"exceptional" translation into Czech

EN

"exceptional" in Czech

EN exceptional
volume_up
{adjective}

exceptional (also: egregious, extraordinary, freak, freakish)
All SCUBAPRO snorkels are hydro-dynamically designed for exceptional performance.
Všechny šnorchly SCUBAPRO jsou navrženy hydrodynamicky a nabízejí mimořádný výkon.
I believe that it is of exceptional importance that this dismantling fund be established.
Jsem přesvědčen, že zřízení tohoto fondu pro demontáž lodí má mimořádný význam.
The region is of exceptional strategic importance and our involvement there needs to be intensified.
Tato oblast má mimořádný strategický význam a naše zapojení v ní musí být posíleno.
exceptional (also: abnormal, extraordinary, singular, special)
You have given me a mandate, an exceptional and strong mandate, and at an exceptional time.
Dali jste mi výjimečný a silný mandát ve výjimečné době.
A real exceptional act, the crime of a real political scoundrel!
Je to výjimečný čin, zločin skutečného politického ničemy!
Although the outcome of this package is not exceptional, we should feel reasonably pleased.
Přestože výsledek tohoto balíčku není nijak výjimečný, měli bychom se cítit celkem spokojení.
The territories in question are of particular and exceptional value.
Zmíněná území mají zvláštní a výjimečnou hodnotu.
YES - In exceptional cases, if the child has a particular connection with this other country and if the transfer is in the child's best interests.
ANO - Ve výjimečných případech, a to pokud má dítě k druhé zemi nějaký zvláštní vztah a pokud je postoupení v zájmu dítěte.
Ladies and gentlemen, the establishment of the European External Action Service is an exceptional project and particularly worthy of support.
Dámy a pánové, zřízení evropské služby vnější akce je výjimečným projektem, který si zaslouží zvláštní podporu.
exceptional (also: rare, singular, special, striking)
Thirdly, there will be projects which, despite being of exceptional importance to energy security, will still not be attractive enough to private capital for it to finance them fully.
Za třetí, vyskytnou se projekty, které i přes svůj neobyčejný význam pro energetickou bezpečnost nebudou pro soukromý kapitál dostatečně atraktivní na to, aby je plně financoval.

Synonyms (English) for "exceptional":

exceptional
except

Context sentences for "exceptional" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey are often 'ordinary' people who show exceptional courage and dedication.
Často se jedná o "obyčejné" lidi, kteří prokazují mimořádnou odvahu a odhodlání.
EnglishMr President, I shall not abuse this exceptional right that you are granting me.
Pane předsedající, nezneužiji tohoto výjimečného práva, které jste mi udělil.
EnglishIt becomes even more dreadful if it is not exceptional crimes that are penalised.
Je ještě otřesnější, pokud to nejsou výjimečné zločiny, které jsou takto trestány.
EnglishExtraordinary and exceptional help should be considered in these precise cases.
Měli bychom v těchto případech zvážit poskytnutí mimořádné a výjimečné pomoci.
EnglishSuch a sentence should therefore only be imposed in exceptional circumstances.
Z tohoto důvodu by měl být tento trest vynesen jen ve výjimečných případech.
EnglishThis is an exceptionally serious situation and we need exceptional answers.
Situace je kromobyčejně vážná, a potřebujeme proto kromobyčejně dobré odpovědi.
EnglishI agree with adopting exceptional measures in the scenarios already mentioned.
Souhlasím s přijímáním mimořádných opatření v situacích, které byly zmíněny.
EnglishThe exceptional circumstances require us to take fast, appropriate action.
Vzhledem k výjimečným okolnostem musíme přijmout okamžitá a odpovídající opatření.
EnglishWe will have complete energy efficiency and, in no time, exceptional energy efficiency.
Dosáhneme plné energetické účinnosti a brzy také mimořádné energetické účinnosti.
EnglishBut what that woman had to go through was not exceptional; it happens all too often.
Ale to, čím ta žena musela projít, nebylo nic výjimečného, stává se to velice často.
EnglishThe second aim is for aid to cover exceptional costs to be extended to 2030.
Druhým cílem je, aby byla podpora kryjící výjimečné náklady prodloužena do roku 2030.
EnglishThis question was examined with exceptional care because it is a fundamental question.
Tato otázka byla, protože to je otázka zásadní, zkoumána neobyčejně pečlivě.
EnglishThe exceptional circumstances fully justify the exceptional solutions adopted.
Mimořádné okolnosti zcela ospravedlňují mimořádnost přijatých opatření.
EnglishDerogation from paragraphs 3 and 4 may be provided in duly substantiated exceptional cases.
V řádně odůvodněných výjimečných případech lze udělit z odstavců 3 a 4 výjimku.
EnglishThe information should only need to be kept in a few exceptional cases.
Informace by měly být uchovávány pouze v několika málo výjimečných případech.
EnglishWe are indeed living in very exceptional times, times of uncertainty and power shifts.
Žijeme skutečně ve výjimečné době, v době nejistoty a mocenských přesunů.
EnglishExceptional circumstances are frequently cited for this bilateral cooperation.
Často jsou pro tuto bilaterální spolupráci uváděné výjimečné situace.
EnglishWe know these are terrible, exceptional events in the life of every person affected.
Víme, že jsou to strašné a mimořádné události v životě každého takto postiženého člověka.
EnglishHow can we maintain a fund to deal with increasingly drastic exceptional situations?
Jak můžeme udržet fond, aby řešil stále drastičtější výjimečné situace?
EnglishThe conclusions talk about a timely exit from exceptional support measures.
V závěrech se hovoří o včasném ukončení mimořádných podpůrných opatření.