"here we go" translation into Czech

EN

"here we go" in Czech

EN here we go
volume_up
[example]

here we go
I will split Tanzania in five income groups, from the highest income to the lowest income, and here we go.
Rozdělím ji na pět příjmových skupin, od nejvyššího po nejnižší příjem, a jdeme na to.
So, without any more stalling, here we go.
Takže, bez dalšího zdržování, jdeme na to.

Similar translations for "here we go" in Czech

here adverb
we pronoun
Czech
go noun
to go verb

Context sentences for "here we go" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt pretty much works with any big fish in the ocean, so here we go.
Funguje v podstatě s každou velkou rybou z oceánu, takže tady je.
EnglishAnd I was like, "All we need is Alaska not to get the last memo, and here we go all over again."
Řekl jsem: "Jen je potřeba, aby o tom věděl každý stát, abych se nedostal do problémů jinde."
EnglishHere we go. Can you see, as the years pass by, child survival is increasing?
Vidíte, že jak jdou roky tak se přežití dětí zvyšuje?
EnglishMr President, here we go again: more posturing, another hubristic attempt to emulate America.
Pane předsedající, zase jsme u toho: další arogantní snaha s ještě větší přetvářkou o napodobení Ameriky.
EnglishBut if I oppose gravity, here we go ... Oops! (Laughter) One more.
Pokud ale postavím gravitaci protiváhu, pak... hopla!
EnglishSo this was like, "Here we go -- let's start on this trip."
Takže byl bez předsudků vůči tomu, co zvládnu a co ne.
EnglishSo here we go for the first time ever, a world premiere view of this spaghetti diagram as an ordered network.
Tady tedy máme vůbec poprvé světovou premiéru tohoto špagetového diagramu ve formě uspořádané sítě.
EnglishHere we go. ~~~ The Toyota has a very bad start down here, you can see, and the United States Ford is going off-road there.
Toyota má velmi špatný začátek tady dole, jak vidíte, a Ford Spojených států to bere terénem.
EnglishNow here we go in to the -- la la la, off to work.
Takže jdeme do -- la la la, do práce.
EnglishMr President, well, here we go again.
English(Laughter) And here we go.
EnglishAnd if I go back in time, I've added some historical statistics -- here we go, here we go, here we go -- not so much statistics 100 years ago.
A když půjdu zpět v čase, přidal jsem nějaké historické statistiky - jedeme, jedeme, jedeme - 100 let zpátky neexistuje tak moc statistik.
EnglishSo here we go.
EnglishGreat, here we go.
EnglishHere we go!
EnglishHere we go.
EnglishSo here we go.

Other dictionary words