"to dilute" translation into Czech

EN

"to dilute" in Czech

EN

to dilute [diluted|diluted] {verb}

volume_up

Context sentences for "to dilute" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must not allow the distraction of EU defence ambitions to dilute or undermine this.
Nesmíme dovolit, aby jej oslabilo nebo podkopalo rozptylování obranných ambic EU.
EnglishI do not think that it sends the right message to dilute renewables in the EU 2020 strategy.
Podle mne není oslabení obnovitelných zdrojů ve strategii EU 2020 vůbec dobrým signálem.
EnglishThe integrity of these rules will be tested by attempts to dilute them for national reasons.
Integrita těchto pravidel bude otestována pokusy o jejich oslabení z vnitrostátních důvodů.
EnglishBuying or selling links that pass PageRank can dilute the quality ofsearch results.
Nákup nebo prodej odkazů, které uměle zvyšují hodnocení PageRank, může snižovat kvalitu výsledků vyhledávání.
EnglishWhat we noticed is when the bacteria were alone, so when they were in dilute suspension, they made no light.
Zjistili jsme, že když je bakterie sama, takže když je ve zředěné suspenzi, tak nezáří.
EnglishIn other words we must dilute, we are told, our social model.
Jinými slovy musíme prý oslabit svůj sociální model.
EnglishAnd another claim that they make -- you'll love this one -- the more dilute the medicine is, they say, the more powerful it is.
Dále tvrdí - a to se vám bude líbit - že čím více zředěný lék je, tím je účinnější.
EnglishSimilarly, concerns over the complexity of the catch certificate are just an excuse to dilute or postpone the text.
Obavy ohledně složitosti osvědčení o úlovku jsou také jen záminkou pro oslabení či odložení textu.
EnglishThe amendments tabled by the EPP only sought to dilute the text and were an attempt to divide the supporters of the text.
Pozměňovací návrhy skupiny PPE měly jediný cíl, a to oslabit dokument a rozdělit jeho zastánce.
EnglishCertain attempts by some members of the Human Rights Council to dilute this mechanism are, however, a cause for concern.
Určité pokusy některých členů Rady pro lidská práva o roztříštění tohoto mechanismu nicméně vzbuzují obavy.
EnglishLet us not dilute today's message.
Neměli bychom dnešní poselství nechat rozmělnit.
EnglishBut one of the things we're discovering is that wind, like solar, is an actually relatively dilute source of energy.
Ale jedna z těch věcí, které si začínáme uvědomovat je, vítr, stějně jako slunce, jsou vlastně relativně zředěné zdroje energie.
EnglishThey would dilute this compromise.
EnglishNow the bacteria are dilute, that little hormone molecule is gone, so they're not making light -- but of course the squid doesn't care.
Teď jsou bakterie rozředěné, ta malá hormonální molekula je pryč, takže nedělají žádné světlo - oliheň to ale nezajímá.
EnglishWe must not dilute the political content of this project under the weight of an institutional mechanism that would certainly lead to inertia.
Nesmíme rozmělnit politický obsah tohoto projektu vahou institucionálního mechanismu, což by nepochybně vedlo k ochabení.
EnglishIf we can get proper wording I have no difficulty with that, but I will not dilute the importance of what we are trying to achieve.
Jestliže se nám podaří dopracovat se ke správnému znění, nemám s tím problém, ale nerozmělním význam toho, čeho se pokoušíme dosáhnout.
EnglishIn your introductory remarks, you expressed surprise that the European Parliament should seek to dilute the protection of personal data.
Ve svých úvodních poznámkách jste vyjádřila překvapení nad tím, že Evropský parlament by se měl snažit o zmírnění ochrany osobních údajů.
EnglishLet us not bring in more, let us not dilute, let us be focused, let us get the job done - and Mr President, save your gavel for another time!
Nepředkládejme další návrhy, nerozdrobujme, soustřeďme se, dokončeme tuto práci - a pane předsedající, ušetřete si své kladívko na jindy!
EnglishThis may bring Europe towards increasingly varied rates of growth and development and dilute the idea of a single European Union and disappoint our citizens.
To může Evropu přivést k čím dál rozdílnějším mírám růstu a rozvoje, rozpustit myšlenku jednotné Evropské unie a zklamat naše občany.
EnglishThere might be other factors coming into consideration of policy as well, but it should not dilute in any way from the consistency of our defence for human rights.
Ve věci politiky mohou přicházet v úvahu ještě další faktory, to by však nemělo nijak oslabovat důslednost naší obhajoby lidských práv.