"diet" translation into Czech

EN

"diet" in Czech

EN

diet {noun}

volume_up
(PL) The Mediterranean diet also deserves to be protected and promoted for other reasons.
(PL) Středomořská strava si zaslouží ochranu a propagaci také z jiných důvodů.
Mr President, diet is known to be an important contributor to good health.
Pane předsedající, je známé, že strava významně přispívá k dobrému zdraví.
In the end, it is overall diet and lifestyle that count.
Rozhodující je nakonec strava a životní styl.

Synonyms (English) for "diet":

diet
English

Context sentences for "diet" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA strong emphasis is also put on the need to secure a balanced diet for needy people.
Velký důraz se též klade na potřebu zabezpečit lidem v nouzi vyváženou stravu.
EnglishI suggest that the European Parliament start a campaign to adopt the Mediterranean diet.
Navrhuji, aby Evropský parlament zahájil kampaň propagující středomořskou stravu.
English(Laughter) (Applause) Every single one of those in the red is a diet-related disease.
(Smích) (Potlesk) Každá z těch červeně zvýrazněných je nemoc související s jídelníčkem.
EnglishIt is an important sector, and fish is an important part of our diet.
Jedná se o významné odvětví a ryby představují významnou součást naší stravy.
EnglishIt could help make the staple diet in the European Union healthier.
Mohl by napomoci tomu, aby bylo v Evropské unii běžnější se zdravě stravovat.
EnglishOur health behaviour and diet are influenced by our social environment.
Naše chování, pokud jde o zdraví a jídelníček, je ovlivněno naším sociálním prostředím.
EnglishAnd instead of a balanced information diet, you can end up surrounded by information junk food.
A místo vyvážené informační stravy dostaneme jen informační menu z MacDonalda.
EnglishIn fact, a locust is a "shrimp" of the land, and it would make very good into our diet.
Popravdě, kobylka je "kreveta" na souši, a může být velmi dobrým jídlem v našem jídelníčku.
EnglishAnd that is, that when they analyzed the Diet Pepsi data, they were asking the wrong question.
A tou je, že když analyzovali data dietní Pepsi ptali se na špatnou otázku.
EnglishI welcome the fact that UNESCO has placed the Mediterranean diet on its world heritage list.
Skutečnost, že UNESCO umístilo středomořskou stravu na seznam světového dědictví, vítám.
EnglishParents should have primary responsibility for the healthy diet of their children.
O zdravou výživu dětí se musí především starat jejich rodiče.
EnglishFact: Diet-related disease is the biggest killer in the United States, right now, here today.
Fakta. ~~~ Nemoci způsobené jídlem jsou největší zabiják ve Spojených státech, teď, tady.
EnglishRecognition by UNESCO would encourage a definition to protect this particular diet.
Uznání organizací UNESCO by podpořilo vznik definice, která by ochránila přesnou podobu této stravy.
EnglishThis must take the form of a healthy diet and measures to delay the onset of the disease.
Ta musí přijít ve formě zdravých stravovacích návyků a opatření k oddálení propuknutí choroby.
EnglishLastly, it should be stated that food labelling can never be a manual for good diet.
Závěrem je třeba jasně říci, že označování potravin nemůže být nikdy příručkou správného stravování.
EnglishAs we're moving into cities, the world is also embracing a Western diet.
Protože se stěhujeme do měst, svět také přejímá západní stravu.
EnglishThey put her on very special nutritious diet and took great care of her.
Dali jí velmi zvláštní výživnou dietu a skvěle se o ni starali.
EnglishThere are only good and bad, or balanced and unbalanced, types of diet.
Je jen dobrý nebo špatný, vyvážený nebo nevyvážený jídelníček.
EnglishThe Commission's White Paper on obesity identified the Mediterranean diet as an excellent natural medicine.
Bílá kniha Komise o obezitě určila středomořskou stravu za skvělý přírodní lék.
EnglishHowever, one cannot accept the imposition of a crash diet that would only serve to further sicken and weaken.
Nelze se však smířit s drastickou dietou, která nás jen ještě víc unaví a oslabí.