"file" translation into Czech


Did you mean: filé
EN

"file" in Czech

volume_up
File {pr.n.}
CS
CS

"File" in English

volume_up
File {pr.n.}
EN

EN file
volume_up
{noun}

To delete a file, open the folder that contains the file and then select the file.
Chcete-li odstranit soubor, otevřete složku, která obsahuje soubor, a pak soubor vyberte.
Copy an encrypted file as a decrypted file to a hard disk on your computer.
Zkopírujte zašifrovaný soubor jako dešifrovaný soubor na pevný disk v počítači.
If you want to download the file, click the Information bar and then click Download File.
Pokud chcete soubor stáhnout, klepněte na informační panel a potom na příkaz Stáhnout soubor.
file
volume_up
desky {o.pl.}
file
file (also: binder, folder)
A folder is little more than a container in which you can store files.
Složka je něco jako pořadač, kam se mohou ukládat soubory.
file (also: treatise)
You cannot be refused benefits to which you are entitled because the country where you applied initially forwarded your files too late to the competent authority in another country.
Vyplácení dávek, na které máte nárok, vám nemůže být zamítnuto jen proto, že země, kde jste podali žádost nejdříve, neposlala váš spis příslušnému orgánu v jiné zemi včas.
file (also: binder, folder)

Context sentences for "file" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen you delete a file or folder, the file or folder is not deleted right away.
Při odstranění souboru nebo složky nejsou tyto soubory a složky odstraněny hned.
EnglishAllows you to print more than one copy of a document, picture, or file at a time.
Umožňuje tisknout více než jednu kopii dokumentu, obrázku nebo souboru najednou.
EnglishNote that you can't remove copy protection from a file once it has been applied.
Uvědomte si, že jakmile je ochrana proti kopírování použita, nelze ji již odebrat.
EnglishThis format provides the best audio quality, but the file size will increase.
Tento formát poskytuje nejlepší zvukovou kvalitu, ale zvětšuje velikost souboru.
EnglishIn the File name box, enter a name for your theme, and then tap or click Save.
Do pole Název souboru zadejte název motivu a pak klepněte nebo klikněte na Uložit.
EnglishWhen you search an indexed location, both file names and contents are searched.
Při prohledávání indexovaného umístění se prohledávají názvy i obsah souborů.
EnglishWindows Movie Maker uses a temporary file storage location in the following ways:
Program Windows Movie Maker používá dočasné úložiště souborů následujícími způsoby:
EnglishIn Sweden, for example, we have had a wide-ranging debate about file sharing.
Ve Švédsku jsme například měli rozsáhlou diskusi o výměně souborů po internetu.
EnglishThe Ombudsman has proposed to lift the secrecy exception for access to a file.
Veřejný ochránce práv navrhl učinit výjimku přístupu k utajovaným materiálům.
English"Yes" in the Protected column next to each file indicates that it's protected.
Slovo Ano ve sloupci Chráněno u jednotlivých souborů značí, že jsou chráněné.
EnglishAfter you see what's in the file, rename it so it's easier for you to recognize.
Až se seznámíte s obsahem souboru, přejmenujte ho, abyste ho snáze poznali.
EnglishIn the File name box, type a file name for your movie, and then click Save.
Do pole Název souboru zadejte název souboru filmu a klikněte na tlačítko Uložit.
EnglishIn most cases, the songs will play back in alphanumeric order by file name.
Ve většině případů se skladby přehrávají v abecedním pořadí podle názvu souboru.
EnglishThe latest version of Windows offers a new format, called Live File System.
Nejnovější verze systému Windows nabízí nový formát nazvaný systém souborů Live.
EnglishThe following table describes Live File System versions and their appropriate uses.
Následující nabídka popisuje verze systému Live souborů a jejich patřičné využití.
EnglishFinds every file with the characters cle, such as cycle, bicycle, and new-cycle
Vyhledá všechny soubory obsahující znaky kl, například cyklus, bicykl a nový cyklus.
EnglishThis format provides the best audio quality; however, the file size might increase.
Tento formát poskytuje nejlepší zvukovou kvalitu, avšak zvětšuje velikost souboru.
English(For more information about file properties, see Change the properties for a file.)
(Další informace o vlastnostech souboru získáte v části Změna vlastností souboru.)
EnglishThe file system the drive uses is listed on the General tab under File system.
Systém souborů používaný jednotkou je uveden na kartě Obecné v části Systém souborů.
EnglishIf you prefer, you can specify a different location in which to save the file.
Podle svých preferencí můžete ovšem zadat pro uložení souboru umístění jiné.