EN deterrent
volume_up
{noun}

Once again, I believe this is a measure that should be kept as a deterrent for bad behaviour.
Znovu opakuji, že toto je opatření, které slouží jako odstrašující prostředek.
It is detrimental to human dignity and there is absolutely no evidence to suggest that the use of the death penalty serves as a deterrent against crimes.
Je pro lidskou důstojnost zhoubný a není vůbec žádný důkaz, že by trest smrti sloužil jako zastrašující prostředek proti trestné činnosti.

Synonyms (English) for "deterrent":

deterrent

Context sentences for "deterrent" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Alliance has decided to retain nuclear weapons as the ultimate deterrent power.
Aliance se rozhodla ponechat si jaderné zbraně jako krajní prostředky odstrašování.
EnglishYet consumerism can be a deterrent to having children.
Ale konzumní způsob života nás odrazuje od toho, abychom měli děti.
EnglishSecondly, capital punishment is a deterrent.
Zadruhé je trest smrti odstrašujícím prostředkem.
EnglishThis is very much about having a toolkit which is an effective deterrent to anti-competitive practices.
Jedná se zejména o to, abychom měli soubor nástrojů, který bude účinným prostředkem k odrazení od praktik, které narušují hospodářskou soutěž.
EnglishI believe the fragmentation of legal rules acts as a deterrent both to companies and consumers from buying or selling across borders.
Roztříštěnost právní úpravy podle mého názoru společnosti i spotřebitele odrazuje od přeshraničního prodeje či koupě.
EnglishThe fragmentation of rules is, in fact, considered a deterrent for both consumers and businesses who buy or sell across borders.
Roztříštěnost pravidel je vskutku pokládána za překážku pro spotřebitele i podniky, kteří nakupují a prodávají za hranicemi.
EnglishTherefore, fines must deter those who infringe the rules but also act as a general deterrent for all operators.
Pokuty tedy musí odrazovat ty, kteří porušují předpisy, ale také působit jako obecný prostředek k odrazení od takového jednání pro všechny subjekty.
EnglishIndeed, some steps have been taken to launch a debate in the country over the usefulness of the death penalty as a deterrent to heinous crimes.
Byly podniknuty některé kroky k tomu, aby se v zemi zahájila debata o užitečnosti trestu smrti jako odstrašujícího prostředku od hnusných zločinů.
EnglishThis preventive measure will also provide a further deterrent against payment delays and will force the disclosure of assets in cross-border claims.
Toto preventivní opatření poskytne také další odstrašení před opožděnými platbami a vynutí si zpřístupnění majetku při přeshraničních nárocích.
EnglishIt is this logic of retraction that we reject in the name of national sovereignty and independence, which rest in particular on our independent nuclear deterrent.
Je to logika stahování, jež jsme zamítli jménem národní suverenity a nezávislosti a která zbývá především na naší nezávislé nukleární hrozbě.
EnglishThe diversification of rules on consumer rights in Europe is a serious deterrent to manufacturers even in their buying and selling of goods and services across borders.
Rozdílná úprava práv spotřebitelů v Evropě představuje pro výrobce závažnou překážku i při jejich nákupech a prodejích zboží a služeb za hranicemi.
EnglishAs you rightly pointed out in your question, the penalties imposed by Member States are an insufficient deterrent, providing no real incentive for compliance.
Jak jste správně podotkl ve svém dotazu, pokuty ukládané členskými státy jsou nedostatečným odstrašujícím prostředkem, který nedává skutečný podnět pro dodržování pravidel.
EnglishWe need to work upon this law if we want to properly penalise these employers, as this will, in addition, serve as a deterrent to the influx of illegal immigrants.
Tento právní předpis musíme zlepšit, pokud chceme tyto zaměstnavatele řádně postihovat, protože tento postih nám může pomoci zabránit přílivu nelegálních přistěhovalců.
EnglishEven without approximating the level of penalties, however, the directive will contribute significantly to more efficient protection of the environment - not least through its deterrent effect.
I bez sbližování výše trestů však směrnice významně přispěje k účinnější ochraně životního prostředí, a to nejen svým odstrašujícím účinkem.
EnglishWe have got to ensure in fact that this is not a deterrent to EU passengers going to the United States, because if we do not solve this particular problem it will be a major deterrent.
Musíme zabezpečit, aby to neodradilo evropské cestující směřující do Spojených států. Když totiž nevyřešíme tento konkrétní problém, promění se ve velkou překážku.
EnglishComprehensive testing, as well as the application of sanctions with a serious deterrent effect in the case of any irregularities, are particularly important in the case of imported products.
Komplexní testování a v případě jakýchkoli nesrovnalostí také uplatňování sankcí s vážným odstrašujícím účinkem je zvláště důležité v případě dovážených výrobků.
EnglishFurthermore, in order to guarantee that this regulation is effective, we should emphasise the need for regular controls and a system of stringent, deterrent penalties for offenders.
Abychom zaručili účinnost tohoto nařízení, měli bychom kromě toho zdůraznit nutnost pravidelných kontrol a zavedení soustavy přísných trestů, které mají pachatele odradit.
EnglishThey also have a number of prominent  security features, which make them easy to distinguish from counterfeits without using special equipment and which act as a deterrent to counterfeiters.
Bankovky jsou navíc opatřeny moderními  ochrannými prvky. Pravou bankovku lze proto snadno odlišit od padělku, a to i bez zvláštního vybavení, což odrazuje padělatele.
EnglishEurope was no longer in agreement even at the conference on the non-proliferation treaty, but NATO is determined to hang on to its nuclear deterrent, like a blind person clinging to a lamp post.
Evropa však nebyla nadále zajedno už na konferenci ke smlouvě o nešíření jaderných zbraní, ale NATO se drží svého jaderného odstrašujícího arsenálu jako slepec pouliční lampy.