EN drive
volume_up
{noun}

1. general

drive (also: disc, disk)
You can click Drive options (advanced), and then format your hard drive.
Po kliknutí na volbu Možnosti jednotky (upřesnit) můžete pevný disk naformátovat.
The files can be saved on a USB flash drive, CDs, DVDs, or a hard drive.
Soubory lze uložit na jednotku USB Flash, disky CD, DVD nebo na pevný disk.
If your music is stored on an external hard drive, make sure the drive is plugged in.
Pokud máte hudbu na externím pevném disku, musí být disk připojený.
drive (also: journey, run, ride)
'Green driving' means reducing fuel consumption.
"Ekologická jízda" znamená snížení spotřeby paliva.
The first answers were always 'too fast and dangerous speeds and drink-driving'.
První odpovědí bylo vždy "příliš rychlá a nebezpečná jízda a řízení v opilosti".
Or, just driving a high-performance sports car over a demanding curb -- again, feeling that you are in complete control of the environment.
Stejná je jízda sportovního auta nějakým náročným prostředím: cítíte, že máte plnou kontrolu nad svým okolím.
drive (also: campaign, crusade)
We must drive things forward to ensure that the world reaches the agreement required.
Musíme vést svou kampaň s cílem zajistit, že svět dosáhne potřebné dohody.
The campaign was kicked off by publishing carefully selected and manipulated wire-tap recordings disseminated on flash drives by persons unknown.
Kampaň odstartovala zveřejňováním pečlivě vybraných a zmanipulovaných odposlouchaných nahrávek šířených neznámými osobami na flash discích.
The homophobic campaign is driven by smears, lies and distortions about gay people and what being gay means.
Tato homofobní kampaň je založena na očerňování, lžích a zkreslených informacích o homosexuálech a o tom, co znamená být homosexuál.
drive (also: flume)
drive (also: brunt, onslaught, push, strain)
drive (also: joyride, ride)
drive (also: brio, gusto, pep, verve)
drive (also: ride)

2. sports

drive

Context sentences for "drive" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHydrogen fuel cells are one of the promising experimental vehicle drive systems.
Palivové vodíkové články jsou jedním ze slibných experimentálních pohonů vozidel.
EnglishResearch and innovation are vital to drive the competitiveness of our economies.
Výzkum a inovace jsou pro zajištění konkurenceschopnosti našich ekonomik zásadní.
EnglishFor example, if you save all your photos on SkyDrive, they're always close by.
Pokud si například uložíte všechny své fotky na SkyDrive, máte je vždy na dosah.
EnglishDouble-click the icon of the drive that the files are saved on, for example C:.
Dvakrát klikněte na ikonu jednotky, na níž jsou soubory uloženy (například C:).
EnglishFind tips for using your free SkyDrive account on the web and on your computer.
Tady najdete tipy, jak bezplatný účet SkyDrive používat na webu a na počítači.
EnglishWe urge the Commission to drive and coordinate the European solidarity effort.
Naléhavě vyzýváme Komisi, aby iniciovala a koordinovala evropské solidární úsilí.
EnglishNot that we could have afforded I drive, but to give me the dream of driving.
Ne, že bychom si mohli dovolit, abych řídila, ale spíše splnit mi sen o řízení.
EnglishIf you use SkyDrive, recipients will get an email with a preview of your photos.
Použijete-li službu SkyDrive, příjemci obdrží e-mail s náhledy vašich fotek.
EnglishOur citizens have far in excess of 200 million cars - and you and I all drive them.
Naši občané mají mnohem více než 200 milionů automobilů a vy i já s nimi jezdíme.
EnglishInvestment in research, innovation and education must drive growth and employment.
Investice do výzkumu, inovací a vzdělání musí podporovat růst a zaměstnanost.
EnglishAnd you’re all set up to share your SkyDrive photos or files with those friends.
Nyní můžete sdílet své fotky a soubory ve službě SkyDrive s těmito přáteli.
EnglishHere are answers to some frequently asked questions about the SkyDrive app for Xbox.
Tady najdete odpovědi na některé nejčastější dotazy k aplikaci SkyDrive pro Xbox.
EnglishSpeaking of SkyDrive, it's a handy place to store your vacation photos and videos.
SkyDrive je mimochodem místo, kam můžete pohodlně ukládat fotky a videa z dovolené.
EnglishWe have to examine the reasons and the drive that bring these people into Europe.
Musíme zkoumat příčiny a důvody, které vedou tyto lidi k migraci do Evropy.
EnglishHere are answers to some frequently asked questions about the SkyDrive app for Mac.
Zde jsou odpovědi na některé nejčastější dotazy k aplikaci SkyDrive pro systém Mac.
EnglishShut down your Windows To Go workspace, remove the drive, and then start your PC.
Vypněte pracovní prostor Windows To Go, vyjměte jednotku a spusťte počítač.
EnglishWhen I send a photo email, who can see my photo album on Microsoft SkyDrive?
Když odešlu fotomail, kdo může zobrazit mé fotoalbum ve službě Microsoft SkyDrive?
EnglishThe file system the drive uses is listed on the General tab under File system.
Systém souborů používaný jednotkou je uveden na kartě Obecné v části Systém souborů.
EnglishYour recipient receives a link to only the files you want to share in your SkyDrive.
Příjemce dostane odkaz jenom na obrázky, které s ním na svém SkyDrivu sdílíte.
EnglishBy targeting this funding, we can retool our economies to drive out of recession.
Zacílením těchto fondů můžeme vybavit naše hospodářství na cestu z propadu.