"foreign" translation into Czech

EN

"foreign" in Czech

EN foreign
volume_up
{adjective}

foreign (also: from abroad, offshore, abroad)
An independent foreign policy is essential for maintaining national sovereignty.
Nezávislá zahraniční politika je zásadní pro uchování národní suverenity.
In the last decade, 20% of domestic business has been lost to foreign hauliers.
V posledních deseti letech převzali 20 % tuzemského podnikání zahraniční dopravci.
There was also further investment in the Common Foreign and Security Policy.
Investovalo se také dále do Společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
foreign (also: alien, unfamiliar)
volume_up
cizí {adj.}
It's not really that foreign of a concept, actually; it happens on the Earth every day.
Ve skutečnosti to není zas tak cizí koncept; toto se děje ve světě každý den.
The process of foreign intervention under way is very revealing of this.
Probíhající proces cizí intervence je velmi výmluvný.
Moreover, over 60% of the citizens cannot use a foreign language in their work.
Více než 60 % občanů mimoto neovládá pro svou práci žádný cizí jazyk.

Synonyms (English) for "foreign":

foreign

Context sentences for "foreign" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, is it really an equal partner in the matter of the EU's foreign affairs?
Je však skutečně rovnocenným partnerem i v otázkách zahraničních záležitostí EU?
EnglishWhen I was Secretary of State, there were only 13 other women foreign ministers.
Když jsem byla ministryní zahraničí, podobnou funkci zastávalo jen 13 dalších žen.
EnglishThe High Representative has spoken with the Foreign Minister directly to this end.
Vysoká představitelka hovořila na toto téma přímo s ministrem zahraničních věcí.
EnglishI have written to the Foreign Minister of Iraq and I spoke to him again yesterday.
Psala jsem ministrovi zahraničních věcí Iráku a znovu jsem s ním hovořila včera.
EnglishFor the foreign press, for the audiovisual media, but not for domestic newspapers.
U zahraničního tisku, audiovizuálních médií, ale nikoli u vnitrostátních novin.
EnglishVarious kinds of obstacles impede access to foreign markets by European industry.
Přístup evropského průmyslu na neevropské trhy zpomaluje celá řada překážek.
EnglishSubsequently, there were trips to the island by foreign ministers and commissioners.
Následně proběhlo několik cesty zahraničních ministrů a komisařů na tento ostrov.
EnglishThese are the people around whom you want to mould your foreign policy on energy.
To jsou lidé, kolem nichž chcete utvářet vaši vnější energetickou politiku.
EnglishThere must be no class society, with foreign workers working for less money.
Nesmí existovat třídní společnost se zahraničními pracovníky s nižšími mzdami.
EnglishThis week, the United Nations published figures on foreign direct investment in 2010.
V tomto týdnu OSN zveřejnila údaje o přímých zahraničních investicích v roce 2010.
EnglishWe have sent messages, we have spoken to the Deputy Foreign Minister on my behalf.
Poslali jsme vzkazy, mluvili jsme mým jménem s náměstkem zahraničních věcí.
EnglishI headed the Middle East Peace Process section in the British Foreign Ministry.
Vedl jsem rezort mírových jednání britského ministerstva zahraničí na Středním východě.
EnglishAlready then it became obvious that we need a common EU foreign policy on energy.
Již tehdy bylo zřejmé, že potřebujeme společnou evropskou vnější energetickou politiku.
EnglishStudents must be sensitised to participate in foreign exchange programmes.
Studenti si musí uvědomovat význam účasti v zahraničních výměnných programech.
EnglishYes, the European Union needs a common European foreign policy in energy.
Ano, Evropská unie potřebuje společnou evropskou vnější energetickou politiku.
EnglishIntroducing children to foreign languages from an early age can be very beneficial.
Výuka cizích jazyků od raného věku může dětem velmi usnadnit další studium
EnglishAnd that includes all the children of the foreign workers who are in the country.
A to jsou v grafu zahrnuty i děti zahraničních pracovníků, kteří se v dané zemi nachází.
EnglishThe next opportunity will be at the foreign ministers' troika in November.
Další příležitost k tomu bude během schůzky ministrů zahraničních věcí zemí trojky.
EnglishLikewise, the recent initiative on the deportation of foreign criminals.
Podobně i nedávná iniciativa o vyhošťování zahraničních pachatelů trestných činů.
EnglishWe have seen in the past differences in Member States' foreign policies.
V minulosti jsme byli svědky rozdílů v zahraničních politikách členských států.