"halved" translation into Czech

EN

"halved" in Czech

CS

EN halved
volume_up
{adjective}

halved

Context sentences for "halved" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
EnglishThe destruction of the rainforest must be halved by 2020 and have ceased by 2030.
Ničení deštných lesů musí být do roku 2020 sníženo o polovinu a do roku 2030 musí ustat.
EnglishIn the wake of the crisis in Iceland, the value of the Icelandic currency has been halved.
V důsledku krize na Islandu se hodnota islandské měny snížila na polovinu.
EnglishIn actual fact, the level of rail freight traffic has halved compared to 20 years ago.
Ve skutečnosti objem železniční nákladní dopravy oproti době před 20 lety poklesl o polovinu.
EnglishGermany will have its say in the Council doubled, whilst smaller countries will have theirs halved.
Slovo Německa v Radě se zdvojnásobí, zatímco slovo malých zemí se zmenší o polovinu.
EnglishThe budgets for family planning have almost halved since 1994.
Rozpočty na podporu plánovaného rodičovství se od roku 1994 snížily téměř na polovinu.
EnglishThe Christian community in Iraq has already been more than halved.
Křesťanská obec v Iráku má nyní již méně než polovinu svých členů.
EnglishAs highlighted in the 2020 Communication, the financial crisis has halved Europe's growth potential.
Jak se zdůrazňuje ve sdělení Evropa 2020, finanční krize snížila evropský potenciál růstu na polovinu.
EnglishHunger has not been halved, it has increased.
Hlad nebyl snížen na polovinu, zvýšil se.
EnglishSince then our aid has halved.
Od té doby se naše pomoc snížila na polovinu.
EnglishSince the Commission made this proposal, the price of food has halved, and the EU will soon have to intervene in its own production.
Protože tento návrh předložila Komise, cena potravin je poloviční, a EU bude muset brzy zasáhnout do své vlastní výroby.
EnglishWe have therefore increased payments: we could not close the gap completely, but we have halved it, to leave a gaping hole of 8%.
Z těchto důvodů jsme navýšili platby: nemohli jsme sice odbourat schodek zcela, ale podařilo se nám ho zmenšit na polovinu na nynějších 8 procent.
EnglishHow can we Europeans have confidence in your will to implement the European Digital Agenda when you have just halved the budget for research.
Jak můžeme my Evropané důvěřovat vašemu záměru zavést evropskou digitální agendu, když jste právě snížili rozpočet pro výzkum na polovinu?
EnglishWithin the last 20 years, defence spending in Europe has been halved, and sales, employment, and research- and technology-related investment have declined.
Během dvaceti let se v Evropě výdaje na obranu snížily na polovinu a prodej, zaměstnanost a investice v oblasti výzkumu a technologií klesají.
EnglishIn anticipation of a possible trade ban, the demand for seal fur skins has already fallen this year and the price has halved compared to last year.
V očekávání možného zákazu obchodování poptávka po tuleních kožešinách klesla již v tomto roce a cena se ve srovnání s minulým rokem snížila na polovinu.
EnglishFor the most hazardous heavy metals we have halved the migration limits and prohibited use in any parts that children will come into contact with.
Pro nejnebezpečnější těžké kovy jsme snížili migrační limity na polovinu a úplně zakázali používání ve všech částech hraček, se kterými děti přichází do styku.
EnglishThat means that poverty will not have been halved, the maternal mortality ratio will not have been significantly reduced, and not all children will be benefiting from primary education.
To znamená, že chudoba nebude snížena na polovinu, podíl úmrtnosti matek nebude zásadně snížen a ne všechny děti budou mít prospěch ze základního vzdělání.