"hard to find" translation into Czech

EN

"hard to find" in Czech

See the example sentences for the use of "hard to find" in context.

Context sentences for "hard to find" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe rapporteur, Mrs Christina Gutiérrez-Cortines, worked hard to find a compromise.
Paní zpravodajka Christina Gutiérrez-Cortinesová se velmi snažila o dosažení kompromisu.
EnglishAnd in Africa, the remote places, it's hard to find a good road.
A v Africe, na těch vzdálených místech, je velmi težké najít dobrou silnici.
EnglishIt would be very hard to find a better and more nourishing food.
Stěží bychom našli lepší a výživnější potravu.
EnglishSometimes it’s hard to find any kind of work at all.
Sometimes it’s hard to find any kind of work at all.
EnglishIn short, it is hard to find a sector in which energy efficiency cannot be improved with the aid of ICT developments.
Zkrátka možná bychom těžko hledali obor, kde nelze energetickou účinnost s pomocí rozvoje IKT zlepšit.
English~~~ It can't be that hard to find some words!
Nemůže přece být tak těžké najít pár slov!
EnglishSo, thank you once again for your efforts, and I hope the whole House will work hard to find a good coordinated effort.
Tak Vám ještě jednou děkuji za Vaše úsilí a doufám, že celý Parlament bude usilovně pracovat, aby nalezl správné, koordinované řešení.
English(Laughter) And it's very hard to find an ethicist who considers any change worth making, because he says, what about the consequences?
(Smích) A je velice těžké najít etika, který považuje jakoukoliv změnu za hodnou vykonání, protože namítá: Jaké ale bude mít následky?
EnglishNow it's bad enough that breast density makes it hard to find a cancer, but it turns out that it's also a powerful predictor of your risk for breast cancer.
Je to špatné, že hustota prsu ztěžuje nalezení nádoru, ale, jak se ukázalo, je to také indikátor rizika rakoviny prsu.
EnglishVery hard to find something that, to everybody, is a very beautiful thing, without a certain amount of information packed in there before.
Je velmi těžké najít něco, co se každému zdá jako velmi krásná věc bez toho, aniž bychom k tomu předem přidali určité množství informací.
EnglishVery hard to find.
EnglishUntil now, the members of the Committee on Petitions at times had to battle quite hard to find out whether a certain document really was a matter of European law or not.
Doposud se museli členové Petičního výboru potýkat se zjišťováním, zda se daný dokument týká práva EU, či nikoli.
EnglishAnd for some reason they didn't want me to come, or it was hard to find a time and a place, and it took a while, but finally they said, "Okay, you can come.
A z nějakého důvodu nechtěli, abych přijel, nebo snad bylo těžké najít čas a místo a chvíli to trvalo, ale nakonec řekli, "Dobře, můžete přijet.

Other dictionary words

English
  • hard to find

In the Italian-English dictionary you will find more translations.