"fanciful" translation into Czech

EN

"fanciful" in Czech

EN fanciful
volume_up
{adjective}

fanciful (also: freakish, quirky, surrealistic, bizarre)
fanciful (also: imaginary, unreal)
fanciful (also: fantastic, nonfactual, unreal)
fanciful (also: curious, fantastic, freaky, funny)
volume_up
podivný {adj. m}
fanciful (also: apocryphal, made up, pseudo, concocted)
Well, of course, the plan was flawed and their fanciful monetary scheme collapsed.
Samozřejmě že plán byl špatný a jejich vymyšlený měnový systém zkolaboval.

Synonyms (English) for "fanciful":

fanciful

Context sentences for "fanciful" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou've been constructing fanciful things on top of it, relying on it to be as solid as a rock.
Přidávali jste k němu další zvláštní věcičky, spoléhaje na to, že je pevné jako skála.
English(SV) Fellow Members, there is nothing fanciful about experience.
(SV) Vážení kolegové, na zkušenostech není nic podivného.
EnglishRather than scientific articles or fanciful ideas, we need better innovation, which is something quite different.
Namísto vědeckých článků či fantastických nápadů potřebujeme lepší inovace, což je něco zcela jiného.
EnglishBlackboard is an intricate game of physics in which you solve a puzzle by creating a fanciful machine on a blackboard.
Blackboard je spletitá fyzikální hra, v níž řešíte hádanku vytvářením důmyslného zařízení na tabuli.
EnglishI also find it brass-necked that the whole thing is being sold to us under the fanciful title of a new social agenda.
Připadá mi rovněž bezohledné, že se nám to celé snaží prodat pod hrdým názvem "nový sociální program".
EnglishThis is designed to enrich capital; it hides behind fanciful blandishments, admonitions, exhortations and homilies about the respect for diversity.
Tato centralizace je určena k posílení kapitálu; schovává se za lichotky, výzvy, výtky a kázání o respektování rozmanitosti.
EnglishThis is not an optional or fanciful choice, but a necessary choice if we want disasters such as those we are discussing today not to have such tragic consequences.
Není to dobrovolná nebo smyšlená volba, ale nezbytná volba, pokud chceme, aby neměly katastrofy, jako jsou ty, o nichž dnes diskutujeme, tak tragické důsledky.
EnglishThe cosmetics market is full of fanciful promises and quasi-scientific mumbo-jumbo, where the copywriter's verbal flamboyance is the only yardstick in testing the product's efficacy.
Trh s kosmetickými výrobky je plný bizarních slibů a pseudovědecké hantýrky, s níž se dá při hodnocení účinnosti výrobků srovnávat jen slovní okázalost reklamních textařů.