"harbour" translation into Czech

EN

"harbour" in Czech

EN harbour
volume_up
{noun}

harbour (also: dockside, haven, port, seaport)
harbour (also: asylum, haven, port, recourse)
Let us not allow a legal vacuum to harbour illegality in fisheries.
Nedovolme, aby právní vakuum poskytlo útočiště nezákonnému rybolovu.
As we know, many of them harbour extremist Islamic associations whose members can now easily enter Europe and the West.
Jak víme, mnohé z nich poskytují útočiště extremistickým islámským organizacím, jejichž členové se nyní mohou mnohem snáze dostat do Evropy a na Západ.

Synonyms (English) for "harbour":

harbour

Context sentences for "harbour" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPrivacy should not be compromised as happened in the case of the Harbour Report.
V otázce soukromí bychom neměli ustupovat, jak k tomu došlo v zprávě pana Harboura.
EnglishThis concept appears to harbour serious dangers in terms of worker protection.
Zdá se, že tento koncept skrývá vážná nebezpečí ve smyslu ochrany zaměstnanců.
EnglishBy the way, Mr President, I fully support the remarks made by Malcolm Harbour.
Mimochodem, pane předsedající, plně podporuji, co zde řekl Malcolm Harbour.
EnglishI tell Mr Harbour that Finland has better consumer protection than the UK.
Říkám panu Harbourovi, že Finsko má lepší ochranu spotřebitelů než Velká Británie.
English. - Mr President, I would like to start by answering Mr Harbour.
členka Komise. - Pane předsedající, nejprve bych chtěla odpovědět panu Harbourovi.
EnglishAllow me to dwell, however, on one particular point in the Harbour report.
Dovolte mi však podrobněji se věnovat jednomu konkrétnímu bodu ve zprávě pana Harboura.
EnglishMr President, I have a comment that I would like to direct to Mr Harbour.
Pane předsedající, mám jednu poznámku, kterou bych chtěla sdělit přímo panu Harbourovi.
EnglishWhat we did in the Harbour and Trautmann reports was essentially to choose.
Ve zprávách poslanců Harboura a Trautmannové jsme si vlastně vybrali.
EnglishOtherwise, as Mr Harbour wrote in a press release, it would not have been a compromise.
Jinak, jak napsal pan Harbour v tiskové zprávě, by to nebyl kompromis.
English(CS) Mr Harbour talked about ambition; I would like to talk about courage.
(CS) Malcolm Harbour mluvil o ambici, já bych chtěl mluvit o odvaze.
EnglishAs I have often said to Mr Harbour, I personally am keeping a close eye on its implementation.
Jak často říkám panu Harbourovi, i já osobně pozorně sleduji její provádění.
EnglishThe Commission would like to reassure Mr Harbour especially that it will monitor the market.
Komise by ráda ujistila zejména pana Harboura, že bude trh sledovat.
EnglishThis is very important for both the Harbour and the Trautmann reports.
Ty se týkají jak Harbourovy zprávy, tak zprávy paní Trautmannové.
EnglishIt was a pleasure to work with Malcolm Harbour on a written declaration on SMEs.
S radostí jsem spolupracoval s Malcolmem Harbourem na písemném prohlášení o malých a středních podnicích.
EnglishI am following the messages of my colleagues Mr Hökmark and Mr Harbour.
Navazuji na vyjádření kolegů, pana Hökmarka a pana Harboura.
EnglishIt seems to me that we should not harbour unrealistic expectations.
Domnívám se, že bychom neměli vytvářet nerealistická očekávání.
EnglishMy line is quite simple, because I believe that Mr Harbour answered in a very consistent manner.
Můj postoj je celkem prostý, protože jsem přesvědčena, že pan Harbour odpověděl velmi důsledně.
EnglishThey are the only ones who cannot harbour dreams of dual citizenship.
Jsou jediní, kdo se nemůže utěšovat sny o dvojím občanství.
EnglishIt does not formulate any restriction on the GMOs which harbour huge risks for public health and the ecosystem.
Nevyjadřuje se k omezení GMO, zdroji vážných rizik pro veřejné zdraví a ekosystém.
EnglishAt the same time the market should not harbour the misleading belief that risky investments will remain.
Zároveň by se trh neměl zabývat mylnou představou, že rizikové investice budou pokračovat.