"to enforce" translation into Czech

EN

"to enforce" in Czech

EN to enforce
volume_up
[enforced|enforced] {verb}

to enforce
Nor does Parliament have to enforce these commitments over a longer period of time.
A Parlament není povinen plnění těchto závazků delší dobu vynucovat.
I think a balance must be established between privacy and the need for jurisdictions to enforce their tax laws.
Domnívám se, že musí být nastolena rovnováha mezi soukromím a potřebou jurisdikcí vynucovat své daňové zákony.
The problem is, however, that it cannot be enforced.
Problémem však je, že si nelze společenskou odpovědnost podniků vynucovat.
Under Parental Controls, click On, enforce current settings.
V části Rodičovská kontrola klikněte na přepínač Zapnuto, vynutit aktuální nastavení.
Under Family Safety, tap or click On, enforce current settings.
V části Zabezpečení rodiny klepněte nebo klikněte na přepínač Zapnuto, vynutit aktuální nastavení.
However, I greatly regret that we are still unable to enforce respect for fundamental human rights in the Union's Member States.
Velmi mne však mrzí, že dosud nedokážeme vynutit dodržování základních lidských práv v členských státech Unie.
to enforce (also: to promulgate)

Context sentences for "to enforce" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is a poor foundation if we are unable to enforce these rights in Member States.
Jsou to chabé základy, pokud tato práva nedokážeme v členských státech vymáhat.
EnglishWe enforce the minimal rule sets for maintaining connectivity to the global economy.
My vynutíme minimální soubor pravidel k udržení spojení s globální ekonomikou.
EnglishRather, it is up to the Member States to decide to enforce them on a national level.
Naopak je na členských státech, aby se rozhodly prosadit je na vnitrostátní úrovni.
EnglishThe sanctions must help to enforce the will of the people of Côte d'Ivoire.
Sankce musí sloužit k tomu, aby pomohly prosadit vůli lidu Pobřeží slonoviny.
EnglishIt is our duty to take care of and ultimately also to enforce their right to mobility.
Je naší povinností se o ně postarat a nakonec také vymoci jejich právo na mobilitu.
EnglishThe Commission will do its utmost to enforce them even better in the future.
Komise vyvine maximální úsilí, aby je v budoucnosti ještě více prosazovala.
EnglishI have heard my fellow Members say that it would not be possible to enforce this directive.
Slyšela jsem, jak moji kolegové říkají, že tuto směrnici nebude možné vymáhat.
EnglishOur common aim is to enforce the Lisbon Treaty from 1 January 2009.
Naším společným cílem je uvést Lisabonskou smlouvu v platnost od 1. ledna 2009.
EnglishIs it possible to enforce this legislation when there is international transport of animals?
Je možné vymáhat tento právní předpis, když se jedná o mezinárodní přepravu zvířat?
EnglishSector inquiries are not always the best way to enforce our rules in a given sector.
Odvětvová šetření nejsou vždy nejlepším způsobem, jak vymáhat naše pravidla v daném odvětví.
EnglishWe must enforce the integrated approach and speed up the implementation of the EU Roma strategy.
Musíme prosadit integrovaný přístup a zrychlit provádění strategie EU pro Romy.
EnglishSeveral thousand workers went on hunger strike today in order to enforce their rights.
Tisíce pracovníků dnes zahájily hladovku, aby se domohly svých práv.
EnglishIn plain language, the European Court of Justice cannot enforce the Charter.
Jednoduše řečeno, Evropský soudní dvůr nemůže Chartu uplatňovat.
EnglishHowever, efforts are still needed to enforce respect for and protection of minorities.
Je však zapotřebí dalšího úsilí, aby byla podpořena úcta k menšinám a zaručena jejich ochrana.
EnglishWe are directly elected by the citizens and we are determined to enforce our rights.
Jsme přímo voleni občany a jsme odhodláni prosazovat svá práva.
EnglishParliament for its own part promises to enforce this declaration.
Parlament sám za sebe může potvrdit, že na obsahu tohoto prohlášení trvá.
EnglishThe greatest novelty lies in new power to enforce subsidiarity.
Lisabonská smlouva přináší novinky zejména v oblasti kontroly subsidiarity.
EnglishAttempts by the West to enforce a rapid democratisation of despotic regimes in the world have failed.
Pokusy západu prosadit rychlou demokratizaci despotických režimů ve světě selhaly.
EnglishWe should really push ahead with that and have several ideas on how to better enforce the rules.
V této věci bychom měli vytrvat a přijít s nějakými plány, jak lépe prosazovat pravidla.
EnglishCompetition policy should help promote and enforce open standards and interoperability.
Politika hospodářské soutěže by měla pomoci podpořit a posílit otevřené normy a interoperabilitu.