"go" translation into Czech

EN

"go" in Czech

volume_up
go {noun}
CS

"go" in English

EN

EN go
volume_up
{noun}

1. general

The first attempt didn't go so well.
První pokus se příliš nepovedl.
With all due respect, Commissioner, attempts are being made on your website but there is a long way to go.
Ve vší úctě, pane komisaři, na vaší internetové stránce byl učiněn pokus, ale k dokonalosti má ještě daleko.
Scientists are the first to acknowledge it when an experiment has not gone as they had hoped.
Vědci jsou první, kteří uznají, že pokus se nepodařil tak, jak doufali.
We have to let the normal process of law go on.
Musíme dát volný průběh běžnému výkonu práva.
Provincial elections last year went fairly smoothly all over Iraq.
Loňské oblastní volby měly v celém Iráku převážně hladký průběh.
Well, I'm going to project into 2050.
Budu extrapolovat průběh do roku 2050.
It will go from item one over the next two or three weeks to item three, and then it will be gone.
Z události číslo jedna se za dva nebo tři týdny stane událost číslo tři a potom zcela zmizí ze zpráv.
I do not think that there are any important events going on elsewhere.
Nevím o tom, že by se v tuto chvíli konala nějaká jiná důležitá událost.
(Laughter) So if it's going to come and it's going to happen, what's holding it up?
(Smích) Takže pokud se to jednou stane, co tu událost zdržuje?

2. sports

go
Second, we have defined no-go areas; I think this is also a revolutionary change.
Zadruhé máme definovány "no-go" oblasti; i to je podle mě revoluční změna.
Go to "Reinstall the audio driver" to reinstall the audio driver and test for sound.
Go to "Reinstall the audio driver" to reinstall the audio driver and test for sound.
It makes better use of laptop fingerprint scanners and includes BitLocker To Go.
Lépe využívá čtečku otisků prstů v přenosném počítači a obsahuje funkci BitLocker To Go.

Context sentences for "go" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd what you do when you go to any new site is you kind of roll out a franchise.
"A co uděláte, když půjdete na jakékoliv jiné místo" "je, že rozjedete frančízu."
EnglishMany other points are emphasised in this report, and I cannot go over them all.
Tato zpráva zdůrazňuje mnoho dalších otázek, já se však nemůžu zastavit u všech.
EnglishThe structural imbalances which the crisis has only exacerbated go beyond debts.
Strukturální nerovnováhy, které krizi jen prohlubují, ale nejsou jen o dluzích.
EnglishWe remove ourselves from our grief or from our revery and we go into our phones.
Odlučujeme sami sebe od našeho žalu nebo snění a noříme se do našich telefonů.
EnglishI think we still have to go on to tackle this question and to have it improved.
Myslím, že se s touto otázkou musíme ještě vypořádat a zajistit její zlepšení.
EnglishThe work of artist Chuck Anderson explores places only the imagination can go.
Práce umělce Chucka Andersona zkoumá místa, kam může zajít pouze představivost.
EnglishFor more information about genuine Windows, go to the genuine Windows website.
Další informace o pravém systému Windows získáte na webu pravého systému Windows.
EnglishYou have to go looking for them, they're not just lying around on the surface.
Nepovalují se jen tak na povrchu. ~~~ Musíte vytvořit podmínky, aby se ukázaly.
EnglishBut really, truly -- often you think about letting go way before your body does.
Ale opravdu -- často přemýšlíte, že to vzdáte dávno předtím, než to vzdá vaše tělo.
EnglishBut why do people want me to direct traffic, when I would much rather go fishing?
A proč lidé chtějí, abych řídila dopravu, když bych mnohem raději chodila na ryby?
EnglishThe two brothers one day decided to go on a race, three times around the world.
Tito dva bratři se jednou rozhodli, že se utkají v závodě třikrát kolem světa.
EnglishIf things go from bad to worse, it will be Mr Pöttering who ends up being blamed.
Pokud jde vše od desíti k pěti, bude to pan Pöttering, kdo to nakonec zavinil.
EnglishOtherwise, I really hope that you will not go alone, according to Article 315.
Jinak skutečně doufám, že nebudete danou věc řešit izolovaně, podle článku 315.
EnglishWe in the European Union cannot go on putting up with this game, far less fuel it.
Evropská unie nemůže tuto hru nechat dále běžet nebo ji dokonce ještě podporovat.
EnglishDidn't go into the Internet, kept his money, decided to go into computer games.
Ale nešel na Internet, nechal si peníze a rozhodl se vytvářet počítačové hry.
EnglishI do not go by the theatrical or didactic rantings of a US politician on the make.
Nepůjdu ve stopách amerických politiků a nebudu teatrálně vykřikovat ani poučovat.
EnglishIf we have good monitoring, then Parliament will allow the Commission to go up.
V případě kvalitního monitoringu Parlament určitě umožní Komisi tuto částku zvýšit.
EnglishNow you don't have to manually switch printers when you go from, say, home to work.
Nyní nemusíte ručně přepínat tiskárny, například po příchodu z domova do práce.
EnglishBut, while we go for certainty differently, if we get total certainty, we get what?
Ale když se podíváme na jistotu jinak, a budeme mít úplnou jistotu, co dostaneme?
EnglishSome people claim that these agreements go too far and are too comprehensive.
Někteří lidé tvrdí, že tyto dohody zachází příliš daleko a jsou příliš komplexní.