EN head
volume_up
{noun}

head (also: caput)
No head of state or government will be able to get their hands on the regulation.
Žádná hlava státu nebo předseda vlády nebude moci vztáhnout na tento předpis ruku.
It was my head that was bald -- and comfortable now without a hat.
Byla to má holá hlava, která se nyní cítila dobře i bez klobouku.
What I am seeing is a head of state, certainly, but also a somewhat frank Prime Minister.
Ten, koho vidím, je hlava státu, to jistě, ale také poněkud otevřený předseda vlády.
A Head of State of a Member State even recently visited Havana.
Vedoucí představitel členského státu nedávno navštívil Havanu.
The head of the agency gave satisfactory answers on this matter during the Committee hearings.
Vedoucí agentury poskytl v této věci na slyšeních výboru uspokojivé odpovědi.
I saw that even the head of the EU delegation in Chişinău is starting to fool himself.
Viděl jsem, že i vedoucí delegace EU v Kišiněvě se mýlil.
head (also: warhead)
head (also: header, heading)
head
head (also: chapter)
Secondly, it is clear see that Heading 4 is chronically under-funded.
Za druhé, je jasné, že kapitola 4 je chronicky podfinancovaná.
The second point I am considering is heading 4, particularly everything that is happening in the Balkans.
Druhý bod, který zvažuji, je kapitola 4, především všechno, co se děje na Balkáně.
I think that what you have said about public services and how they should be regulated under the heading 'Putting people at the heart of European action' is completely inadequate.
Myslím, že to, co jste říkal o veřejných službách, a způsob, jakým jejich regulaci představuje kapitola "Člověk na prvním místě evropské agendy", si vůbec neodpovídá.
head (also: acme, apex, apogee, climax)
head (also: top)
head (also: brow, front, forehead)
The head teacher banned it because there were children of other religious faiths present.
Ředitel školy ji zakázal s odůvodněním, že jsou přítomny děti jiných vyznání.
Even for the head of Goldman Sachs, at least in part.
I ředitel firmy Goldman Sachs, alespoň zčásti.
Shortly after the conference was over, Joel got a request for a signed copy from the head of the EPA in Washington whose wall it now hangs on.
Krátce po skončení konference požádal Joela o podepsanou kopii ředitel EPA ve Washingtou, na jehož zdi teď visí.
head (also: boss, chief, director, kingpin)
By the time he was 25, he was a multimillionaire and the head of an options trading company.
V době, kdy mu bylo 25, byl multimilionář a šéf společnosti obchodující s opcemi.
The President, the head of the Central Bank and military leaders have been killed.
Zahynul prezident, šéf centrální banky a nejvyšší představitelé armády.
I have a good news that the present, new Head of U.N. Statistics, he doesn't say it's impossible.
Současný šéf Statistické divize OSN neříká, že to je nemožné.

Context sentences for "head" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTurned it upside down, experimented with the shell, experimented with the head.
Otáčet ho vzhůru nohama, experimentovat s tělem, experimentovat s jeho povrchem.
EnglishBearing this in mind, Europe will be able to move forward with its head held high.
Bude-li mít toto Evropa na paměti, dokáže kráčet kupředu s hlavou hrdě vztyčenou.
EnglishYou’re floating in the water and ready to dive head first into the deep blue.
Plavete na hladině a jste připraveni se do toho ponořit po hlavě do hluboké modře.
EnglishAnd those people who have models of how to relate have a huge head start in life.
Lidé, kteří mají modely na to, jak vycházet s jinými, mají v životě obrovský náskok.
EnglishIf I put a gun to your head and I live in the 'hood, instantly I'm significant.
Když položím zbraň k vaší hlavě, a jsem pod kapucí, okamžitě jsem důležitý.
EnglishI mean, if there's stuff on Google, why would you need to stuff it into your head?
Chci říct, když jsou ty věci na Googlu, proč byste si je měli cpát do hlavy?
EnglishSo here's two questions that I have in my head when I think about this problem.
Jsou tedy dvě otázky, které mi leží v hlavě, když o tom problému přemýšlím.
EnglishWell may you shake your head, Mr Watson: it would be better if you apologised.
Jen si kruťte hlavou, pane poslanče Watsone, udělal byste lépe, kdybyste se omluvil.
EnglishThe MONUC head claims that they have instructions to open fire if necessary.
Velitel mise MONUC prohlásil, že mají pokyny v případě nutnosti zahájit palbu.
EnglishThat is why the European Union could hold its head high at the Copenhagen conference.
Evropská unie se proto mohla zúčastnit kodaňské konference se vztyčenou hlavou.
EnglishBack in New York, I am the head of development for a non-profit called Robin Hood.
Tam v New Yorku, řídím oddělení rozvoje jedné neziskovky jménem Robin Hood.
EnglishWe are pleased that a true social democratic head of government has spoken here today.
Těší nás, že zde dnes promluvil skutečně sociálně demokratický předseda vlády.
EnglishMay I also clarify that the head of Europol is now a British man of great quality.
Dovolte mi, abych zároveň vysvětlil, že v čele Europolu stojí nyní velmi schopný Brit.
EnglishOne is the deputy head of al-Qa'ida in Yemen, and one has blown himself up.
Jedním z nich je zástupce velitele Al-Kájdy v Jemenu a jeden se vyhodil do povětří.
EnglishI would like some really head-on information from the Commission on this whole issue.
Chtěl bych, aby Komise poskytla k celé této záležitosti opravdu otevřené informace.
EnglishPM: Okay, those head shakes are much easier to spot once you know to look for them.
PM: Vidíte, otáčení hlavou je mnohem snadnější rozpoznat, když víte, na co se zaměřit.
EnglishHowever, Mr Vanhecke is being prosecuted as the head of the publication.
Pan Vanhecke je však stíhán jakožto osoba zodpovědná za zveřejnování informací.
EnglishMr Strauss-Kahn himself said that he may be the last European to head the IMF.
Pan Strauss-Kahn osobně řekl, že je možná posledním Evropanem v čele MMF.
EnglishI call on you to take the responsibility to change the Head of the Delegation.
Apeluji na vás, abyste přijali odpovědnost a vedoucího delegace vyměnili.
EnglishThe countries in the north are the best, with a rate of 16 kg per head of population.
Severské země jsou nejlepší, ročně se zde odevzdá 16 kg odpadu na jednoho obyvatele.