EN fantastic
volume_up
{adjective}

But there's a fantastic way to do that in the modern world.
Ale moderní svět nabízí fantastický způsob, jak to udělat.
This is this fantastic Brat Pack remix set to Lisztomania.
Tohle je fantastický remix skupiny Brat Pack na motivy skladby Lisztomania.
It's a fantastic example, a simple object.
Je to fantastický příklad, prostá věc.
fantastic (also: amazing, astounding, cool, entrancing)
volume_up
úžasný {adj. m}
That would be a fantastic present for the 1 July, Mr Vondra.
To by byl úžasný dárek k prvnímu červenci, pane Vondro.
So that's a fantastic story, and we all know how it ends.
A toto je ten úžasný příběh, u kterého všichni víme, jak skončí.
And they are doing some fantastic research into the characteristics, into the abilities and the socialization of hackers.
Provádí se tam úžasný výzkum charakteristických vlastností, schopností a socializace hackerů.
fantastic (also: blissful, fabulous, fetching, lovely)
fantastic (also: absurd, impossible, unfeasible)
volume_up
nemožný {adj. m}
fantastic (also: fanciful, nonfactual, unreal)
fantastic (also: curious, fanciful, freaky, funny)
volume_up
podivný {adj. m}
fantastic (also: first-class, great, groovy, hunky-dory)
volume_up
prima {adj.}
fantastic (also: cranky, eccentric, excessive, freaky)

Synonyms (English) for "fantastic":

fantastic

Context sentences for "fantastic" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe hired the best minds money could find and the market conditions were fantastic.
Najal ty nejlepší odborníky, které mohl. ~~~ A tržní podmínky byly fantastické.
English. - Mr President, Schengen is indeed a fantastic achievement.
členka Komise. - Pane předsedající, Schengen je vskutku fantastickým úspěchem.
EnglishAnother character called Jami has the ability to create fantastic inventions.
Další postavou je Jami, která má schopnost vytvořit fantastické vynálezy.
EnglishWe must not make it harder for them to use wood, which is a fantastic natural material.
Nesmíme jim ztěžovat použití dřeva, které je výborným přírodním materiálem.
EnglishWales is producing fantastic beef and must be able to label it as Welsh.
Wales produkuje vynikající hovězí maso a musí mít možnost označovat jej jako velšské.
EnglishAnd I guess many of you here think that this is quite fantastic -- except for me.
A hádám, že mnoho z vás si myslí, že je to fantastické - kromě mě.
EnglishFinally, a big thank you to all of the other members of staff, who have done a fantastic job.
A nakonec velké díky všem ostatním zaměstnancům, kteří odvedli fantastickou práci.
EnglishTo be able to change fences and window guards into flowers, it's fantastic.
Mít možnost proměnit ploty a okenní mříže na květiny je fantastické.
EnglishThe MEDIA Mundus programme we are discussing today is a fantastic response.
Program MEDIA Mundus, o kterém dnes jednáme, je fantastickou reakcí.
EnglishHe has done a fantastic job together with his team of shadow rapporteurs.
Společně se svým týmem stínových zpravodajů odvedl fantastickou práci.
EnglishIt is not just an important country; it is in many respects also a fantastic country.
Brazílie není jen důležitou zemí; je v mnoha ohledech zemí úžasnou.
EnglishThe European Union has set a fantastic example, as recognised by Senator John Kerry in Poznań.
Evropská unie jde úžasným příkladem, jak v Poznani uznal senátor John Kerry.
EnglishOn the one hand, I recognise that the Fund is doing fantastic work, reaching those most in need.
Na jednu stranu uznávám, že fond odvádí vynikající práci, jelikož pomáhá potřebným.
EnglishIt has been a fantastic event, and I am delighted to have had the opportunity to meet you.
Šlo o skvělou událost a já jsem skutečně potěšen, že jsem měl příležitost se s vámi setkat.
EnglishHe could memorize all kinds of fantastic things to help many beings.
Mohl by si pamatovat všechny fantastické věci,a by pomohl mnoha bytím.
EnglishWe should do everything to support them in this fantastic journey.
Měli bychom udělat vše, abychom je na této fantastické cestě podpořili.
EnglishIt's a fantastic time to write, because there is so much feedback you can get from people.
Nyní je skvělé období na psaní, protože dostáváte spoustu dobrých připomínek od ostatních lidí.
EnglishFirst of all, it's been fantastic being here over these past few days.
Posledních několik dnů na této konferenci bylo opravdu úžasných.
EnglishIt is an excellent proposal and they have done a fantastic job and should be congratulated for it.
Je to vynikající návrh. Předvedli fantastickou práci a měli bychom jim k tomu poblahopřát.
EnglishA fantastic opportunity is now opening up with this new administration in the United States.
S novou vládou Spojených států se nám otvírá úžasná příležitost.