"disturbed" translation into Czech

EN

"disturbed" in Czech

EN disturbed
volume_up
{adjective}

disturbed

Context sentences for "disturbed" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe stability of Iraq is fragile and may well be disturbed by state-endorsed executions.
Stabilita Iráku je křehká a státem podporované popravy ji velmi snadno mohou narušit.
EnglishI would like not to be disturbed by colleagues on the extreme right, please.
Ocenil bych, kdyby mě kolegové z krajní pravice přestali přerušovat.
EnglishWe were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
EnglishLadies and gentlemen, I am, however, disturbed by another piece of information.
Dámy a pánové, znepokojuje mne však další informace.
EnglishIf the species die out, the natural equilibrium is disturbed - triggering a dangerous domino effect.
Pokud druhy vyhynou, poruší se přírodní rovnováha - což vyvolá nebezpečný dominový efekt.
EnglishIt disturbed me so much that I decided that I was going to give up riding and driving in motorized vehicles.
Rozrušilo mě to tak, že jsem se rozhodl přestat používat motorová vozidla.
EnglishIn many regions, ecological equilibrium has been disturbed and major, irreversible losses have occurred.
V mnoha regionech byla narušena ekologická rovnováha a došlo k závažným a nevratným ztrátám.
EnglishWe have to be disturbed by that, because the introduction of a Community currency is not a one-way street.
Mělo by nás to znepokojovat, protože zavedení měny Společenství není cesta jednosměrnou ulicí.
EnglishAnd it just disturbed me so much. ~~~ But then I thought, you know, let's be honest.
A to mě hodně vadilo, ale pak jsme si řekl: buďme upřímní: V této době nemáme stejný vztah k pokroku, který jsme mívali.
EnglishI am disturbed by the absence of Europe in a historic process.
Znepokojuje mě absence Evropy v historickém procesu.
EnglishI am - and I will say this quite openly here - disturbed by the statements made by some European politicians.
Jsem - a řeknu to zde zcela otevřeně - silně znepokojen prohlášeními některých evropských politiků.
EnglishWe do not want our discussion to be disturbed in such a way.
Nepřejeme si, aby byla naše rozprava takto rušena.
EnglishIn this connection, I am disturbed by the fact that relations between Taiwan and China have not been properly regulated.
Jsem v této souvislosti znepokojen tím, že vztahy mezi Tchaj-wanem a Čínou nebyly řádně upraveny.
EnglishMr President, I am disturbed by the speeches that I have just heard, from the Commissioner right through to my fellow Members.
Pane předsedající, jsem projevy paní komisařky a svých kolegů, které jsem si právě vyslechla, znepokojena.
EnglishAnd what I heard, it kind of disturbed me.
A co jsem uslyšel mě vyvedlo z rovnováhy.
EnglishI do not want the sitting to be disturbed.
Nechci, aby bylo zasedání jakkoli rušeno.
EnglishBeing quite disturbed, she called for comfort, and I didn't really know what to tell her, because we have to deal with so much mess in our society.
Nevěděl jsem, co jí vlastně říct. ~~~ Kolem nás je spousta problémů.
EnglishOthers were disturbed by the giant carpet laid out in the Council building, on which a map of Hungary from 160 years ago is depicted.
Jiní byli znepokojeni obrovským kobercem položeným v budově Rady, na kterém je vyobrazena mapa Maďarska před 160 lety.
English(PL) Mr President, we Polish MEPs have become very disturbed by the situation in Belarus, a country that borders the European Union.
(PL) Pane předsedo, my polští poslanci EP jsme velmi znepokojeni situací v Bělorusku, zemi, která sousedí s Evropskou unií.
English. - Mr President, I am disturbed by the suggestion that the process of establishing open skies be accelerated.
jménem skupiny IND/DEM. - Pane předsedající, jsem znepokojena návrhem, aby byl proces tvorby otevřeného nebe urychlen.