"heritage" translation into Czech

EN

"heritage" in Czech

EN heritage
volume_up
{noun}

This verdict tramples underfoot freedom of religion and the cultural heritage of Europe.
Tento rozsudek pošlapává svobodu náboženského vyznání a kulturní dědictví Evropy.
Fundamental European values and rights are built on this heritage - on these roots.
Základní evropské hodnoty a práva jsou v tomto dědictví, v těchto kořenech, zakotveny.
Mr President, cultural heritage is crucial to preserving identity.
Pane předsedající, kulturní dědictví je zásadní pro zachování identity.
If we can do that, we will have helped to safeguard our maritime heritage.
Budeme-li to moci udělat, pomůžeme chránit odkaz našich moří.
There is no single 'European cultural heritage', particularly as a reference for 'humanism, tolerance, democracy' and so on.
Neexistuje jediné 'evropské kulturní dědictví', zejména jako odkaz na "humanismus, toleranci, demokracii" a tak dále.

Synonyms (English) for "heritage":

heritage

Context sentences for "heritage" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. - I voted to exempt heritage railways from the scope of this directive.
písemně. - Hlasoval jsem pro vyloučení historických železnic z působnosti směrnice.
EnglishForests are part of our countryside and our heritage and are crucial to our well-being.
Lesy jsou součástí našeho venkova a naším dědictvím a jsou klíčové pro náš blahobyt.
EnglishHealth is the result of our genetic heritage, of the lifestyle and environment in which we live.
Zdraví je výsledkem genetických vloh a životního stylu a prostředí, ve kterém žijeme.
EnglishGoogle's project to digitise the world's book heritage (debate)
Projekt společnosti Google na celosvětovou digitalizaci knihoven (rozprava)
EnglishProtection of the soil is essential for the maintenance of our natural heritage and raw materials.
Ochrana půdy je nezbytná pro udržení našeho přírodního bohatství a surovin.
EnglishExplore the vast, awe-inspiring heritage of India on your desktop.
Seznamte se na ploše svého počítače s rozsáhlým úžasným odkazem Indie.
EnglishSpain is a key member of the European Union, with its proud heritage and vibrant modern democracy.
Španělsko je se svým hrdým dědictvím a pulsující moderní demokracií klíčovým členem Evropské unie.
EnglishThe built heritage of Verespatak (Roşia Montană) has also been destroyed and its population impoverished.
Rovněž byly zničeny stavební památky ve Verespataku (Roşia Montană) a jeho obyvatelstvo ožebračeno.
EnglishThe serious damage primarily concerns agriculture, infrastructure, the transport network and cultural heritage sites.
Nejvážnější škody se týkají zejména zemědělství, infrastruktury, dopravní sítě a kulturních památek.
EnglishThere has also been great damage to public and private infrastructure, as well as the natural environment and cultural heritage.
Velké škody utrpěla také veřejná i soukromá infrastruktura a rovněž životní prostředí a kulturní památky.
EnglishIt was declared to be a World Heritage Site by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Unesco) in 2005.
Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (Unesco) ji v roce 2005 vyhlásila světovým kulturním dědictvím.
EnglishOur dreams are a common heritage and our decisions have an impact on the lives of others, whether we like it or not.
Naše sny jsou společným dědictvím a naše rozhodnutí ovlivňují životy jiných, bez ohledu na to, jestli se nám to líbí nebo ne.
EnglishThere are significant growth opportunities in the same sector, in terms of eco-tourism, heritage, sport and gastronomy.
V tomto odvětví rovněž existují velké příležitosti k růstu, zejména pokud jde o ekoturistiku, památky, sport a gastronomii.
EnglishThe resolution also mentions the importance of preserving cultural and historical heritage, which is an important European value.
Usnesení se také zmiňuje o významu ochrany kulturního a historického bohatství, které má pro Evropu velkou hodnotu.
EnglishBut I decided to learn about the Bible and my heritage by actually diving in and trying to live it and immerse myself in it.
Ale rozhodl jsem se učit o Bibli a o mém původu tak, že se do toho ponořím a budu tím žít, naprosto zabraný do celé věci.
EnglishI would like to thank the rapporteur for emphasising in his report the importance of preserving the cultural heritage of all European nations.
Děkuji zpravodaji, že ve zprávě klade důraz na zachování kulturního bohatství každého z evropských národů.
EnglishBratislava, the coronation place for the kings of Hungary in the past, has a rich heritage of medieval and baroque architecture.
V Bratislavě, kde byli v minulosti korunováni uherští králové, se dochovaly středověké a barokní architektonické památky.
EnglishMember States have a heritage.
EnglishWe should not confuse intellectual works, which are common heritage, with the spirit of business, which involves turning culture into a commodity.
Neměli bychom zaměňovat duševní díla, která jsou společným dědictvím, s duchem obchodu, který mění kulturu na zboží.
EnglishEU money helps to fund exhibitions and events highlighting the cultural heritage of the chosen cities and brings together a vast array of artists and performers from across the EU.
Jednou z takových událostí je každoroční vyhlášení Evropského hlavního města kultury.