"to endure" translation into Czech

EN

"to endure" in Czech

EN

to endure [endured|endured] {verb}

volume_up
We shall have to endure many years of very little competition.
Budeme muset vydržet mnoho let velice malé hospodářské soutěže.
For this reason I am convinced that the Breyer report cannot endure in this form and that we should amend it in this regard.
Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že zpráva paní Breyerové nemůže v této podobě vydržet a že bychom ji měli v tomto smyslu upravit.
Ladies and gentlemen, the European Union can endure and develop only when it is guided by historical truth and respect for human rights.
Dámy a pánové, Evropská unie může vydržet a rozvíjet se, jedině pokud je vedena historickou pravdou a úctou k lidským právům.
By the way, it was culture that helped them to endure four years of war.
Mimochodem právě kultura jim pomohla snést čtyři roky války.
It is an understatement to say that Europe was not prepared to endure such a tragedy again, so soon.
Je příliš mírně řečeno, že Evropa nebyla připravena snést takovou tragédii znovu a tak brzy.
Nowhere has this tendency been more apparent than in the preposterous discussions we have been forced to endure over whether and when to appoint the President of the Commission.
Nikde se tato tendence neprojevila více, než v nesmyslné diskusi, kterou jsme byli nuceni přetrpět a která se týkala toho, zda a kdy jmenovat předsedu Komise.

Context sentences for "to endure" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe hope that this new European mentality will become the rule and will endure.
Doufáme, že se tato nová evropská mentalita stane pravidlem a přetrvá.
EnglishWomen continue to endure discriminatory laws and deeply entrenched cultural inequality.
Ženy musí stále snášet diskriminační zákony a hluboce zakořeněnou kulturní nerovnost.
EnglishThat is why he needs to be present and endure the message that will be delivered.
Z tohoto důvodu musí být přítomný a tento vzkaz si musí poslechnout.
EnglishThere is no reliable evidence available to show what kind of suffering such animals endure.
Nemáme žádné spolehlivé důkazy toho, jaká utrpení musí tato zvířata snášet.
EnglishThey are annoyed because they themselves can no longer endure this situation.
Znepokojuje je to, že už tuto situaci nemohou dlouho snášet.
EnglishThe number of people having to endure extreme poverty has fallen from 1.8 billion to 1.4 billion.
Počet lidí, kteří trpí extrémní chudobou, se snížil z 1,8 miliardy na 1,4.
EnglishHuman nature finds it harder to endure a victory than a defeat.
Lidská povaha se obtížněji vyrovnává s dosažením vítězství než s porážkou.
EnglishWords are not enough to describe the horrors these women have to endure.
Slova nestačí k popisu hrůz, které tyto ženy musí snášet.
EnglishEuropean dairy producers cannot endure the losses caused by large-scale price volatility.
Výrobci mléčných produktů v Evropě nemohou snášet ztráty, jejichž příčinou je rozsáhlá nestabilita cen.
EnglishYou occasionally have to endure criticism from this House, too.
Čas od času musíte také snášet kritiku od Evropského parlamentu.
EnglishEuropean dairy producers cannot endure the losses caused by large-scale price volatility.
Producenti mléčných produktů v Evropě nemohou snášet ztráty, jejichž příčinou je rozsáhlá nestabilita cen.
EnglishHow much longer do people have to endure this cynical approach?
Jak dlouho budou lidé muset snášet tento cynický přístup?
EnglishThey endure atrocious conditions but still continue to come.
Musí trpět v krutých podmínkách, ale stále přicházejí.
EnglishWe should keep this in mind when we take account of the torments women have to endure in armed conflicts.
To bychom měli mít na paměti, až budeme zvažovat muka, která musí ženy snášet v ozbrojených konfliktech.
EnglishSocial security and employment policies play a very important role in reducing the poverty people endure.
Velmi důležité místo při snižování chudoby, kterou lidé trpí, patří politikám sociální péče a zaměstnanosti.
EnglishSince these countries lack reception facilities, many refugees have to endure unacceptable conditions.
Jelikož tyto země nejsou vybaveny zařízeními pro příjem uprchlíků, musí mnoho z nich přestát nepřijatelné podmínky.
EnglishWhere sustainability is the capacity to endure and maintain, restorative is the ability to replenish and progress.
Tam kde udržitelností míníme kapacitu vytrvat a pokračovat, obnovitelnost je schopnost doplnit a pokročit.
EnglishI am not saying, incidentally, that they have done so deliberately, but to all intents and purposes the postponement will endure indefinitely.
Netvrdím sice, že to udělali úmyslně, v praxi to však znamená odklad na dobu neurčitou.
EnglishWe must accept that those who endure poverty have a right to live in dignity and participate in social and economic life.
Musíme akceptovat, že ti, kdo žijí v chudobě, mají právo na důstojný život a účast na sociálním a hospodářském životě.
EnglishIt therefore calls for solutions that will also endure, not just for the fisheries industry but for all the sectors concerned.
Vyžaduje proto řešení, která budou také dlouhodobá, a to nejen v odvětví rybolovu, ale ve všech dotčených odvětvích.