"hard fight" translation into Czech

EN

"hard fight" in Czech

See the example sentences for the use of "hard fight" in context.

Context sentences for "hard fight" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI sincerely hope that we fight hard and that we can fulfil what we have adopted here today.
Upřímně doufám, že budeme tvrdě bojovat a dokážeme naplnit, co jsme zde dnes schválili.
EnglishAnyone who wants a fair world must fight hard to combat counterfeiting.
Každý, komu jde o spravedlivý svět, musí bojovat proti padělání.
EnglishI assure you that together we will have to fight extremely hard to force the Member States to do so.
Ujišťuji vás, že se o to budeme velice tvrdě zasazovat.
EnglishWhy such a hard fight, why such tough arguing?
Proč tak tuhý boj, proč tak úporné spory?
EnglishIt is therefore clear that we need to fight hard to repeal this regulation and the EU's anti-refugee policy in general.
Z uvedeného důvodu je zřejmé, že se musíme důrazně postavit za zrušení tohoto nařízení a politiky EU zaměřené proti utečencům všeobecně.
EnglishI can tell you very frankly that it was a very hard fight to get some Member States to send competent women to the Commission because they did not want to send women.
Říkám vám upřímně, že s některými členskými státy probíhal tvrdý boj o to, aby vyslaly do Komise schopné ženy, protože ženy poslat nechtěly.
EnglishFor these reasons, the adoption of this document is only one step in the long, hard fight which must continue if we are to end human trafficking.
Z těchto důvodů je přijetí tohoto dokumentu pouze jedním krokem v dlouhém, tvrdém boji, který musí pokračovat, pokud máme skoncovat s praktikami obchodování s lidmi.
EnglishWe therefore need to fight hard against terrorism but also strive to bring justice, hope and economy to a country that has become a martyr to years of war.
Proto musíme nejen tvrdě bojovat proti terorismu, ale také usilovat o to, abychom navrátili spravedlnost, naději a hospodářství do země, z níž roky války učinily mučedníka.
EnglishBelarus, together with Ukraine, Moldova and the Caucasus, form a zone which is the subject of a hard fight between Russia on the one hand, and the United States and the European Union on the other.
Bělorusko stejně jako Ukrajina, Moldávie nebo Kavkaz tvoří pásma, o které se vede tvrdý boj mezi Ruskem na straně jedné a Spojenými státy respektive Evropskou unií na straně druhé.

Other dictionary words

English
  • hard fight

Search for more words in the English-Norwegian dictionary.