"to decide" translation into Czech

EN

"to decide" in Czech

EN to decide
volume_up
[decided|decided] {verb}

Again it is very difficult to decide between multilateralism and bilateralism.
Opět je velmi obtížné rozhodnout se mezi multilaterálním a bilaterálním přístupem.
As a result, it has to be the banks that decide whether or not to give credit.
To znamená, že banky samy musejí rozhodnout, zda poskytnou úvěr.
Mr Posselt, that is a matter for the Conference of Presidents to decide.
Vážený pane Posselte, jde o záležitost, o níž musí rozhodnout Konference předsedů.
to decide (also: to call the shots)
It is with these thoughts that we shall decide on our stand in the vote tomorrow.
S těmito myšlenkami budeme o svém stanovisku rozhodovat při zítřejším hlasování.
We should not decide on an issue of such importance under the influence of events.
Neměli bychom rozhodovat o tak důležité otázce pod vlivem událostí.
We want to decide for ourselves what economic policy we wish to pursue.
Chceme sami rozhodovat, jakou ekonomickou politiku máme v úmyslu provádět.
Again it is very difficult to decide between multilateralism and bilateralism.
Opět je velmi obtížné rozhodnout se mezi multilaterálním a bilaterálním přístupem.
This information might help you decide what to do.
Tyto informace vám pomohou rozhodnout se, jak postupovat.
We are giving women the possibility to choose and to decide on motherhood.
Dáváme tím ženám možnost vybrat si a rozhodnout se, zda se stát matkami.
to decide (also: to make up one's mind)
We will decide later; it is not necessary to decide that now.
Rozhodneme později, není nezbytně nutné rozhodovat se teď.
to decide (also: to preconceive, to figure)
They must be able to decide that there is a proper case to answer and that a fair trial will be given.
Musí mít možnost usoudit, že je zde vhodný případ k řešení a že proběhne spravedlivý proces.
To answer Mr Fox a few moments ago: after the first phase of this, the Commission could decide that it is not a worthwhile exercise.
Abych odpověděla panu Foxovi před malou chvílí: po první fázi může Komise usoudit, že se nejedná o užitečný námět.
However, as the Presidency has to decide, it has so decided.
Nicméně předsednictví musí učinit rozhodnutí, a to také učinilo.
If it cannot decide, the service will simply be carrying on with its own agenda.
Nebude-li moci učinit rozhodnutí, služba bude jednoduše dále konat dle svého vlastního programu.

Context sentences for "to decide" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut in the end, you know, the Member States decide on the funding for research.
Jak ale víte, o financování výzkumu v konečném důsledku rozhodují členské státy.
EnglishLet the Member States decide for themselves which risk products they will allow.
Nechme členské státy, ať se samy rozhodnou o tom, které nebezpečné výrobky povolí.
EnglishIt is up to Member States to decide on how to finance public service broadcasting.
Je na členských státech, aby se rozhodly, jak financovat veřejnoprávní vysílání.
EnglishI suggest that what we decide upon should take place according to a timed schedule.
Navrhuji, aby se naše rozhodnutí realizovala na základě určitého časového plánu.
EnglishThat is a matter for our individual states to decide when we talk about VAT.
Jde o záležitost našich jednotlivých států, aby se rozhodly, když hovoříme o DPH.
EnglishHowever, it will get its chance, when the time is right and if voters so decide.
Ale bude mít opět příležitost, až přijde čas a pokud tak voliči rozhodnou.
EnglishThe Commission will then, in its wisdom, decide whether it does anything or not.
Komise pak, pokud to uzná za vhodné, rozhodne, zda bude jednat, či nikoli.
EnglishThis is not a way to decide close to the citizens or the Members of Parliament.
Toto není rozhodování, které by bylo blízko občanovi či členům Parlamentu.
EnglishIt is first and foremost for each Member State to decide whether it holds a referendum.
Je především na každém členském státě, aby se rozhodl, zda referendum uskuteční.
EnglishRather, it is up to the Member States to decide to enforce them on a national level.
Naopak je na členských státech, aby se rozhodly prosadit je na vnitrostátní úrovni.
EnglishThe Commission cannot decide to suspend the application of Community law.
Komise nemůže přijmout rozhodnutí o pozastavení uplatňování práva Společenství.
EnglishWhatever we decide with regard to Kosovo will pose problems in that region.
Cokoliv v souvislosti s Kosovem rozhodneme, bude v regionu znamenat problém.
EnglishThey also decide to extend the budgetary powers of the European Parliament.
Je také rozhodnuto o rozšíření rozpočtových pravomocí Evropského parlamentu.
EnglishIf peripheral regions decide not to take that route, that is something I can understand.
Pokud se pro tuto cestu nerozhodnou okrajové regiony, je to něco, čemu rozumím.
EnglishThis means that the doctor should be the one to decide which treatment you get - and when.
To znamená, že by to měl být doktor, kdo rozhodne, jakou léčbu obdržíte - a kdy.
EnglishWe do, however, have to allow future presidencies to decide their own priorities.
Nicméně musíme umožnit budoucím předsednictvím, aby si sama zvolila své vlastní priority.
EnglishIf we jointly decide to try to change those priorities, that would be a good thing.
Pokud se společně rozhodneme, že se pokusíme tyto priority změnit, tak by to bylo dobré.
EnglishNO - It is up to the Italian authorities to decide if you can get married there.
NE - Závisí na italských orgánech, zda vám tam umožní sňatek uzavřít.
EnglishWill we be expected to decide the best option for the CAP before a refinement of proposals?
Očekává se od nás, že o nejlepší variantě SZP rozhodneme před upřesněním návrhů?
EnglishSuch it would become if it should decide on how long financial assistance should last.
Tu by získala v případě, že by rozhodovala o délce trvání finanční pomoci.