EN

handle {noun}

volume_up
The elegant silver stand can be used as a carrying handle.
Elegantní stříbrný podstavec se dá použít jako držadlo k přenášení.
handle (also: faction)
handle (also: helve)
handle (also: pull)
CS

Handel {proper noun}

volume_up
Handel

Context sentences for "handle" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIf the website isn't prepared to handle the traffic, you might encounter delays.
Pokud web není připraven na zvládnutí velkého provozu, může dojít ke zpoždění.
EnglishThis clearly shows that this is a broader European issue that we must handle together.
To jasně dokazuje, že jde o širší evropský problém, který musíme řešit společně.
EnglishEmployees can use the touchscreen to more quickly and easily handle their calls.
Zaměstnanci je mohou využívat k snazšímu a rychlejšímu ovládání hovorů.
EnglishThe pointer changes to a red double-headed arrow when you hold it over a trim handle.
Když umístíte ukazatel myši nad střihací úchyt, změní se na červenou dvojitou šipku.
EnglishBut there's been a lot of debate in Tunisia about how to handle this kind of problem.
V Tunisku se však živě debatuje o tom, jak se s tímto problémem vypořádat.
EnglishHowever, I trust that the Commission will handle these issues in a very transparent manner.
Věřím však, že Komise bude posuzovat tyto otázky velmi transparentním způsobem.
EnglishThey have not enough water on most days and too much to handle when it rains.
Většinu dní nemají dostatek vody a když prší, je jí zase příliš mnoho.
EnglishWe need to try to handle it in the short term, but also in the long term.
Musíme se snažit vyřešit tuto situaci v krátkodobém, ale také v dlouhodobém horizontu.
EnglishWe in the various European countries have learned how to handle the drug that is alcohol.
V různých zemích Evropy jsme se již naučili, jak s touto drogou - alkoholem - naložit.
EnglishWe strongly appreciate and thank Parliament for agreeing to handle this matter as urgent.
Velmi oceňujeme a děkujeme Parlamentu za svolení pokládat tuto záležitost z naléhavou.
EnglishWe handle more than 11 000 requests for information in addition to complaints each year.
Kromě stížností se každoročně zabýváme více než 11 000 žádostmi o poskytnutí informací.
EnglishI can assure you that we will handle the application as expediently as possible.
Mohu vás ujistit, že se žádostí budeme zabývat co nejprospěšněji.
EnglishDrag a trim handle to set the new start or end point of the clip.
Chcete-li nastavit nový počáteční a koncový bod klipu, přetáhněte střihací úchyt.
EnglishTherefore, the Commission will just handle day-to-day business from November 1.
Proto bude Komise od 1. listopadu vykonávat jen běžné povinnosti.
EnglishIf we cannot collectively handle the current sophistication, then we must simplify.
Neumíme-li se společně vypořádat se současnou komplikovaností, musíme začít se zjednodušováním.
EnglishThe financial crisis has demonstrated once again why we must handle pension funds wisely.
Finanční krize opět ukázala, že penzijní fondy musíme spravovat moudře.
EnglishLaser printers are faster and generally better able to handle heavy use.
Laserové tiskárny jsou rychlejší a obecně lépe snášejí velkou zátěž.
EnglishSuddenly we have a handle on the psychosocial well-being of whole societies, and that's exciting.
Najednou máme páku na psychosociální blahobyt celých společností, a to je vzrušující.
EnglishIn 17% of the cases there was no competent body in existence that could possibly handle it.
V 17 % případů neexistoval žádný kompetentní orgán, který by se jimi mohl případně zabývat.
EnglishMadam President, it is nothing to do with you: you handle it very well.
Není to nic proti vám, paní předsedající: vy odvádíte dobrou práci.

Synonyms (English) for "handle":

handle
handling