis will be a cure involving real austerity, supervision and an increased standardisation of budgetary policies.
Půjde o skutečnou léčbu úsporností, dohledem a větší standardizací rozpočtových politik.
EnglishThis 2020 Strategy is not a cure for the problems of the economies.
Tato strategie EU 2020 neléčí problémy hospodářství.
EnglishIt is clearly more costly to cure than to prevent.
Je určitě nákladnější odstraňovat škody než těmto škodám předcházet.
EnglishThis 2020 Strategy is not a cure for the problems of the economies.
Tato strategie EU 2020 neléčí problémy ekonomiky.

Other dictionary words