"hard to understand" translation into Czech

EN

"hard to understand" in Czech

See the example sentences for the use of "hard to understand" in context.

Context sentences for "hard to understand" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is hard to understand what the reason for such cruelty might be and what purpose it could serve.
Je těžké pochopit důvod takovéto krutosti, i to, jakému účelu má sloužit.
EnglishMr President, the international rush to recognise Kosovo was, in my view, hard to understand.
Pane předsedající, mezinárodní horečka uznávání Kosova byla z mého pohledu těžko pochopitelná.
EnglishThe biggest problem, however, is that it is actually hard to understand.
Největším problémem však je opravdu obtížná srozumitelnost.
EnglishWhat I mean by this is that it is hard to understand for the ordinary citizen.
Myslím tím nesrozumitelná pro běžného občana.
EnglishI found it hard to understand why this took so long.
Nedovedu pochopit, proč to trvalo tak dlouho.
EnglishIt is really rather hard to understand why a country on the Aegean Sea needs there to be an EU policy on the Arctic.
Je opravdu těžké pochopit, proč potřebuje země, která leží v Egejském moři, politiku EU pro oblast Arktidy.
EnglishIt is therefore hard to understand this restriction of the target market to families whose income is less than EUR 33 000.
Je tedy obtížné porozumět tomuto omezení cílového trhu na rodiny, jejichž příjem je nižší než 33 tisíc EUR.
EnglishThis is not the only guy that just flips out when we assign a ridiculous task, but a lot of these ideas, they're hard to understand.
A není to jediný člověk který vyletí z kůže, když zadáme takový praštěný úkol, ale spoustu těchto nápadů, je těžké pochopit.
EnglishWhy is that so hard to understand?
EnglishInformation on financial products from financial institutions, mainly provided through advertisements, is hard to understand and sometimes confusing.
Informace o finančních produktech finančních institucí, zejména v reklamách, jsou málo srozumitelné a leckdy matoucí.
EnglishPerhaps I might add another comment on the subject of language: practitioners find it hard to understand the political battle being waged here.
Snad mohu dodat ještě další poznámku k tématu jazyků: odborníci z oboru nechápou politické půtky, které se okolo toho vedou.
EnglishThe benefits that would stem from this are plain to see, indeed it is hard to understand why a plan of this scope has not been published before now.
Přínosy, které by z toho vznikly, jsou evidentní, dokonce lze říci, že je obtížné pochopit, proč již nebyl plán tohoto rozsahu vydán.
EnglishEleven years on from a provision having been passed, it is hard to understand how it can be that so few steps have been taken for its implementation.
Pokud uplyne jedenáct let od doby, kdy je přijato určité ustanovení, je nepochopitelné, že je k jeho uvedení do praxe učiněno tak málo kroků.
EnglishSuch a gruesome performance of sadistic behaviour is easy to condemn but hard to understand using humanly accepted parameters of societal psychology.
Takovouto odpornou ukázku sadistického chování je snadné odsoudit, ale těžké pochopit, pokud užíváme lidsky přijatelné parametry společenské psychologie.
EnglishI find it hard to understand the fear that the finance ministers evidently feel when faced with this proposal for prior examination of the Member States' budgets.
Těžko se mi chápou obavy, které zjevně pociťují ministři financí, když mají před sebou návrh na prověřování rozpočtových návrhů členských států.
EnglishI also find it very hard to understand how many of those who talk about simplification are the very ones who are most resistant to changing the current CAP architecture.
Také je pro mne velmi těžké pochopit, že mnozí z těch, kdo mluví o zjednodušení, jsou právě těmi, kdo se nejvíce brání změně současné struktury SZP.
EnglishIt is hard to understand why Lithuania, which has now been a Member State of the EU for five years, is disregarding Union standards and failing to guarantee the rights of minorities on its territory.
Je těžké pochopit, proč Litva, která je členským státem EU již pět let, nedodržuje normy Unie na svém území nezaručuje práva menšin.
EnglishToday, we know that there are lots of differences, which is, of course, very hard to understand in the same European Union with the same international conventions and the same European values.
Víme, že dnes existuje řada rozdílů, což je v jediné Evropské unii se stejnými mezinárodními úmluvami a se stejnými evropskými hodnotami velmi těžko pochopitelné.

Other dictionary words

English
  • hard to understand

Search for more words in the English-Swahili dictionary.