"freight" translation into Czech

EN

"freight" in Czech

EN freight
volume_up
{noun}

Road freight transport is an important driving force for our economy.
Silniční nákladní doprava je důležitou hnací silou našeho hospodářství.
As of 1 January national and international freight transport has been open to competition.
Počínaje 1. lednem je tuzemská a mezinárodní nákladní doprava otevřena hospodářské soutěži.
Partly as a result of this, freight transport has become increasingly cheap over the years.
Zčásti proto nákladní doprava v posledních letech stále zlevňuje.
freight (also: burden, edition, expenditure, issue)
Freight trains were impeded by controls, and having to uncouple and transfer freight at border stations.
Nákladní vlaky byly zdržovány kontrolami a na státních hranicích musely odpojovat a přesouvat náklad.
Road freight will be taken off already congested motorways and transported over a shorter route by sea, saving time, money and carbon emissions.
Nákladní automobily teď zmizí z přetížených dálnic a náklad se bude převážet kratší trasou přes moře, čímž se ušetří čas, peníze a emise oxidu uhličitého.
One example is the act by the US Congress that proposes prior checking of 100% of the freight that leaves our ports destined for the United States.
Jedním příkladem je zákon Kongresu Spojených států, který navrhuje, aby byl zkontrolován veškerý náklad, který má z našich přístavů vyplout do Spojených států.
freight (also: freightage, haulage, portage)
freight (also: freightage)

Synonyms (English) for "freight":

freight

Context sentences for "freight" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishJust 10% of the freight transported across the European Union is carried by rail.
Pouze 10 % veškerého zboží v Evropské unii se přepravuje po železnici.
EnglishAs yet there is no breakthrough with regard to the 100% scanning of freight containers.
Dosud nedošlo k průlomu, pokud jde o 100% prohlídku nákladních kontejnerů.
EnglishIt will remove barriers to the creation of new rail freight companies.
Odstraní překážky, které brání vytvoření nových železničních nákladních společností.
EnglishThe last question was on the 100% scanning of inbound container freight.
Poslední otázka se týkala 100% kontroly příchozích nákladních kontejnerů.
EnglishThis will ensure the effective movement of people and freight between Europe's regions.
Tím se zajistí účinný pohyb osob a zboží mezi regiony Evropy.
EnglishDangerous goods represent 8% of the transported freight.
Nebezpečné věci představují 8 % z celkového objemu přepravovaného nákladu.
EnglishShifting freight traffic from road to rail remains a central aim.
Základním cílem zůstává přesun nákladu ze silnice na železnici.
EnglishIt results in increased freight charges, a lower standard of service and higher risks to passenger security.
Vede ke zvýšení přepravních sazeb, snížení standardů služeb a bezpečnosti cestujících.
EnglishIn 1970 railways carried almost 20% of all freight, while in 2003 this figure was down to just 7.5%.
V roce 1970 železnice přepravovaly téměř 20 % veškerého nákladu, v roce 2003 to bylo jen 7,5 %.
English. - I support this report which should encourage the shift of freight from the road onto rail.
písemně. - Podporuji tuto zprávu, která by měla podpořit přesun nákladů ze silnic na železnice.
EnglishOnly around 17% of freight is transported by rail in Europe.
V Evropě se asi pouze 17 % nákladu převáží po železnici.
EnglishA stronger role is also given to organisations involved in the European rail freight corridors.
Silnější postavení se přiznává také organizacím zainteresovaným na evropských železničních nákladních koridorech.
EnglishI think the greatest fears arise from the possibility of collisions between freight trains and passenger trains.
Domnívám se, že největší obavy pramení z případné kolize mezi vlakem nákladním a vlakem osobním.
EnglishThis will obviously lead the Commission to propose a European railway network with a focus on freight.
To zjevně povede Komisi k vytvoření návrhu na zřízení evropské železniční sítě s důrazem na přepravu nákladu.
English58% of the freight transported is carried by road, 25% by rail and 17% by internal navigable waterways.
V 58 % případů se zboží přepravuje po silnicích, 25 % připadá na železnice a 17 % na vnitrozemské vodní cesty.
EnglishThe so-called rich countries are responding by creating their own (mark II) flag to combat the loss of freight.
Takzvané bohaté země reagují tím, že vytvářejí vlastní vlajku (znak II), aby bojovaly se ztrátou nákladu.
EnglishThis industrial action brought very serious disruptions to flows of freight through this vital trans-European route.
Tato akce zástupců rybolovu způsobila velmi vážné přerušení toku zboží na této životně důležité transevropské trase.
EnglishThe measures will make these ports give up the handling of freight that will be channelled to larger port facilities.
Tato opatření přinutí přístavy, aby upustily od manipulace s nákladem, který bude přesměrován do větších přístavů..
EnglishEurope is moving towards greater interconnection between European rail networks, freight corridors and sea and river ports.
Evropa směřuje k většímu propojení svých železničních sítí, nákladních koridorů a námořních i říčních přístavů.
EnglishI would remind you that 50% of freight services are now international, and that this is set to increase in future.
Rád bych vám připomenul, že v současnosti má 50 % nákladních služeb mezinárodní povahu, a toto číslo se bude dále zvyšovat.