EN

to fulfil [fulfilled|fulfilled] {verb}

volume_up
It is the only way that we can fulfil the mandate which we were elected for: to unite Europe.
Je to jediný způsob, jakým můžeme naplnit náš mandát, kvůli němuž jsme byli zvoleni: sjednotit Evropu.
It is our job to fulfil these expectations.
Naším úkolem je tato očekávání naplnit.
I sincerely hope that we fight hard and that we can fulfil what we have adopted here today.
Upřímně doufám, že budeme tvrdě bojovat a dokážeme naplnit, co jsme zde dnes schválili.
to fulfil (also: to fill, to fulfill)
We must not hide behind others, but must fulfil our own obligations.
Nemůžeme se skrývat za ostatní, musíme plnit své povinnosti.
With the aid of flexibility, we have been able to fulfil new requests.
S pomocí pružnosti jsme byli schopni plnit nové požadavky.
Tunisia must fulfil its readmission obligations.
Tunisko musí plnit své povinnosti spojené se zpětným přebíráním osob.
To join the euro area, the 17 countries had to fulfil the convergence criteria,
Pro vstup do eurozóny muselo všech těchto sedmnáct států splnit kritéria konvergence.
Only together can we fulfil the promises of security and wellbeing for our citizens.
Jenom společně můžeme splnit sliby bezpečí a prosperity dané našim občanům.
It seems to me that these are, let us say, criteria which are possible to fulfil.
Zdá se mi, že to jsou kritéria, která je dejme tomu možno splnit.
to fulfil (also: to fulfill)

Context sentences for "to fulfil" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt is essential in this context that Member States really do fulfil their tasks.
V této souvislosti je skutečně zásadní, aby členské státy plnily svou úlohu.
English To join the euro area, the 17 countries had to fulfil the convergence criteria,
Pro vstup do eurozóny muselo všech těchto sedmnáct států splnit kritéria konvergence.
EnglishOnly together can we fulfil the promises of security and wellbeing for our citizens.
Jenom společně můžeme splnit sliby bezpečí a prosperity dané našim občanům.
EnglishThe information supplied to patients should fulfil the following main characteristics:
Informace poskytované pacientům by měly splňovat následující hlavní kritéria:
EnglishAll our agencies need to be able to fulfil the tasks that we currently pile on them.
Všechny naše agentury musí být schopny plnit úkoly, které jim v současnosti zadáváme.
EnglishFinally, in Parliament, itself we do not fulfil this multilingualism requirement.
Konečně, v samotném Parlamentu neplníme tyto požadavky mnohojazyčnosti.
EnglishHowever we also need to reform the scheme so that it can fulfil its role effectively.
Aby však tento systém mohl skutečně plnit svou roli, musíme ho reformovat.
EnglishWomen can fulfil the above-mentioned role only if they are given the opportunity to do so.
Ženy mohou plnit výše uvedenou úlohu jen tehdy, dostanou-li k tomu příležitost.
EnglishHowever, it has not provided itself with the resources to fulfil that commitment.
Tomu se však dosud nepodařilo vybavit se na plnění tohoto závazku dostatečnými prostředky.
EnglishThe European Union will fulfil its commitments as regards the negotiations under way.
Evropská unie splní své závazky s ohledem na právě probíhajících jednání.
EnglishI have voted in favour of the report, because it allows the EGF to fulfil its obligations.
Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože umožňuje, aby EGF plnil své povinnosti.
EnglishThis is a time for all of us to fulfil our responsibilities and our commitments.
Nastal čas, abychom my všichni splnili své povinnosti a své závazky.
EnglishI came from Baku yesterday, and we are definitely still on course to fulfil this project.
Včera jsem se vrátil z Baku a stále jsme na dobré cestě k dokončení tohoto projektu.
EnglishThe European Union and the Member States must fulfil their commitments in this area.
Evropská unie i členské státy musí dostát svým závazkům v této oblasti.
EnglishThese countries also fail to fulfil international obligations in the area of nuclear safety.
Tyto země navíc nesplňují mezinárodní povinnosti v oblasti jaderné bezpečnosti.
EnglishI think another reshuffle could certainly fulfil this requirement in the future.
Domnívám se, že další reorganizace by v budoucnu rozhodně mohla tomuto požadavku vyjít vstříc.
EnglishThen our independence - as we would like to see it - would be much more difficult to fulfil.
Potom bude mnohem obtížnější realizovat naši nezávislost, kterou tolik chceme.
EnglishIt will also be necessary to provide ongoing support to help Ukraine fulfil WTO requirements.
Tato pomoc by měla být nepřetržitá, abychom pomáhali Ukrajině plnit požadavky WTO.
EnglishFirstly, will the Commission attempt to encourage Sweden to fulfil its obligations?
Zaprvé, pokusí se Komise přimět Švédsko, aby splnilo své povinnosti?
EnglishIt is not through the open coordination method that we will fulfil our goals.
Jen prostřednictvím otevřené metody koordinace naše cíle nenaplníme.

Synonyms (English) for "fulfilment":

fulfilment