"educators" translation into Czech

EN

"educators" in Czech

EN educators
volume_up
{plural}

educators (also: tutors)
Another sector which we highlight is information for parents, carers and educators, whoever they may be.
Další oblastí, na kterou upozorňujeme, jsou informace pro rodiče, opatrovníky a vychovatele, může to být kdokoli.
I think we have reached the point where we must realise that we are the representatives of the people, not their educators.
Myslím, že jsme se dostali do bodu, v němž si musíme uvědomit, že jsme zástupci lidí, nikoli jejich vychovatelé.
educators

Synonyms (English) for "educator":

educator

Context sentences for "educators" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEfforts are required from educators, health professionals, the food industry and the media, especially television.
Úsilí musí vynakládat pedagogové, zdravotničtí odborníci, potravinářský průmysl a média, zejména televize.
EnglishI refer to children, parents, educators, Sunday School teachers, and young people's organisations such as the Scout Movement.
Mám na mysli děti, rodiče, pedagogy, učitele v nedělní škole a organizace mládeže, jako je skautské hnutí.
EnglishWe have a great need of artists, of their critical view of the world, of their role as the educators of our societies.
Umělců a jejich kritického vidění světa, jejich úlohy coby vychovatelů našich společností, je nám velmi zapotřebí.
EnglishAnd it concerns educators, of course.
A týká se to samozřejmě pedagogů.
EnglishThe same applies to educators.
EnglishSo I believe that with the Safer Internet programme we have to empower the children themselves, beyond empowering the parents and the educators.
Myslím si tedy, že s pomocí programu Bezpečnější Internet musíme posílit samotné děti, kromě toto že posílíme rodiče a učitele.
EnglishChildren often know how to handle the new technologies very well, and it is the first time in the history of mankind that children know more than parents, educators and adults.
Děti často umějí velmi dobře zacházet s novými technologiemi a je to poprvé v historii lidstva, kdy děti toho umějí víc než rodiče, učitelé a dospělí.
EnglishSecondly, having established the facts, we need an education programme for young people, parents and educators, and, thirdly, legislation which will apply to all countries.
Zadruhé, zjistit údaje, které potřebujeme pro vzdělávací program pro mladé lidi, rodiče a pedagogy, a zatřetí, připravit legislativu, kterou budeme aplikovat ve všech zemích.
EnglishI am thinking, for example, of staffing and staff quality, the integration of care and education, and active engagement with parents, who are the first educators of their children.
Mám na mysli například personální zajištění a kvalitu personálu, integraci péče a vzdělávání a aktivní spolupráci s rodiči, kteří jsou prvními, kdo své děti vzdělává.
EnglishWe should not forget, however, that the most important preventive mental health work is always the responsibility of educators and agencies outside the family and home.
Neměli bychom ovšem zapomínat, že nejdůležitější preventivní činnosti v oblasti ochrany duševního zdraví vždy spadají do kompetence pedagogů a institucí mimo rámec rodiny a domova.