"hard time" translation into Czech

EN

"hard time" in Czech

EN hard time
volume_up
{noun}

hard time (also: problems, issues)
One is that we have a really hard time thinking in absolute terms.
Jednou je, že máme velké problémy v myšlení v absolutních hodnotách.
I know these are tough, and you may have a hard time getting your hand bent around it, (Laughter) but this is actually critical.
Já vím, možná to nebude nejsnazší a budete mít problémy ho pořádně chytit do ruky, ale tohle je naprostý základ.
hard time

Synonyms (English) for "hard time":

hard time

Context sentences for "hard time" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's a hard, time-consuming labor, which they have to do for hours every week.
Je to těžká a časově náročná práce, kterou musí dělat několik hodin každý týden.
EnglishFragmentation happens to a hard disk over time as you save, change, or delete files.
Pevný disk se fragmentuje v průběhu času ukládáním, změnou a odstraňováním souborů.
EnglishThat is sometimes rather difficult and, particularly during election time, occasionally hard to represent.
Jde o poněkud obtížný přístup, jejž není, zejména v době voleb, snadné zastávat.
EnglishAnd gamers are willing to work hard all the time, if they're given the right work. ~~~ Finally: epic meaning.
Hráči zbožňují účastnit se impozantních misí a lidských příběhů planetárních rozměrů.
EnglishNew models that extend long periods of time are hard. ~~~ Global warming is a great example.
Nové modely, které zahrnují dlouhá období, jsou nesnadné.
EnglishInstead, Member States are having a hard time putting together rational proposals for a couple of tens of millions.
Přitom je pro členské státy problém sestavit rozumné návrhy za několik desítek milionů.
EnglishNon-registered faith groups have a hard time of it as a result.
Pro neregistrované skupiny věřících je proto zlá doba.
EnglishYou have fought hard all the time to achieve this aim.
Po celou dobu jste o dosažení tohoto cíle všemožně usiloval.
EnglishI knew we'd have a hard time with what followed.
Věděl jsem, že těžké bude to, co bude následovat.
EnglishAt the same time, hard-working women must be given the opportunity to balance professional life with family commitments.
Zároveň musí být těžce pracujícím ženám dána možnost, aby mohly skloubit práci s rodinnými povinnostmi.
EnglishPeople have a hard time figuring that out.
Pro lidi je tato otázka velice obtížná.
EnglishUnfortunately, what we are seeing is that Christians have a particularly hard time in many countries where the faith of Islam dominates.
Bohužel vidíme, že křesťané v mnoha zemích, kde převládá islámská víra, čelí obzvláště velkým problémům.
EnglishI had a really hard time in school.
Ve škole to pro mě bylo velmi náročné.
EnglishI know that we are not only going through a hard time economically, but that the budget restrictions in many states are also huge.
Vím, že neprožíváme těžkou dobu pouze v oblasti hospodářství, ale že v mnoha státech jsou rozpočtová omezení také obrovská.
EnglishWhen they're monitoring your clickstream -- and you know they are -- they have a really hard time figuring out your age, your gender and your income.
Když sledují váš sled klikání -- a vy víte, že to dělají -- mají to opravdu těžké, aby zjistili váš věk, pohlaví a příjem.
EnglishWe adopted a resolution, on which we worked hard at the time in Parliament's Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.
Přijali jsme usnesení, na němž jsme tehdy intenzivně pracovali v parlamentním Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.
EnglishAnd for some reason they didn't want me to come, or it was hard to find a time and a place, and it took a while, but finally they said, "Okay, you can come.
A z nějakého důvodu nechtěli, abych přijel, nebo snad bylo těžké najít čas a místo a chvíli to trvalo, ale nakonec řekli, "Dobře, můžete přijet.
EnglishJohn Kamen: I think that you're going to have a hard time meeting with them, but I think it's certainly worth pursuing a couple big, really obvious brands.
John Kamen: Myslím, že si na schůzích s nimi prožijete krušné chvilky, ale podle mě určitě má cenu přesvědčit několik velkých, skutečně viditelných značek.
EnglishBut they're having a hard time doing it because they're still trying to use demographics in order to understand them, because that's how ad rates are still determined.
Ale jde jim to trochu ztuha, protože se stále snaží pochopit mediální publikum skrze demografické kategorie, protože to je i nadále způsob, jak se reklama zadává.