"different" translation into Czech

EN

"different" in Czech

EN different
volume_up
{adjective}

different (also: another, else, other)
volume_up
jiný {adj. m}
Any other development would necessitate a different text and different provisions.
Jakékoliv další vývoj by vyžadoval jiný text a jiné podmínky.
These factors highlight the fact that a different approach is an absolute must.
Tyto faktory zdůrazňují skutečnost, že je naprosto nezbytné zaujmout jiný přístup.
And so we wanted to think if there couldn't be a different way that bacteria live.
A tak jsme se začali zajímat, jestli neexistuje jiný způsob, kterým bakterie žijí.
different (also: alien, discrepant, dissimilar, distinct)
volume_up
odlišný {adj. m}
Different human groups developed a different understanding and a different approach to God.
Různé lidské skupiny si vytvořili odlišné chápání a odlišný přístup k Bohu.
The positions of individual Member States on this matter are very different.
Jednotlivé členské státy mají k této záležitosti velmi odlišný postoj.
Instead, we call for a fundamentally different approach to tackling social challenges.
My naopak žádáme naprosto odlišný přístup k překonávání sociálních problémů.
different (also: exotic, extraordinary, funny, intriguing)
A different pollen signature, if you like, or a different pollen fingerprint.
Rozdílný charakteristický rys pylu, jestli chcete, nebo rozdílný otisk pylu.
The relationship between demand and availability is quite different.
Poměr poptávky a dostupnosti je zcela rozdílný.
An entirely different aspect is the varying development of the interest rates for government bonds.
Zcela odlišným aspektem je rozdílný vývoj úrokových sazeb za vládní dluhopisy.
different (also: diverse, miscellaneous, various, sundry)
volume_up
různý {adj. m}
The funds have different sums, different characteristics and different associated risks.
Fondy mají různý objem peněz, odlišné rysy a jsou s nimi spojena jiná rizika.
Now imagine doing the same thing for every different type of product on sale in Walmart.
Teď si představte to samé pro každý různý druh zboží, co se prodává ve Walmartu.
I do not understand why Canada takes different approaches.
Nechápu, proč Kanada zaujímá různý přístup.
However, it is important that we respect at all times the specific nature of each different transport sector.
Je však důležité, abychom vždy respektovali zvláštní povahu každého jednotlivého dopravního odvětví.
There were many different views, and there were calls for various exemptions and special considerations from several other Member States.
Existovala řada různých názorů a několik dalších členských států požadovalo různé výjimky a zvláštní ohledy.
This is because once the court has issued its judgment, we see that it is a question of different situations in different cases.
Je to proto, že jakmile soud vydal rozsudek, spatřujeme v tom otázku zvláštní situace ve zvláštním případě.

Synonyms (English) for "different":

different

Context sentences for "different" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are even different emphases within the overall complex of consumer rights.
Odlišné jsou dokonce i priority v rámci celkového souboru spotřebitelských práv.
EnglishHowever, different stances, different ideas naturally emerged in our discussion.
Avšak v naší rozpravě se přirozeně objevují rozdílné myšlenky, rozdílné postoje.
EnglishYou cannot have 27 different systems that are all the best all at the same time.
Nemůžete mít 27 různých systémů, které jsou všechny nejlepší a v tom samém čase.
EnglishSo pleasure seems to be tempered by a whole series of different things coming in.
Potěšení se zdá být zušlechtěné celou řadou různých věcí, které do toho vstupují.
EnglishThere are all kinds of anecdotes for different kinds of intelligence they have.
Existuje celá řada anekdot o rozličných druzích inteligencí, kterými disponují.
EnglishPerhaps I should stress that is in an ideal world - reality is often different.
Měl bych snad zdůraznit, že to je ideální případ - skutečnost je často odlišná.
EnglishMuch remains to be done and our problems have a wide range of different causes.
Musíme toho ještě mnoho udělat a naše problémy mají širokou škálu různých příčin.
EnglishYou can also switch to a different user account without signing out of Windows.
Přepnout do jiného uživatelského účtu můžete i bez odhlašování ze systému Windows.
EnglishTo navigate to different Teletext pages by using the keyboard, do the following:
Chcete-li pomocí klávesnice přecházet na různé stránky teletextu, postupujte takto:
EnglishRecord two different TV shows that are on two different channels at the same time.
Můžete nahrávat dva různé televizní pořady vysílané současně na různých kanálech.
EnglishEven different programs will occasionally interpret and process colors differently.
Dokonce i různé programy někdy převádějí a zpracovávají barvy odlišným způsobem.
EnglishHad there been a request, we could have considered this matter in a different way.
Pokud by byl takový požadavek vznesen, mohli jsme tuto záležitost posoudit jinak.
EnglishThe second is taking account of the different situations among Member States.
Druhým aspektem je zohlednění rozdílné situace v jednotlivých členských státech.
EnglishMr Goebbels, you mentioned 72 specific powers, within 11 different categories.
Pane Goebbelsi, zmínil jste 72 specifických pravomocí v 11 různých kategoriích.
EnglishWe all know that there are very different legal conditions in the Member States.
Všichni víme, že v členských státech existují velmi rozdílné právní podmínky.
EnglishIf we need to economise, we would do better to choose different areas of the budget.
Pokud budeme muset šetřit, bylo by lepší zaměřit se na odlišné oblasti rozpočtu.
EnglishIn taking up this issue, the European Union has shown itself in a different light.
Tím, že se Evropská unie začala zaobírat touto otázkou, se ukázala v novém světle.
EnglishA series of ten videos on different aspects of central banking in the euro area.
Soubor deseti videonahrávek o různých aspektech centrálního bankovnictví v eurozóně.
EnglishYou can set up your TV signal again and select a different channel-changing speed.
Je třeba znovu nastavit televizní signál a vybrat jinou rychlost přepínání kanálu.
EnglishUsing Windows Movie Maker, you can edit clips in a variety of different ways.
Pomocí aplikace Windows Movie Maker můžete upravovat klipy mnoha různými způsoby.