"hard to believe" translation into Czech

EN

"hard to believe" in Czech

EN hard to believe
volume_up

hard to believe
It is hard to believe that we have not had the same thing for medicines.
Těžko uvěřit, že jsme ho neměli i pro léčivé přípravky.
When we look at a map of Los Angeles or London, it is hard to believe that as of 2005, only 15 percent of the world was mapped to a geo-codable level of detail.
Když se díváme na mapy Los Angeles nebo Londýna, těžko uvěřit, že v roce 2005 bylo jen 15 % světa zmapováno do dostatečných detailů.

Context sentences for "hard to believe" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is hard to believe that Romania will be able to achieve this target by 2020.
Je těžké uvěřit, že Rumunsko bude tohoto cíle do roku 2020 schopné dosáhnout.
EnglishIt seems a little hard to believe that they would actually want to leave this country.
Je poněkud těžké uvěřit, že by skutečně chtěli tuto zemi opustit.
EnglishI find it hard to believe that this denotes consumer protection.
Jen stěží mohu věřit tomu, že toto je ochrana spotřebitele.
EnglishYou get movies that look so professional it's hard to believe they're free.
Výsledkem bude film, který vypadá tak profesionálně, až je téměř k neuvěření, že jste ho vytvořili úplně zdarma.
EnglishIt is hard to believe that the Union's decision-makers are unable to appreciate these implications.
Těžko lze uvěřit tomu, že činitelé s rozhodovací pravomocí v Unii nedokážou tyto důsledky posoudit.
EnglishSo, if you think about all of your intuitions, it's very hard to believe that your intuition is wrong.
Takže, když se zamyslíte nad všemi vašemi intuicemi, je velmi těžké uvěřit, že ta vaše je špatná.
EnglishIt is hard to believe that the majority of young people in these countries still know nothing about the European Union.
Je těžké uvěřit, že většina mladých lidí v těchto zemí stále neví nic o Evropské unii.
EnglishHowever, I must say one thing: I find those on the right of the Chamber both cynical and hard to believe.
Musím však říci jednu věc: považuji poslance sedící v pravé části zasedací síně za cynické a nedůvěryhodné.
EnglishIt was hard to believe that what I had imagined was now built, permanent and had lost nothing in translation.
Bylo těžké uvěřit, že to, co jsem si představovala, teď bylo postavené, trvalé a přetvářením nic neztratilo.
EnglishI find it very hard to believe that this message is addressed at countries of little importance to the global economy.
Nemůžu uvěřit tomu, že toto varování je adresováno zemím, které jsou pro globální ekonomiku pramálo důležité.
EnglishIt is hard to believe when reading it.
Bylo tomu obtížné uvěřit, když jsem to četla.
EnglishIt is incredible and hard to believe.
Což je neskutečné a je těžké tomu uvěřit.
EnglishI find that hard to believe.
English"Mighty oaks from little acorns grow"—but it’s kind of hard to believe when you look at the tiny sprouts in this free Windows theme!
Když se podíváte na tyto nepatrné výhonky v tomto bezplatném motivu pro Windows, je jen těžko uvěřitelné, že se z nich jednou stanou mohutné stromy.
EnglishWe find it hard to believe that these proposals in themselves would increase mobility for students; they are more likely to increase the bureaucracy associated with student activity.
Těžko můžeme věřit, že by tyto návrhy samy o sobě zvýšily mobilitu studentů: spíše zvýší byrokracii spojenou se studiem.
EnglishI find it hard to believe that Europe-wide cooperation and a coordination strategy will solve the problems of parking in Nottingham or in Leicester.
Je těžké uvěřit, že celoevropská spolupráce, zdržení se hlasování o této zprávě a koordinační strategie vyřeší problémy parkování v Nottinghamu anebo Leicesteru.
EnglishHowever, it is hard to believe today that, just a stone's throw from Slovenia, young people cannot get to know Europe or conceive of a future within the EU.
V současnosti se však jenom těžko věří tomu, že jen co by kamenem dohodil od Slovinska, nemohou mladí lidé poznávat Evropu ani plánovat budoucnost v rámci EU.
EnglishI find it hard to believe that the Italian police have been so incompetent that they have failed to find the perpetrators, or that there is a lack of political will to find them.
Zdráhám se uvěřit, že je italská policie tak nekompetentní, že nemůže najít pachatele, nebo že by zde neexistoval dostatek politické vůle.
EnglishIt is hard to believe them because they are not in favour of a binding charter on the rights of consumers - something that is incredibly important if citizens are to know what rights they have.
Za nedůvěryhodné je považuji proto, že nepodporují závaznou chartu práv spotřebitelů, která je nesmírně důležitá, neboť umožňuje, aby občané poznali svá práva.