EN glimpse
volume_up
{noun}

glimpse
After a quick glimpse into the press conference room, which is located in the entrance building, the tour takes you into the double office tower.
Po krátkém nahlédnutí do tiskového sálu umístěného ve vstupní budově se vydáte na prohlídku dvou propojených kancelářských objektů.
glimpse (also: foretaste, gleam, hint, implication)
Every glimpse of hope of some positive development is immediately crushed by outbursts of political repression and violence.
Jakýkoli náznak pozitivního vývoje okamžitě roztříští vlna politického útlaku a násilí.
glimpse (also: inkling, anticipating, hunch)
glimpse
glimpse (also: bolt, dawn, glimmer, glimmering)
That said, it is also the case that the final compromise from the conference gives us a glimpse of a brighter future.
Z toho všeho vyplývá, že je možné považovat závěrečný kompromis konference za záblesk světlejší budoucnosti.

Synonyms (English) for "glimpse":

glimpse

Context sentences for "glimpse" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey give us a vital glimpse at what will happen over the coming years in the EU.
Dávají nám rozhodující pohled na to, co se v EU stane v následujících letech.
EnglishNow, 250 years later, I think we're beginning to glimpse how this is done.
Teď, o 250 roků později, si myslíme, že začínáme chápat, jak se to všechno děje.
EnglishSo, I'd like to show you a little glimpse of what common practice looks like at Riverside.
Ráda bych vám předvedla drobnou ukázku toho, jak tyto prosté pravdy vypadají v Riverside.
EnglishUse a "sneak peek" token for a quick glimpse of all the tiles on the board!
Použijte „mrkací“ žeton k letmému zobrazení všech hracích kamenů.
EnglishAnd finally, I'd like to leave you with a glimpse that takes us back to the world of imagery.
A nakonec bych vás opustil s jen letmým pohledem, který nás zavede zpět do světa obrazů.
EnglishUse a "sneak peek" token to get a glimpse of all of the tiles on the board.
Použijte mrkací žeton k letmému zobrazení všech dlaždic.
EnglishAnd that idea of a partial glimpse is something that will come back in a lot of the work I'll be showing later today.
A myšlenka kousku něčeho, co se objeví ve spoustě další práce, vám ukážu později.
EnglishUse a "sneak peek" token to get a glimpse of the whole board.
Použijte mrkací žeton k letmému zobrazení celé hrací plochy.
EnglishThe nearest my grandfather got to the war was to occasionally get a glimpse of it - from a safe distance.
Nejblíže se můj dědeček dostal k válce tak, že ji občas letmo zahlédl - z bezpečné vzdálenosti.
EnglishA glimpse of infection in Ahmedabad.
EnglishInstant Previews are page snapshots that allow users to get a glimpse of the layout of the web pages behind each search result, in order to help them decide whether or not to click a link.
Chcete-li zobrazit dynamický náhled, umístěte ukazatel myši na daný výsledek. Vedle výsledku se zobrazí šipky.
EnglishInstant Previews are page snapshots that allow users to get a glimpse of the layout of the web pages behind each search result, in order to select the best result(s).
Umožňují uživatelům ihned si prohlédnout rozvržení webových stránek pro jednotlivé výsledky vyhledávání, aby z nich mohli vybrat ty nejlepší.
EnglishWe are at last beginning to glimpse that single railway market envisaged by the first Treaty, back in 1957, but which has still not been achieved.
Nakonec se přece jen začínáme aspoň letmo dívat na tento jednotný trh železniční dopravy, se kterým počítala už první smlouva v roce 1957, ale který dosud nebyl otevřen.
EnglishGet a glimpse of a real Axis Communications' Academy training session, and hear teacher and customer testimonials.
Zajímá Vás, co se děje na seminářích Axisu? Podívejte se na ukázku ze skutečné Axis Communications akademie, poslechněte si lektora a zkušenosti zákazníků.
EnglishIt is therefore interesting to get a glimpse of how fundamental rights under the Charter are considered, by analysing the subjects dealt with by the Agency for Fundamental Rights.
Je proto zajímavé zběžně se seznámit s tím, jak jsou základní práva podle Charty chápána, na základě analýzy zadání, jimiž se Agentura pro základní práva zabývá.
EnglishI will have the opportunity to discuss this in more detail with the European Parliament's Conference of Presidents tomorrow morning, but let me now give you a brief glimpse of what lies ahead.
O tom budu mít zítra dopoledne možnost podrobněji diskutovat s Konferencí předsedů Evropského parlamentu, ale dovolte mi ve stručnosti naznačit, co nás čeká.