"hard-pressed" translation into Czech

EN

"hard-pressed" in Czech

EN

hard-pressed {adjective}

volume_up
hard-pressed
It is not clear that wind meets those criteria, it is very expensive and it is already forcing up the costs of electricity for hard-pressed families and for businesses.
Není zřejmé, zda větrné energie splní tato kritéria, je to velmi nákladné a již nyní se tím zvyšují ceny elektřiny pro rodiny v tísni a pro podniky.
We all know by now who is going to be paying for this: the hard-pressed taxpayer and obviously - and as usual disproportionately - the British taxpayer.
Teď už víme, kdo za to všechno zaplatí: daňoví poplatníci, kteří jsou ve finanční tísni, a pochopitelně - a jako obvykle v nepřiměřené výši - britští daňoví poplatníci.

Synonyms (English) for "hard-pressed":

hard-pressed

Context sentences for "hard-pressed" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe EU is funded by its citizens, including hard-pressed taxpayers in the UK.
EU je tvořena svými občany, včetně přetížených daňových poplatníků ve Spojeném království.
EnglishUndoubtedly, our hard-pressed farmers will be faced with yet more bureaucratic headaches.
Naši přetížení zemědělci budou nepochybně postaveni před další tvrdé byrokratické oříšky.
EnglishI appeal to the Commission not to forget this hard-pressed group of people in its programmes.
Apeluji na Komisi, aby na tuto těžce zkoušenou skupinu nezapomínala ani ve svých programech.
EnglishThe hard-pressed taxpayer and obviously and as usual the British taxpayer - disproportionately.
Těžce zkoušený daňový poplatník a samozřejmě a jako obvykle britský daňový poplatník - v neúměrné míře.
EnglishAs for oil prices, immediate steps are justified to help the most hard-pressed households.
Pokud se týká cen ropy, jsou odůvodněna okamžitá opatření na pomoc domácností, které jsou pod největším tlakem.
EnglishThose two jobs will hardly help hard-pressed small and medium-sized businesses in any of our countries.
Tato pracovní místa sotva pomohou krizí postiženým malým a středním podnikům ve všech našich zemích.
EnglishPromotion campaigns and advertising for goods and services must be paid for by the producers, not by hard-pressed taxpayers.
Propagaci zboží a služeb a reklamu musí zaplatit výrobci, a ne vydíraní daňoví poplatníci.
EnglishThey are a waste of hard-pressed taxpayers' money.
písemně. - Strana UKIP je v zásadě proti evropským politickým stranám, které plýtvají penězi daňových poplatníků v nesnázích.
EnglishWe have a foreign policy team that you would be hard pressed to find anywhere else, with regard to both foreign policy and development policy.
Máme tým pro zahraniční politiku, který byste těžko hledali kdekoli jinde, jenž je pověřen politikou zahraniční i rozvojovou.
EnglishEither way, let us cut out the waste and let us, in this time of austerity, try and return some savings to our hard-pressed taxpayers.
V každém případě bychom v této době úsporných opatření měli zamezit plýtvání a snažit se vrátit část úspor našim těžce zkoušeným daňovým poplatníkům.
EnglishAt the same time, Member States might be imposing congestion charges in large cities on hard-pressed motorists who have no choice.
Členské státy mohou zároveň ukládat poplatky za přetěžování dopravy ve velkých městech motoristům, kteří jsou pod velkým tlakem a nemají žádnou možnost volby.
EnglishNow a word on behalf of our already hard-pressed farmers, many of whom have written to my constituency office to strongly question the need for a directive on soil protection.
Nyní pár slov jménem našich již tak zatížených zemědělců, z nichž mi mnozí psali do kanceláře, abych silně zpochybnil potřebu rámcové směrnice o ochraně půdy.
EnglishAll industries are suffering and we must be extremely careful with the hard-pressed taxpayer's funds to ensure that we do not throw too much more of it into the car industry.
Všechna průmyslová odvětví jsou postižena, a musíme zajistit, aby se už další prostředky přetížených daňových poplatníků do automobilového průmyslu nedostávaly.
EnglishThey have only done this once - I think in the mid-1980s - in the last 20 years, while hard-pressed taxpayers in the European Union are meeting commitments in difficult times.
Za posledních dvacet let je dodržely jen jednou, tuším někdy v polovině 80. let, daňoví poplatníci v Evropské unii přitom i za obtížných podmínek své závazky plní.
EnglishThose fissures have become fault lines that are now so deep and so wide that we are hard pressed to say how meaningful 'partnership' based on common values can be pursued.
Tyto trhliny se staly zlomovou linií, která je nyní tak hluboká a široká, že musíme rychle zdůraznit, jak lze usilovat o smysluplné "partnerství" založené na společných hodnotách.