EN

find {noun}

volume_up
In relation to this, I would like to recall the European Court of Human Rights' finding in the case of Bosphorus Airlines vs. Ireland in 2005.
V souvislosti s tím bych chtěla připomenout nález Evropského soudu pro lidská práva ve věci Bosphorus Airlines vs.
I wish to end by bringing up one aspect on which the Commission and Parliament are in agreement: the need to find a legislative approach to the problem of noise pollution in the railway sector.
Na závěr bych rád uvedl jeden aspekt, v němž se Komise a Parlament shodují: potřebu nález legislativní přístup k problému znečištění hlukem v odvětví železniční dopravy.

Context sentences for "find" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd I realize through a lesson that he shared that we continue to find our way.
A já si uvědomuji, díky našemu sdílenému učení, že pokračujeme s hledáním cesty.
EnglishWe must find an open and constructive procedure on the next financial framework.
Musíme dospět k otevřenému a konstruktivnímu procesu pro příští finanční rámec.
EnglishThere are two ways to find content in the library—by browsing and by searching.
There are two ways to find content in the library—by browsing and by searching.
EnglishHere are some tips to help you find the device you want to add to your computer:
Několik rad, které vám mohou pomoci najít zařízení, jež chcete přidat do počítače:
EnglishOn the FM Radio screen, find a radio station that doesn't have a preset already.
Na obrazovce Rádio vyhledejte rozhlasovou stanici, která zatím není přednastavená.
EnglishAnd nobody knows how hard that is, but we'll probably find out in a few years.
A nikdo neví, jak náročné to je, ale pravděpodobně na to během pár let přijdeme.
EnglishSo, I've always been Googling this word, "human," to find out how many hits I get.
Takže jsem vždycky Googlil slovo "človek," abych zjistil, kolik výsledků získám.
EnglishBut imagine how difficult it would be to find that tumor in this dense breast.
Ale zkuste si představit, jak těžké by bylo najít ten nádor v tomto hustém prsu.
EnglishWe must find ways of encouraging European consumers towards using electric cars.
Musíme najít způsoby, jak evropské spotřebitele k užívání elektromobilů povzbudit.
EnglishIf we amend this article, we will find that Ireland will vote no in a referendum.
Pokud tento článek pozměníme, pak uvidíme, že Irsko se v referendu vysloví proti.
EnglishDrugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
Drogy pěstované a vyráběné v Afghánistánu nacházejí svou cestu do ulic Evropy.
EnglishAs regards climate change, we find information about greenhouse gas emissions.
V souvislosti se změnou klimatu jsou to informace o emisích skleníkových plynů.
EnglishFind tips for using your free SkyDrive account on the web and on your computer.
Tady najdete tipy, jak bezplatný účet SkyDrive používat na webu a na počítači.
EnglishYou can find more themes in the Personalization Gallery on the Windows website.
Další motivy naleznete v Galerii individuálního nastavení na webu systému Windows.
EnglishIt's not like we had to find him actually killing somebody live to arrest him.
Nešlo o to, že bychom ho museli najít, vlastně někoho zabít, abychom ho uvěznili.
EnglishAs soon as I can't find anybody else to air out, I leave the scene immediately.
Jakmile už nenajdu někoho dalšího, koho bych vybombardoval, tak opouští scénu.
EnglishHe hired the best minds money could find and the market conditions were fantastic.
Najal ty nejlepší odborníky, které mohl. ~~~ A tržní podmínky byly fantastické.
EnglishIf we can find comets without a telescope, shouldn't we be able to find words?
Když se daří najít komety bez dalekohledu, neměli bychom být schopni najít slova?
EnglishIt was simply that they could not find a way to operate Rangoon airport either.
Důvodem byl prostě fakt, že nedokázali nalézt způsob, jak řídit letiště v Rangúnu.
EnglishSo I spent time with Vivian, and I saw that she didn't find joy in cleaning toilets.
Trávil jsem čas s Vivien a viděl jsem, že svou radost nečerpá z čištění záchodů.