"hallmark" translation into Czech

EN

"hallmark" in Czech

EN hallmark
volume_up
{noun}

hallmark

Synonyms (English) for "hallmark":

hallmark

Context sentences for "hallmark" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey've helped companies like Nestle, Febreze, Hallmark discover that brand personality.
Pomohli takovým společnostem jako Nestlé, Febreze, Hallmark, objevit jejich personalizovanou značku.
EnglishObviously, promotion and marketing will be the hallmark of the success or failure of such a policy.
Propagace a uvádění na trh budou samozřejmě známkou úspěchu či selhání takovéto politiky.
EnglishIt is without doubt the hallmark of the French Presidency.
Je zcela nepochybně charakteristickým znakem francouzského předsednictví.
EnglishIndeed, these things have always been the hallmark that makes the European Union stand out in the world.
Tyto záležitosti byly vždy znakem, který stavěl Evropskou unii na přední místo ve světě.
EnglishAs we know, the hallmark of Iran's legal system is a serious lack of justice and transparency.
Jak víme, íránský právní systém se vyznačuje závažným nedostatkem spravedlnosti a transparentnosti.
EnglishNon-discrimination is the hallmark of a civilised society.
Nediskriminace je charakteristickým znakem civilizované společnosti.
English. - (PT) Opening up to trade and investment is a hallmark of European integration.
jménem skupiny PSE. - (PT) Otvírání se obchodu a investicím je znakem evropské integrace.
EnglishNow I'm going to focus on cancer because angiogenesis is a hallmark of cancer, every type of cancer.
Nyní se zaměřím na rakovinu, protože angiogeneze je charakteristickým znakem rakoviny, každého druhu rakoviny.
EnglishThis picture is the hallmark of censorship in the book record.
Tento obrázek je znak cenzury v knihách.
EnglishThe policies implemented by my government in recent years have borne the same hallmark as the European priorities.
Politiky, které prováděla moje vláda v posledních letech, vykazovaly stejné znaky jako evropské priority.
EnglishThe hallmark of the proposal is the increase in free allowances which, from my point of view, is not overly positive.
Charakteristickým znakem návrhu je navýšení volných povolenek, což z mého pohledu není příliš pozitivní.
EnglishLet us make this Act a hallmark of the internal market.
Učiňme z tohoto aktu značku vnitřního trhu!
EnglishThat is the hallmark of democracy.
To je charakteristickým znakem demokracie.
EnglishIndeed, my group supports the honest and responsible management of European affairs, which has been the hallmark of the Swedish Presidency.
Moje skupina pochopitelně podporuje čestnou a zodpovědnou správu evropských záležitostí, která byla charakteristickým znakem švédského předsednictví.
EnglishSolidarity is a hallmark of the European Union, of which the common values include investing in people, fostering equal opportunities, and combating poverty.
Solidarita je charakteristickým znakem Evropské unie, mezi jejíž společné hodnoty patří investice do lidí, podpora rovných příležitostí a boj proti chudobě.
EnglishThis is not the hallmark of a great ambition and the Union is far from rivalling the United States or Canada with this Blue Card, assuming moreover that that is itself a laudable objective.
To není zrovna známkou velkých ambicí, a Evropská unie se tak touto modrou kartou stěží vyrovná Spojeným státům nebo Kanadě, pokud o to stojíme.
EnglishThis would not have been possible without constructive cooperation on everyone's part and if the European Union had not been able to imprint such a clear hallmark on the agreement reached in Cancún.
To by nebylo možné, kdybychom všichni konstruktivně nespolupracovali a kdyby Evropská unie nebyla schopna zanechat tak jednoznačný otisk na dohodě z Cancúnu.

Other dictionary words