"hard times" translation into Czech

EN

"hard times" in Czech

See the example sentences for the use of "hard times" in context.

Context sentences for "hard times" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should remember that solidarity is most important during hard times.
Neměli bychom zapomínat na to, že v těžkých dobách je nejdůležitější solidarita.
EnglishIt can, I believe, help to sustain our social systems when times are hard.
Jsem přesvědčena, že může pomoci udržovat naše sociální systémy při životě v náročné době.
EnglishSecondly, the monetary union has not been tested in hard times until now.
Za druhé, měnová unie doposud nebyla vystavena tvrdé zkoušce.
EnglishEveryone knows that Britain is worse off than any other country as we go into these hard times.
Každý ví, že Británie je na tom při vstupu do těchto těžkých časů mezi všemi ostatními zeměmi nejhůře.
EnglishIrish fishermen have faced hard times before but now they no longer have the control to work through their troubles.
Irští rybáři zažívali těžké časy už dříve, ale nyní už dál svým problémům nedokážou čelit.
EnglishThe fishing sector in Europe is experiencing hard times.
Odvětví rybolovu v Evropě zažívá těžké časy.
English(SV) Mr President, in hard economic times such as these, budgetary issues are difficult and sensitive.
(SV) Pane předsedající, v těžkých hospodářských časech, jako jsou tyto, jsou rozpočtové otázky obtížné a citlivé téma.
EnglishIt will help both our businesses in hard times and reduce our overall dependence on imported energy resources.
Pomůže našim podnikům, které nyní zažívají zlé časy, a sníží naši celkovou závislost na zdrojích dovážené energie.
EnglishThese are hard times for Europe's citizens.
Pro evropské občany nastávají těžké časy.
English. - Mr President, times are hard for the European economy and for the European project as a whole.
jménem skupiny ALDE. - Vážený pane předsedající, doba je těžká pro evropskou ekonomiku i pro evropský projekt jako celek.
EnglishHard times lay ahead for the Swedish people, but, Mr Hoang Ngoc, we learnt one thing, and that was to keep our finances in order.
Švédové tehdy prožívali těžké časy, ale pane Hoang Ngocu, jednu věc jsme se naučili, a to, že musíme mít své finance v pořádku.
EnglishEurope needs clear leadership and an EU that is both visible and there for the people of Europe in hard times as well as good ones.
Evropa potřebuje jasné vedení a Evropskou unii, která je jak viditelná a zde pro Evropany v těžkých časech stejně jako v těch dobrých.
EnglishRecent research has demonstrated that companies with adequate information, consultation and participation of workers function better, especially in hard times.
Nedávný průzkum ukázal, že podniky s dostatkem informací, konzultací a účasti pracovníků, fungují lépe, zejména v dobách krize.
EnglishHowever, the hard times have highlighted even more the fact that the various national economic recovery plans were poorly coordinated and not effective enough.
Tyto těžké časy však ještě více zdůraznily skutečnost, že jednotlivé národní plány hospodářské obnovy byly špatně koordinované a nebyly dostatečně účinné.
EnglishThe media are reporting that the Irish, under pressure from the financial crisis, now understand better that the Treaty is a decent instrument which was put together for dealing with hard times.
Média informují, že Irové pod tlakem finanční krize více chápou, že je to dobrý instrument, který byl sepsán pro dobu nepohody.
EnglishPerhaps changes in taxation policy would not solve all the problems, but they would enable us to react more quickly to market developments and would make it easier to survive hard times.
Možná, že změny v daňové politice nevyřeší všechny problémy, ale umožní nám rychleji reagovat na vývoj na trhu a ulehčí nám přežití zlých časů.
EnglishAdjustment will be painful, but it is necessary, and in these hard times there is another message that is even more salient but will not be heard in these institutions.
Přizpůsobení bude bolestné, ale nutné, a v těchto těžkých dobách se objevuje jiné sdělení, které vyčnívá dokonce ještě víc, ale v těchto institucích mu nenaslouchají.
EnglishIn these hard times of the economic crisis, we should respect the interests of producers as well, and I am sure that this report balances the interests of the consumers and industry.
V tomto obtížném období ekonomické krize bychom také měli respektovat zájmy výrobců a jsem si jist, že tato zpráva vyrovnává zájmy spotřebitelů a průmyslu.
EnglishIn these hard times, the one message that should be heard is that European countries can no longer afford the European Union, its institutions and its immense outpourings of legislation.
V těchto obtížných dobách by mělo být vyslyšeno sdělení, že evropské země si již dál nemohou dovolit Evropskou unii, její orgány a její obrovský příval právních předpisů.
EnglishInventiveness and entrepreneurship have long been characteristic qualities of Dutch society, and they deserve to be remembered and revived in the hard times that we are experiencing.
Vynalézavost a podnikavost jsou dlouhou dobu charakteristickými vlastnostmi nizozemské společnosti a zaslouží si být připomínány a oživovány v obtížné době, kterou prožíváme.

Other dictionary words

English
  • hard times

In the English-Hindi dictionary you will find more translations.