"extraordinary" translation into Czech

EN

"extraordinary" in Czech

EN extraordinary
volume_up
{adjective}

extraordinary (also: egregious, exceptional, freak, freakish)
This project will provide citizens with extraordinary access to information and culture.
Tento projekt zajistí občanům mimořádný přístup k informacím a kultuře.
There can be no doubt that the Sun is an extraordinary source of energy.
Nelze pochybovat o tom, že slunce představuje mimořádný zdroj energie.
It is only fair to acknowledge the extraordinary contribution of this Parliament.
Mimořádný přínos tohoto Parlamentu si zaslouží uznání.
extraordinary (also: abnormal, exceptional, singular, special)
Its title is extraordinary: 'Challenges for the future of democracy and respect for the constitutional order'.
Jeho název je výjimečný: "Výzvy pro budoucnost demokracie a úcta k ústavnímu pořádku".
And instead, when the baby was placed in my hands, it was an extraordinary moment.
Namísto toho, když bylo to dítě umístěno do mých dlaní, byl to výjimečný okamžik.
The Belgian Presidency did some remarkable work and the Commissioner provided extraordinary impetus.
Belgické předsednictví odvedlo pozoruhodnou práci a pan komisař poskytl výjimečný impuls.
extraordinary (also: different, especial, exceptional, fantastic)
And you know, the extraordinary part of it is I just simply had no answers. ~~~ I had lost my belief.
A ta zvláštní věc na tom všem je, že jsem neměla žádnou odpověď, prostě jsem ztratila svou víru.
I know that, on any one point, we can always have an extraordinary focus on method.
Vím, že v kterémkoli bodě můžeme věnovat zvláštní pozornost metodě.
Protože je to celkem zvláštní.
extraordinary (also: different, exotic, funny, intriguing)
extraordinary (also: abnormal, singular, unaccustomed, uncommon)
volume_up
nezvyklý {adj. m}
It's an extraordinary phenomenon, but it's true.
Je to nezvyklý jev, ale je to pravda.
To je nezvyklý přístup.
And then you get these extraordinary baroque decorations all over the place.
A z toho dostanete tyto vynikající barokní dekorace po celé ploše.

Synonyms (English) for "extraordinary":

extraordinary

Context sentences for "extraordinary" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishExtraordinary and exceptional help should be considered in these precise cases.
Měli bychom v těchto případech zvážit poskytnutí mimořádné a výjimečné pomoci.
EnglishThere are extraordinary committee meetings for which new resources are needed.
Dochází k mimořádným zasedáním výborů, pro něž je zapotřebí nových zdrojů.
EnglishIn Afghanistan, people go to extraordinary lengths to be able to watch this program.
V Afghanistánu jdou lidé neuvěřitelné vzdálenosti aby se mohli dívat na tento program.
EnglishI would also like to thank Fredrik Reinfeldt for an extraordinary review and report.
Také chci poděkovat Fredriku Reinfeldtovi za přednesení mimořádného přehledu a zprávy.
EnglishOn 19 November, an extraordinary European Council will meet to negotiate the nominations.
Jmenování budou dojednána na mimořádném zasedání Evropské rady dne 19. listopadu.
EnglishBy the way, let us bring an end to all of these extraordinary targeted rebates.
Mimochodem, navrhujeme skoncovat se všemi mimořádnými cílenými úlevami.
EnglishAn extraordinary meeting of the Conference of Presidents ended a few minutes ago.
Jen před pár minutami skončilo mimořádné zasedání Konference předsedů.
EnglishIn short, we have witnessed an extraordinary transformation in the US banking landscape.
Krátce řečeno jsme svědky mimořádné přeměny amerického bankovního prostředí.
EnglishYou adopt budgets, you pass legislation and you debate with an extraordinary spirit.
Přijímáte rozpočty, schvalujete právní předpisy a vedete rozpravy s mimořádným espritem.
EnglishAn Extraordinary European Council on employment is held in Luxembourg.
V Lucemburku se koná mimořádné zasedání Evropské rady věnované zaměstnanosti.
EnglishIt is an extraordinary perversion of the system of freedom we should be encouraging.
Je to mimořádná perverze systému svobody, který bychom měli podporovat.
EnglishThis is an extraordinary situation, unheard of in the history of the European Parliament.
To je mimořádná situace, k níž v historii Evropského parlamentu ještě nikdy nedošlo.
EnglishI find that extraordinary, not to be able to see light, not to be able to see darkness.
Považuji to za naprosto obdivuhodné - nebýt schopen vidět světlo ani tmu.
EnglishExtraordinary and exceptional help should be considered, strictly in these cases.
Měli bychom zvážit poskytnutí mimořádné a výjimečné pomoci, a to výhradně v těchto případech.
EnglishIt is an extraordinary mechanism but it still requires a great deal of help.
Je to neobyčejný mechanismus, ale stále ještě potřebuje značnou pomoc.
EnglishNow we know from neuroscience that compassion has some very extraordinary qualities.
Teď už víme z neurověd, že soucit má některé velmi výjimečné kvality.
EnglishCommissioner, this is an extraordinary situation that requires extraordinary measures.
Pane komisaři, tato situace je mimořádná a vyžaduje mimořádná opatření.
EnglishJust over one week ago we witnessed the start of an extraordinary movement there.
Před více jak týdnem jsme zde byli svědky zrodu výjimečného hnutí.
EnglishA man named Peano did define such curves, and it became an object of extraordinary interest.
Muž jménem Peano takové křivky nadefinoval a to se stalo předmětem netušeného zájmu.
EnglishToday, yesterday's decision by the extraordinary Council of Ministers is being implemented.
Dnešní se včerejší rozhodnutí přijaté na mimořádném zasedání Rady ministrů realizuje.