"grass" translation into Czech

EN

"grass" in Czech

EN grass
volume_up
{noun}

grass (also: weed)
Grass waves gently in the wind under a rose-colored sky.
Tráva se něžně vlní ve větru pod růžově zabarvenou oblohou.
Lime green grass and palm trees frame the Barbados surf.
Zelená tráva a palmy pod příbojem na Barbadosu.
Everybody is angry at him for grazing his horse in the graveyard - where the juiciest grass grows.
Všichni mu nadávají - svého koně pase na hřbitově, kde je nejlepší tráva v Šutce.
grass
grass (also: green, sward, lawn, turf)
It was a warning - a warning to other free-spirited journalists to keep off the authoritarian grass.
Bylo to varování - varování dalším svobodně smýšlejícím novinářům, aby nešlapali na autoritářský trávník.

Synonyms (English) for "grass":

grass

Context sentences for "grass" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should support a grass-roots approach, which should be flexible and integrated.
Měli bychom podporovat přístup ze zdola, který by měl být pružný a integrovaný.
EnglishWhen the soul lies down in that grass, the world is too full to talk about.
Když si duše lehne na tu trávu, svět je příliš plný na to, aby se o něm mluvilo.
EnglishImagine a rabbit in a field, eating grass, and the rabbit's going to see a fox.
Představte si na poli zajíce, jak se pase, a ten zajíc uvidí lišku.
EnglishThat will take account of the need to strengthen the grass-root sports sector.
Tyto iniciativy zohlední potřebu posilování odvětví místního sportu.
EnglishThat is according to the IEA, not a green grass-root organisation.
Tak je tomu podle agentury IEA, která není ekologickou organizací působící zdola.
EnglishAnd while Ivan is away the wind comes, and it blows the sandwich down onto the grass.
A mezitím, když je Ivan pryč, přijde vítr a sfoukne sendvič do trávy.
EnglishThat's cellulosic, second generation biofuels from prairie grass.
To jsou celulózová biopaliva druhé generace z prérijní trávy Tohle je kukuřičný líh.
EnglishNow I lay down in the grass and I rub my body in it, and I love the mud on my legs and feet.
Nyní ležím na trávě, třu se o ni svým tělem a miluju bláto na svých nohách a chodidlech.
English. ~~~ There's nothing left -- just a bit of grass there.
Jak můžete vidět, je tu jen žlutá pustina, nezbylo tu nic, jen trochu trávy.
EnglishIt is grass-root development which generally does the most to improve the lives of the poorest people.
Největší přínos pro životy nejchudších lidí má obvykle úplně základný rozvoj.
EnglishI welcome her commitment, as outlined, to the development of sport at grass roots level.
Vítám její závazek v oblasti rozvoje sportu na místní úrovni.
EnglishWhen I stood there in the grass, it's hot -- not even the sound of insects -- just this waving grass.
Když jsem tam stál v parné trávě, nezaslechl jsem ani zvuk hmyzu – jen šelest té trávy.
EnglishIf you look from the tower -- this is when we start attacking the grass.
A toto je zeleň z výšky, když jsme začali vytlačovat trávu.
EnglishThese are the countries that raise their herds most sustainably based on grass.
Jsou to země, které zvyšují stav svých stád tím nejudržitelnějším způsobem, protože se tato stáda živí travou.
EnglishSo you're out in the woods, or you're out in the pasture, and you see this ant crawling up this blade of grass.
Jste v lese, nebo na pastvině a vidíte takového mravence, jak leze na list trávy.
EnglishAnd we'll perform this Boolean operation because we really love yellow and tapirs on green grass.
A tak provedeme tuto booleovskou operaci, protože máme opravdu rádi žlutou a tapíry na zelené trávě.
EnglishThis is a grass-roots vision that represents a fundamental contribution to the European social model.
Je to vize zohledňující řadové voliče, která představuje zásadní přínos k evropskému sociálnímu modelu.
EnglishSo, let us kick this very much into the long grass for the future.
Odložme proto tento systém do budoucnosti.
English. - The Commission fully acknowledges the important role of grass-root sport within European society.
členka Komise. - Komise plně uznává význam úlohy místního sportu v evropské společnosti.
EnglishThese days, there are many small grass-roots organisations that do excellent long-term work at local level.
V současné době existuje mnoho místních organizací, které na místní úrovni dlouhodobě odvádějí skvělou práci.